خرید یک دستگاه بابکت مدل ۱۴۰۱ فوریوز

خرید یک دستگاه بابکت مدل ۱۴۰۱ فوریوز

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله دوم

 

    بدینوسیله شهرداری بندرماهشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۸/ش مورخ ۱۸/۰۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر یک دستگاه بابکت مدل ۱۴۰۱ فوریوز را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

الف : موضوع : خرید یک دستگاه بابکت مدل ۱۴۰۱ فوریوز

ب : قیمت پایه : ۱۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ج: مدت تحویل حداکثر هفت روز پس از ابلاغ قرارداد

د : دارای خدمات پس از فروش درکشور باشد.

هـ : قبل از تحویل در محل شهرداری توسط نمایندگان شهرداری بازدید بعمل می آید.

شـرایط مناقصه :

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۸ مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۱ ارائه می گردد؛ بارگذاری پاکت ها در سامانه مذکور تا ساعت ۱۸ مورخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۱ و بازگشایی پاکت ها مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۱ می باشد.
  • پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر در بند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۰۰۰.۰۰۰ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر

 

 

حسین صفری

شهردار بندرماهشهر