مزایده فروش یک دستگاه جرثقیل برجی (تاور کرین)

آگهی مزایده عمومی مرحله اول

       شهرداری بندرماهشهر به استناد موافقت نامه شماره ۲۰۰۵/ش مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر در نظردارد یک دستگاه جرثقیل برجی (تاور کرین) منصوبه در مجاورت مجتمع تولیدی شهرداری را با شرایط زیر به فروش رساند.

  • مشخصات دستگاه: مدل ۴۲۷ مستعمل با قطعات فرسوده- با ارتفاع بالابری ۲۴ متر و فلش ۳۶ متر فاقد سیستم ارتفاعی مدت ۴ سال بدون کارکرد- سرویس وایرها کسری دارد- کلاً زنگ زده و غیرقابل استفاده- فاقد سیستم برق رسانی تابلوهای زنگ زده- فاقد اطمینان کابین که نیاز به سرویس و نوسازی کامل دارد. کلیه قطعات استراکچر زنگ زده و نیاز به رنگ آمیزی دارد.
  • قیمت پایه ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد. (این قیمت در محل کارخانه آسفالت شهرداری است و هزینه های دستمزد دمونتاژ و اجاره جرثقیل و تجهیزات و کرایه حمل و پرداخت کسورات قانونی برعهده برنده مزایده است.)
  • اسناد مزایده از تاریخ ۲۲/۱/۱۴۰۱ تا پایان وقت اداری ۷/۲/۱۴۰۱ در امور قراردادهای شهرداری بندر ماهشهر واقع در کوی انقلاب فاز ۳ ساختمان مرکزی شهرداری (تلفن ۱۶-۵۲۳۳۹۱۱۴-۰۶۱) در مقابل پرداخت مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال (غیرقابل استرداد) به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۳۴۸۲۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه شهرداری تسلیم و پاکت در مورخ ۱۴/۲/۱۴۰۱ به امور قراردادها تحویل می گردد. بازگشایی پاکت ها مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۱ می باشد.

توضیح: دستگاه مذکور از تاریخ ۲۲/۱/۱۴۰۱ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۳ در واحد مجتمع تولیدی شهرداری بندرماهشهر واقع در انتهای خیابان طالقانی آماده بازدید می باشد.

  • متقاضیان موظفند ۵% قیمت پایه (۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال) را به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر ارائه نمایند.

تبصره یک: ارسال چک، سفته و وجه نقد به هیچ وجه قابل قبول نبوده و موجب رد پیشنهاد خواهد شد.

  • برنده مزایده باید حداکثر هفت روز پس از تاریخ ابلاغ، نسبت به واریز کل مبلغ پیشنهادی خود، به حساب شهرداری اقدام نماید. در غیر این صورت تضمین شرکت در مزایده، به نفع شهرداری ضبط می شود و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. در صورتی که برنده مزایده در مهلت مقرر مبلغ پیشنهادی را واریز ننماید، نفر دوم به عنوان برنده مزایده اعلام و چنان چه او نیز با توجه به موارد یاد شده بالا، مبلغ را واریز ننماید، تضمین شرکت در مزایده او هم به نفع شهرداری ضبط و به نفر سوم ابلاغ داده خواهد شد و چنان چه او نیز با توجه به موارد مذکور اقدام ننماید، تضمین شرکت در مزایده او به نفع شهرداری ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. تا هنگام واریز وجه توسط برنده مزایده سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.
  • پس از پرداخت وجوه مربوطه به حساب درآمد شهرداری، برنده مزایده موظف است در اسرع وقت نسبت به تحویل دستگاه از واحد مجتمع تولیدی شهرداری اقدام نماید. در غیر این صورت کلیه عواقب مسئولیت های احتمالی به عهده برنده مزایده می باشد. هم چنین در صورت تأخیر بیش از ۴۸ ساعت (از تاریخ نامه تحویل) در خروج دستگاه از واحد مجتمع تولیدی، برنده مزایده می بایست به ازای هر روز مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به حساب درآمد شهرداری واریز نماید. ضمانت شرکت در مزایده پس از ترخیص دستگاه مسترد می گردد.
  • هزینه کارشناسی و درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
  • متقاضیان ضمن بازدید از دستگاه و اطلاع کامل از شرایط، مشخصات و قطعات موجود اقدام به ارائه قیمت نموده اند و لذا حق هرگونه ادعایی در این خصوص را از خود سلب می نمایند.
  • به پیشنهادهای زیر قیمت پایه، مخدوش و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است و شرکت کنندگان حق هیچ گونه اعتراضی ندارند.

                                                                                                     حسین صفری

                                                                                                شهردار بندرماهشهر

پیشنهاد قیمت

        اینجانب …………………………………… فرزند …………………….. به شماره ملی  ……………………………. متقاضی شرکت در مزایده فروش یک دستگاه جرثقیل برجی (تاور کرین) مدل ۴۲۷ مستعمل با قطعات فرسوده می باشم.

قیمت پیشنهادی به عدد : ……………………………………………………………………… ریال

قیمت پیشنهادی به حروف: ……………………………………………………………………………………………………………… ریال

ارائه تصویر کارت ملی متقاضی حقیقی و آخرین تغییرات شرکت متقاضی حقوقی در پاکت ج الزامی است.                                                                                                                     

                                                                                   نام و نام خانوادگی متقاضی

                                                                                             امضا متقاضی