بازدید شهردار و رئیس شورای شهر از روند اجرای نهضت آسفالت در منطقه ی کوی مهاجرین بندرماهشهر

بازدید شهردار و رئیس شورای شهر از روند اجرای نهضت آسفالت در منطقه ی کوی مهاجرین بندرماهشهر