فعالیت های واحد زیبا سازی خدمتی دیگر برای رفاه حال شهروندان

فعالیت های واحد زیبا سازی خدمتی دیگر برای رفاه حال شهروندان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر از آغاز سال کار بازسازی و نصب ست بازی کودکان و استقرار نیمکت های سنگی ، نورپردازی پل ها و بلوارها و میادین ،نقاشی ابنیه در سطح شهر و شهرک ها اجرائی گردید.