فاز اول ساماندهی ورودی بندرماهشهر حدفاصل کوی فرودگاه تا پل فرودگاه

فاز اول ساماندهی ورودی بندرماهشهر حدفاصل کوی فرودگاه تا پل فرودگاه

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول

 

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۳۶۸/ش مورخ ۲۵/۳/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: فاز اول ساماندهی ورودی بندرماهشهر حدفاصل کوی فرودگاه تا پل فرودگاه

ب مبلغ اولیه: ۱۲۳.۳۸۸.۸۸۸.۴۷۲ ریال

ج مدت انجام کار: ۶ ماه از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – ارائه حداقل رتبه ۵ ابنیه یا راه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و گواهینامه صلاحیت ایمنی ادراه کار و امور اجتماعی الزامی است.

شرایط مناقصه

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۰ تا پایان وقت اداری مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۱ ارائه می گردد؛ و پاکت ها در مورخ ۲۷/۱/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۸:۰۰  بارگذاری شود. لازم به ذکر است پیشنهاددهندگان می بایست پاکت های شرکت درمناقصه را به صورت فیزیکی مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۱ به امور قراردادهای شهرداری ماهشهر تحویل نمایند. بازگشایی پاکت ها مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۱ می باشد.
  • پیشنهادات باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۱۶۹.۴۴۴.۴۲۴ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  • جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت)در ساعت ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۱ واقع در دفتر طراحی و توسعه شهری شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

 

 

                                                                                                     حسین صفری

                                                                                                 شهردار بندرماهشهر