گلکاری مثلثی ابتدای خیابان سعیدی توسط واحد فضای سبز

به گزارش روابط عمومی وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :گلکاری مثلثی ابتدای خیابان سعیدی توسط واحد فضای سبز