احداث دیوار جان پناه ورزشگاه شهرک وکانال دفع آبهای سطحی روبروی ورزشگاه شهرک شهید رجایی

به گزارش روابط عمومی وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر : احداث دیوار جان پناه ورزشگاه شهرک وکانال دفع آبهای سطحی روبروی ورزشگاه شهرک شهید رجایی