ترمیم پیاده روپارک خطی دیوار سپاه و احداث کانال تعریض بلوار ۱٧شهریور

به گزارش روابط عمومی شهرداری  و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :ترمیم پیاده روپارک خطی دیوار سپاه و احداث کانال تعریض بلوار ۱٧شهریور توسط گروه عمران