عملیات زنده گیری، انگل زدایی، عقیم سازی، پلاک گذاری و نگهداری سگ های بلاصاحب شهر بندرماهشهر در نقاهتگاه شهرداری بندرماهشهر

نقاهتگاه

دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی  ـ مرحله اول

شرکت/

به آدرس قانونی                                                                                           

بدینوسیله دعوت می شود که به استناد موافقت نامه شماره ۳۶۸/ش مورخ ۲۵/۳/۱۴۰۰ در مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمائید.

الف- موضوع: عملیات زنده گیری، انگل زدایی، عقیم سازی، پلاک گذاری و نگهداری سگ های بلاصاحب شهر بندرماهشهر در نقاهتگاه شهرداری بندرماهشهر

ب ـ مبلغ اولیه کار: ۱۱.۳۶۴.۸۸۰.۱۰۴ ریال

ج ـ مدت انجام کار: ۱۲ ماه شمسی 

د ـ کارفرما : شهرداری بندر ماهشهر

هـ ـ دستگاه نظارت : خدمات شهری

و- ارائه گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی الزامی است.

شرایط مناقصه:

۱- اسناد مناقصه از مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۰ تا پایان وقت اداری مورخ ۶/۱۱/۱۴۰۰ در امور قراردادهای شهرداری بندر ماهشهر واقع در کوی انقلاب بلوار شهرداری تلفن۱۶- ۲۳۳۹۱۱۴ ۵ در مقابل پرداخت مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه شهرداری تسلیم می شود و  پاکت ها در مورخ ۹/۱۱/۱۴۰۰ به واحد امور قراردادهای شهرداری بندر ماهشهر تحویل می گردد. بازگشایی پاکت ها مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۰ می باشد. شرکت کنندگان می توانند در جلسه بازگشایی حضور یابند.

۲- چنانچه پس از دریافت اسناد، از شرکت در مناقصه انصراف حاصل شود مراتب باید کتباً و با دلیل مستدل تا تاریخ ۹/۱۱/۱۴۰۰  به امور قراردادها اعلام گردد.در غیر این صورت به مدت یک ماه (از تاریخ تحویل پاکات این مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد. درصورت تکرار این روند برای بار دوم به مدت سه ماه و برای بار سوم و بیشتر از آن به مدت یک سال (از تاریخ تحویل پاکت آن مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد.

۳- پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر در بند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.

۴- پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه را (۵۶۸.۲۴۴.۰۰۶ ریال) را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف ـ فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ شهرداری بندرماهشهر نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب ـ بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها.

 

حسین صفری

شهردار بندرماهشهر