در ادامه روند عملیات نهضت آسفالت و نخاله برداری در فاز ۷ بندرماهشهر با هدف رفاه شهروندان، توسعه عمران شهری، بهبود تردد خودروها، ایمنی در تردد شهروندان اجراء گردید  

در ادامه روند عملیات نهضت آسفالت و نخاله برداری در فاز ۷ بندرماهشهر با هدف رفاه شهروندان، توسعه عمران شهری، بهبود تردد خودروها، ایمنی در تردد شهروندان اجراء گردید