اجاره ۳۳ دستگاه خودروی سبک با راننده جهت انجام کلیه خدمات نقلیه ای شامل جابجایی پرسنل، در مأموریت های درون شهری و برون شهری و انجام سایر امورمحوله

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول  

شرکت /

به آدرس قانونی

بدینوسیله به استناد موافقت نامه شماره ۳۶۸/ش مورخ ۲۵/۳/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهربندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: اجاره ۳۳ دستگاه خودروی سبک با راننده جهت انجام کلیه خدمات نقلیه ای شامل جابجایی پرسنل، در مأموریت های درون شهری و برون شهری و انجام سایر امورمحوله با در نظر گرفتن کلیه مسائل ایمنی و رعایت دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

درصورت نیاز به حمل و انتقال لوازم و تجهیزات به نحوی که به ماشین خسارت وارد نیاید، پیمانکار موظف به تبعیت می باشد.

ب مبلغ اولیه کار: ۲۱.۰۴۳.۸۰۰.۰۰۰ ریال

ج مدت انجام کار: یک سال شمسی

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: واحد سرمایه انسانی

شرایط مناقصه

۱- اسناد مناقصه از مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۰ تا پایان وقت اداری مورخ ۱/۱۲/۱۴۰۰ در امور قراردادهای شهرداری بندرماهشهر واقع در کوی انقلاب فاز ۳ ساختمان مرکزی شهرداری (تلفن ۱۶- ۰۶۱۵۲۳۳۹۱۱۴) در مقابل پرداخت مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب جاری ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰  بانک ملی شعبه  شهرداری تسلیم می شود و پاکت درمورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۰ به امورقراردادهای شهرداری تحویل می گردد. بازگشایی پاکت ها مورخ  ۱۶/۱۲/۱۴۰۰              می باشد.

۲- چنانچه پس از دریافت اسناد، از شرکت در مناقصه انصراف حاصل شود مراتب باید کتباً و با دلیل مستدل تا تاریخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۰ به امور قراردادها اعلام گردد.در غیر این صورت به مدت یک ماه (از تاریخ تحویل پاکت ها این مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد. درصورت تکرار این روند برای باردوم به مدت سه ماه و برای بار سوم و بیشتر از آن به مدت یک سال (از تاریخ تحویل پاکت ها آن مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد.

۳- پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.

تبصره  : عدم رعایت مفاد بندهای ۲ و۳، برای بار اول مشمول اخطارکتبی و برای باردوم باعث محرومیت از شرکت در مناقصه ها تا سه ماه و درصورت تکرار تا شش ماه خواهد بود.

۴- پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت درمناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۱.۰۵۲.۱۹۰.۰۰۰ ریال) را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

۵- ارائه گواهی ثبت نام ارزش افزوده الزامی است.

۶- ارائه گواهینامه صلاحیت خدماتی و ایمنی اداره کار و امور اجتماعی الزامی است.

۷- شرکت هایی که در قراردادهای خود اخطار دریافت کرده اند، و یا اعضای هیئت مدیره آن ها در شرکت های دیگر نیز دارای سابقه کار بوده و اخطار دریافت کرده اند حق شرکت در مناقصه را نخواهند داشت.

شماره مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ۲۰۰۰۰۰۵۶۸۲۰۰۰۰۰۷ می باشد.

 

                                                                                                                                               حسین صفری

                                                                                                                                         شهرداربندرماهشهر

اجاره خودروی سبک با راننده- استیجاری