واگذاری امور خدمات شهری منطقه مرکزی بندر ماهشهر

واگذاری امور خدمات شهری منطقه ماهشهر مرکزی

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله دوم

 

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوزهای شماره ۳۶۸/ش مورخ ۲۵/۳/۱۴۰۰ و ۱۷۰۱/ش مورخ ۱۳/۱۱/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: واگذاری امور خدمات شهری منطقه مرکزی بندر ماهشهر

ب مبلغ اولیه: ۳۳۵.۲۶۴.۲۰۰.۹۸۵ ریال

ج مدت انجام کار: ۱۲ ماه شمسی  

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: به عهده واحد خدمات شهری با نظارت عالیه مدیریت خدمات شهری شهرداری بندرماهشهر.

ط- ارائه گواهی معتبر تأیید صلاحیت معتبر اداره کار و امور اجتماعی و گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی الزامی است.(تصویر برابر با اصل)

شرایط مناقصه

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۱ تا پایان وقت اداری مورخ ۷/۲/۱۴۰۱ ارائه می گردد؛ و پاکت ها در مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۸:۰۰  بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۱ می باشد.
  • پیشنهادات باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
  • پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۱۶.۷۶۳.۲۱۰.۰۵۰ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  • شرکت کنندگان درمناقصه نباید قرارداد دیگری در شهرداری بندرماهشهرداشته باشند. همچنین اعضای هیئت مدیره آن نباید با نام شرکت های دیگر با شهرداری قراردادی داشته باشند. شرکت برنده تا پایان قرارداد حق شرکت در هیچ کدام از مناقصات شهرداری را ندارد.

 

 

                                                                                            حسین صفری

                                                                                        شهرداربندرماهشهر