حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر در محل سالن بعثت و شرکت در برگزاری جام رمضان

حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر در محل سالن بعثت و شرکت در برگزاری جام رمضان