بازدید میدانی شهردار ، نایب رئیس شورای اسلامی شهر مهندس سعد عساکره و مهندس شکاری عضو شورای اسلامی شهر از روند اجرای آسفالت خیابان های شهرک شهید رجایی

بازدید میدانی شهردار ، نایب رئیس شورای اسلامی شهر مهندس سعد عساکره و مهندس شکاری عضو شورای اسلامی شهر از روند اجرای آسفالت خیابان های شهرک شهید رجایی

بازدید میدانی شهردار ، نایب رئیس شورای اسلامی شهر مهندس سعد عساکره و مهندس شکاری عضو شورای اسلامی شهر از روند اجرای آسفالت خیابان های شهرک شهید رجایی