احداث شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی خیابان امام شمالی بندرماهشهر

احداث شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی خیابان امام شمالی بندرماهشهر

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول

 

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۱۸/ش مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: احداث شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی خیابان امام شمالی بندرماهشهر

ب مبلغ اولیه: ۳۶.۲۶۹.۴۱۰.۷۵۵ ریال

ج مدت انجام کار: ۳ ماه از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – ارائه حداقل رتبه ۵ ابنیه یا ۵ آب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی و مستندات مربوط به ارزیابی طبق بند ۵-۴ مندرج در صفحه ۵ اسناد الزامی است.

 

شرایط مناقصه

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۱ تا پایان وقت اداری مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۱ ارائه می گردد؛ و پاکت ها در مورخ ۱۸/۰۳/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۸ بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۲۱/۰۳/۱۴۰۱ می باشد.
  • پیشنهادات باید کامل و بدون قید و شرط باشد. کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۸۱۳.۴۷۰.۵۳۸ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  • جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت)در ساعت ۱۱ روز یک شنبه مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۱ واقع در دفتر طراحی و توسعه شهری شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

 

 

 

                                                                                           حسین صفری

                                                                                     شهردار بندرماهشهر