در ادامه روند نهضت آسفالت کار مناطق مختلف در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه به شرح زیر اجراء گردید

در ادامه روند نهضت آسفالت کار مناطق مختلف در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه به شرح زیر اجراء گردید

۱. پشت شهربانی خیابان مهزیار۴

 

۲. ادامه خیابان شلمچه ۲

 

۳. فاز ۵ خیابان نصر ۹ و ۱۰