خاکریزی و تسطیح حاشیه آبرسانی بلوار طالقانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :خاکریزی و تسطیح حاشیه آبرسانی بلوار طالقانی توسط واحد زیبا سازی