نهضت آسفالت ۱۹و ۲۰ اردیبهشت

نهضت آسفالت ۱۹و ۲۰ اردیبهشت

ادامه آسفالت خیابان های شلمچه ، کوچه های شلمچه ۲ و ۳ و کوچه امینی ها خیابان سوسنگرد و کوچه های فرعی ، خیابان جهاد و زیرسازی خیابان هدف ، خیابان مجدم کوچه پرستار ۲ ، ناحیه صنعتی خیابان بهار ۲ و ۵