عملیات واکسیناسیون، عقیم سازی، پلاک گذاری و نگهداری سگ های بلاصاحب شهر بندرماهشهر در پناهگاه شهرداری

نقاهتگاه

دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی  ـ مرحله سوم

شرکت/

به آدرس قانونی                                                                                           

بدینوسیله دعوت می شود که به استناد موافقت نامه شماره ۳۶۸/ش مورخ ۲۵/۳/۱۴۰۰ در مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمائید.

الف- موضوع: عملیات واکسیناسیون، عقیم سازی، پلاک گذاری و نگهداری سگ های بلاصاحب شهر بندرماهشهر در پناهگاه شهرداری

ب ـ مبلغ اولیه کار: ۹.۵۵۵.۶۱۲.۶۳۶ ریال

ج ـ مدت انجام کار: ۱۲ ماه شمسی از تاریخ تحویل

د ـ کارفرما : شهرداری بندر ماهشهر

هـ ـ دستگاه نظارت : خدمات شهری

و- ارائه گواهینامه تایید صلاحیت خدماتی و ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی الزامی است.

شرایط مناقصه:

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۸ مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۱ ارائه             می گردد؛ بارگذاری پاکت ها در سامانه مذکور تا ساعت ۱۸ مورخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۱ و بازگشایی پاکت ها مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۱ می باشد.

 

  • پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر در بند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.

 

  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه را (۴۷۷.۷۸۰.۶۳۲ ریال) را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف ـ فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ شهرداری بندرماهشهر نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب ـ بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها.

 

 

حسین صفری

شهردار بندرماهشهر