بازدید میدانی مجتبی آبادی و علی عساکره اعضای محترم شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از پروژهای در دست اقدام شهرداری

بازدید میدانی مجتبی آبادی و علی عساکره اعضای محترم شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از پروژهای در دست اقدام شهرداری

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندرماهشهر، آقایان مجتبی آبادی و علی عساکره اعضای محترم شورای شهر بندرماهشهر بهمراه جمعی از مدیران شهرداری از پروژه های دردست اقدام بازدید نمودند و در جریان پیشرفت فیزیکی و موانع و مشکلات موجود قرار گرفتند.

 

کالورت خیابان وحدت ، جدول کاری حاشیه جاده کمربندی ، پارک ایثار و جاده آب از نقاطی بود که مورد بازدید دو عضو محترم شورای اسلامی شهر قرار گرفت.