نهضت آسفالت در مناطق خیابان شلمچه ۲ ، خیابان تلاش یک ، خیابان مدرس و همچنین زیر سازی حفاری های سازمان آب در کوی آزادگان اجرائی گردید.

نهضت آسفالت در مناطق خیابان شلمچه ۲ ، خیابان تلاش یک ، خیابان مدرس و همچنین زیر سازی حفاری های سازمان آب در کوی آزادگان اجرائی گردید.