آغاز عملیات نهضت آسفالت و نخاله برداری در فاز ۷ بندرماهشهر به تناژ ۲۰۰۰تن با هدف رفاه شهروندان، توسعه عمران شهری، بهبود تردد خودروها، ایمنی در تردد شهروندان

آغاز عملیات نهضت آسفالت و نخاله برداری در فاز ۷ بندرماهشهر به تناژ ۲۰۰۰تن با هدف رفاه شهروندان، توسعه عمران شهری، بهبود تردد خودروها، ایمنی در تردد شهروندان

آغاز عملیات نهضت آسفالت و نخاله برداری در فاز ۷ بندرماهشهر به تناژ ۲۰۰۰تن با هدف رفاه شهروندان، توسعه عمران شهری، بهبود تردد خودروها، ایمنی در تردد شهروندان