اقدامات واحد خدمات شهری درمورخه ۹۷/۵/۲۸

اقدامات واحد خدمات شهری درمورخه ۹۷/۵/۲۸

جمع آوری لاستیکها فرسوده ازسطح شهر.
اجرای طرح جهادی درمنازل ۴۰۰ دستگاه و۱۸۰ دستگاه ناحیه صنعتی.
اجرای طرح پاکسازی استادیوم شهداء
اجرای طرح جهادی وپاکسازی وآهک پاشی کانالهای روبازشهرک آیت الله طالقانی.

نصب تعدای مخازن زباله درناحیه صنعتی