پاکسازی نیزارها و ساماندهی کانال دفع آب سطحی جنب آژانس مرکزی واقع در بلوار آیت الله طالقانی توسط واحد خدمات شهری شهرداری بندرماهشهر

پاکسازی نیزارها و ساماندهی کانال دفع آب سطحی جنب آژانس مرکزی واقع در بلوار آیت الله طالقانی توسط واحد خدمات شهری شهرداری بندرماهشهر

پاکسازی نیزارها و ساماندهی کانال دفع آب سطحی جنب آژانس مرکزی واقع در بلوار آیت الله طالقانی توسط واحد خدمات شهری شهرداری بندرماهشهر