احداث سوله نمازخانه آرامستان باغ رضوان بندرماهشهر به مساحت تقریبی ۳۸۰۰ مترمربع سطح افقی پلان معماری سقف سوله

احداث سوله نمازخانه آرامستان باغ رضوان بندرماهشهر

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول

 

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۳۶۸/ش مورخ ۲۵/۳/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: احداث سوله نمازخانه آرامستان باغ رضوان بندرماهشهر به مساحت تقریبی ۳۸۰۰ مترمربع سطح افقی پلان معماری سقف سوله

ب مبلغ اولیه: ۸۰.۱۷۰.۵۶۳.۶۹۸ ریال

ج مدت انجام کار: ۴ ماه از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – ارائه حداقل رتبه ۵ ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به همراه مفاصاحساب یک پروژه به ارزش حداقل ۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا داشتن کارخانه ساخت و مونتاژ قطعات فلزی سوله با نام شرکت مناقصه گر و گواهینامه صلاحیت ایمنی ادراه کار و امور اجتماعی الزامی است.

شرایط مناقصه

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ تا پایان وقت اداری مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۱ ارائه می گردد؛ و پاکت ها در مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۱ تا ساعت ۲۴:۰۰  بارگذاری شود. لازم به ذکر است پیشنهاددهندگان می بایست پاکت های شرکت درمناقصه را به صورت فیزیکی مورخ ۳۰/۱/۱۴۰۱ به امور قراردادهای شهرداری ماهشهر تحویل نمایند. بازگشایی پاکت ها مورخ ۳/۲/۱۴۰۱ می باشد.
  • پیشنهادات باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۰۰۸.۵۲۸.۱۸۵ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

۵-جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت)در ساعت ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۱ واقع در دفتر طراحی و توسعه شهری شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. حضور پیشنهاددهندگان الزامی است. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

 

                                                                                                        حسین صفری

                                                                                                      شهردار بندرماهشهر