خرید چمن مصنوعی استادیوم شهید احمدپور شهرداری بندرماهشهر

خرید چمن مصنوعی استادیوم شهید احمدپور شهرداری

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله دوم

 

شرکت / فروشنده

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۳۶۸/ش مورخ ۲۵/۳/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع:  خرید چمن مصنوعی استادیوم شهید احمدپور شهرداری بندرماهشهر به مساحت ۸۲۵۰ مترمربع

ب مبلغ اولیه: ۲۵.۳۳۰.۷۲۱.۶۲۵ ریال

ج مدت انجام کار: ۲ ماه شمسی از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

شرایط مناقصه

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۱ تا پایان وقت اداری مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۱ ارائه می گردد؛ و پاکت ها تا مورخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۱ ساعت ۱۸  بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۰۷/۰۳/۱۴۰۱ می باشد.
  • پیشنهادات باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۲۶۶.۵۳۶.۰۸۲ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  • جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت)در ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۱ واقع در دفتر طراحی و توسعه شهری شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

 

 

                                                                                                حسین صفری

                                                                                             شهرداربندرماهشهر