انجام خدمات لایروبی مکانیزه خطوط دفع آب های سطحی بندرماهشهر و شهرک های تابعه

لایروبی مکانیزه خطوط دفع آب های سطحی بندرماهشهر و شهرک های تابعه

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول

 

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۱۸/ش مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: انجام خدمات لایروبی مکانیزه خطوط دفع آب های سطحی بندرماهشهر و شهرک های تابعه

ب مبلغ اولیه: ۳۳.۳۰۶.۷۳۰.۵۱۱ ریال

ج مدت انجام کار: ۱۲ ماه از تاریخ صورتجلسه شروع کار

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی ادراه کار و امور اجتماعی الزامی است.

شرایط مناقصه

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۱ تا پایان وقت اداری مورخ ۱۶/۰۳/۱۴۰۱ ارائه می گردد؛ و پاکت ها در مورخ ۲۶/۰۳/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۸  بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۱ می باشد.
  • پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادها مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۶۶۵.۳۳۶.۵۲۶ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  • جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت)در ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ ۱۶/۰۳/۱۴۰۱ واقع در دفتر خدمات شهری شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

 

 

 

                                                                                                          حسین صفری

                                                                                                      شهردار بندرماهشهر