گزارش تصویری از ادامه کار نهضت آسفالت و لکه گیری مناطق خیابان شهید مجدم و روکش آسفالت خیابان شیخ شوشتری و شلمچه ۲

گزارش تصویری از ادامه کار نهضت آسفالت و لکه گیری مناطق خیابان شهید مجدم و روکش آسفالت خیابان شیخ شوشتری و شلمچه ۲