نهضت آسفالت در تاریخ ۲۱ اردیبهشت

نهضت آسفالت در تاریخ 21 اردیبهشت

 

خیابان های هدف ، جهاد ، مجدم ، سوسنگرد و کوچه های سازندگی ، تلاش یک و کارگر ۲ شرقی