عملکرد واحد اجرائیات شهرداری بندر ماهشهر در تیر ماه سالجاری

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر :
بمنظور برقراری مقررات و اجرای قانون در جهت جلوگیری از هرگونه بی نظمی در سطح شهر و محلهای کسب و کار شهروندان ، واحد اجرائیات شهرداری بندر ماهشهر در تیر ماه سالجاری اقدام به انجام ۲۴۹ مورد و اقدامات دیگر به شرح ذیل نموده است.

ردیف شرح عملیات تعداد
۱ جمع آوری سد معبر و آزاد سازی معابر ۹۱
۲ جلوگیری از ساخت و سازهای بدون مجوز ۲۰
۳ صدور اخطاریه به متخلفین به ضوابط و اصول بهداشتی در شهر ۶
۴ پیگیری در وصول عوارض حقه شهرداری ۱۱
۵ جلوگیری از انشعابات و حفاری غیر مجاز در سطح شهر ( حقوقی و حقیقی ) ۱۴
۶ ابلاغ رای کمیسیون به متخلفان ساخت و ساز در سطح شهر ۱
۷ رفع تصرف از محدوده تصرفات در سطح ماهشهر و ناحیه صنعتی ۱
۸ جمع آوری بنر تبلیغاتی بدون مجوز در سطح شهر ۵
۹ جمع آوری تابلو تبلیغاتی پایه دار و هشتی سد معبر در سطح شهر ۴
۱۰ جمع آوری مصالح ساختمانی انباشته شده در سطح شهر ۲۰ سرویس
۱۱ جمع آوری میز و تخت سد معبر ۵