احداث، ترمیم، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه یک – ناحیه ۳

اسناد مناقصه

پروژه : ترمیم، کاشت،داشت،حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه یک ناحیه سه

 

 • فصــل اول : مـدارک مـربوط به شـرکت در مناقصـه

 

 • دعوت نامه شرکت درمناقصه
 • معرفی نامه برای فروش اسناد مناقصه
 • شرایط مناقصه
 • تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخل کارمندان درمعاملات دولتی
 • تعهد نامه اجرا و پذیرش و مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان
 • برگ پیشنهاد قیمت
 • نمونه فرم بیمه نامه کارها
 • تعهدنامه رعایت مفاد مقررات آئین نامه ۴۸۰۱۳/ت ۲۳۲۵۱ هـ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱
 • نمونه فرم ضمانت نامه

 

 

 

 

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول

 

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۱۸/ش مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: احداث، ترمیم، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه یک ناحیه ۳

ب مبلغ اولیه: ۱۶۱.۱۶۴.۸۲۹.۹۴۷ ریال

ج مدت انجام کار: ۱۲ ماه شمسی از تاریخ صورتجلسه تحویل 

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: شهرداری بندر ماهشهر یا هر دستگاه دیگری که متعاقباً توسط شهرداری بندرماهشهر اعلام گردد.

و- گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مستندات مربوط به ارزیابی طبق بند ۵-۴ مندرج در صفحه ۸ اسناد الزامی است.

 

 

شرایط مناقصه

 • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۱ تا پایان وقت اداری مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۱ ارائه می گردد؛ و پاکت ها در مورخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۸  بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۱                  می باشد.
 • پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادها مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
 • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۰۵۸.۲۴۱.۴۹۸ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

 • جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت)در ساعت ۱۳ روز یک شنبه مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۱ واقع در دفتر فضای سبز شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.
 • شرکت کنندگان درمناقصه نباید قرارداد دیگری باموضوع: نیروی انسانی،خدماتی یا فضای سبز(بامحوریت تأمین نیروی انسانی)در شهرداری بندرماهشهرداشته باشند. ( درصورتی که شرکت قرارداد جاری با موضوع نیروی انسانی با شهرداری داشته باشد می بایستی حداقل ۸۰ درصد مدت یا مبلغ آن تکمیل شده باشد.)

 

 

                                                                                                                                                                                    حسین صفری

                                                                                                                                                                              شهرداربندرماهشهر

 

دعوت نامه شرکت در مناقصه عمومی- مرحله اول

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوز شماره  ۱۸/ش  مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهربندرماهشهر ، پروژه احداث، ترمیم،کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه یک ناحیه دو را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

الف : روش انجام مناقصه : انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات شماره ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۳ مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه  شماره ۶۷۴۹۰ مورخ ۲۶/۱۱/۸۳ و آئین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات به شماره ۸۴۱۳۶ مورخ ۱۶/۷/۸۵ انجام می گیرد.

ب : موضوع پروژه: احداث، ترمیم ،کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه یک- ناحیه سه به مساحت تقریبی ۴۶۵۴۰۰ مترمربع

ج: شرح مختصری از پروژه :

انجام عملیات احداث، ترمیم ، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه یک ناحیه سه که شامل موارد ذیل می باشد:

 • تجهیز کارگاه
 • آبیاری فضای سبز منطقه تحت پیمان با استفاده از شیلنگ و شیرهای برداشت ، سیستم آبیاری قطره ای، آبپاش های ثابت و نیمه متحرک و یا تانکرهای سیار و کارگر درصورت عدم وجود سیستم آبیاری تحت فشار.
 • مرتفع نمودن هرگونه نقص درسیستم آبیاری در هنگام مواجهه با خرابی آبپاش ها ، شیرخودکارها ، هانترها و یا خرابی و یا پارگی شیلنگ ها و یا نقص قطره چکان ها .
 • کنترل مستمر مسیر کانال ها و جوی های آبرسانی در پارک و پاکسازی آن ها از هرگونه نخاله، زباله و یا علف های هرز.
 • ترمیم تشتک های آبخور درختان و درختچه ها و نهرهای آبرسانی در طول مدت آبیاری به منظور جلوگیری از هرز روی آب.
 • انجام عملیات سم پاشی علیه آفات درختان ، چمن، درختچه ها ، گیاهان پوششی، گلکاری ها با رعایت کامل اصول ایمنی در شب به هنگامی که وزش باد وجود نداشته باشد و پس از دریافت دستور از دستگاه نظارت.
 • انجام عملیات تغذیه گیاهی و کوددهی درختان و درختچه های زینتی ،چمن، گیاهان پوششی، گلکاری ها پس از دریافت ابلاغیه از جانب دستگاه نظارت با استفاده از کود مناسب و بکارگیری دستورالعمل کارخانه سازنده .
 • وجین علف های هرز اطراف درختان بالغ و کهنسال و همچنین علف های داخل شاخه های درختان جوان و درختچه ها- بوته ها و پرچین ها با هدف پاکسازی از وجود هرگونه رویش علف نابجا و مزاحم به صورت مستمر .
 • پوشش کلیه درختان با برگ نخل و یا گونی کنفی به منظور جلوگیری از تلف شدن درختان با فرا رسیدن فصل گرما.
 • سرزنی درختان به جهت جلوگیری از رشد بی رویه و ایجاد خطرات احتمالی با استفاده از ماشین آلات لازم (میزان و مقدار و زمان انجام کار را دستگاه نظارت تعیین می کند).
 • هرس کاری سبک درختان در صورت نیاز و با توجه به شرایط آب و هوایی و رشد هر درخت، به صورت ماهیانه .
 • جمع آوری ، بارگیری، حمل و تخلیه ضایعات حاصل از انجام کار در محل تعیین شده توسط دستگاه نظارت، پس از هر بار هرس در هر روز کاری.
 • بازکاشت درختان و درختچه های زینتی خشکیده و از بین رفته در فضاهای طراحی شده جهت کشت مطابق با نظر کارفرما ( مشروط به اینکه که خشک شدن درخت ناشی از عدم سازگاری نباشد).
 • استفاده از قیم های چوبی (چهار تراش ) ۲×۲ سانتی متری با ارتفاع ۵/۱ متر در کنار درختان و درختچه ها پس از کشت نهال.
 • کاشت نهال با استفاده از گونه های سازگار با منطقه و متناسب با نوع ، اندازه و کیفیت مورد تأیید دستگاه نظارت پس از دریافت ابلاغیه و دستورالعمل دستگاه نظارت.
 • جمع آوری روزانه برگ های خزان یافته و سایر زوائد گیاهی از محدوده تحت پیمان.
 • حذف علف های هرز رویش یافته در گلکاری و گیاهان پوششی بصورت مستمر.
 • جمع آوری، بارگیری، حمل و تخلیه سریع سرشاخه های ناشی از انجام هرس و همچنین سایر مواد زاید برجای مانده از وجین و واکاری، پس از پایان عملیات روزانه .
 • هرس درختان و درختچه های منطقه تحت پیمان مطابق با شکل ، نوع ، ارتفاع و فرم تعیین شده توسط دستگاه نظارت.
 • آبیاری چمن ها در مناطقی که سیستم آبیاری مکانیزه اجرا نشده است با استفاده از سرآبپاشی که دارای منافذ ریز باشد، به گونه ای که  آب به صورت پودری شکل بر روی چمن ها پاشیده شود.
 • آبیاری چمن ها به طور روزانه و به میزان مناسب با توجه به درجه حرارت هوا به طوری که هیچگاه چمن دچار خشکی و پژمردگی نشود.
 • چمن زنی مرتب و متناسب با میزان رشد چمن ها به طوری که همیشه ارتفاع چمن ها از سطح خاک در حد ۴ تا ۵ سانتی متر نگه داشته شده و از به بذر نشستن چمن جلوگیری به عمل آید.
 • کوتاه نمودن چمن حاشیه جاده و یا تأسیسات مجاور با استفاده از حاشیه زن های موتوری.
 • کودپاشی چمن در فصل سرد سال روی چمن خشک و انجام آبیاری بلافاصله پس از کود دهی.
 • پوشش سطح چمن با قشر نازکی از مخلوط خاک نباتی سرند شده و کود دامی پوسیده( ضخامت ۳ سانتی متر) پس از ابلاغ کارفرما ، به منظور تقویت و رشد چمن و پرکردن ناهمواری های سطح چمن و جلوگیری از بروز فرسایش و خشکیدگی ریشه چمن .
 • اجرای عملیات وجین و ریشه کنی علف های هرز داخل چمن ها بصورت مستمر و قبل از به گل نشستن و بذر دهی.
 • واکاری قسمت هایی از چمن که در اثر عوامل مختلف از بین رفته و فرسایش یافته اند با استفاده از چمن مرغوب و عاری از علف های هرز.
 • اقدام در خصوص کشت جدید ، واکاری، لکه گیری چمن  پس از دریافت دستور کتبی از کارفرما و مطابق مشخصات فنی کاشت چمن.
 • حذف بقایای چمن قبلی تا عمق ۳۰-۴۰ سانتی متر به منظور ترمیم چمن کشت شده .
 • اجرای کلیه عملیات آماده سازی بستر کاشت شامل خاکریزی ، رگلاژ ، غلطک زنی و سایر عملیات آماده سازی بستر به منظور کشت جدید چمن.
 • آبیاری مستمر و روزانه گلکاری و گیاهان پوششی .
 • آماده سازی بستر کاشت گل و گیاه پوششی شامل : پابیل نمودن بستر، خرد کردن کلوخه ها و شن کش نمودن بستر و تخلیه نخاله ها و سنگریزه ها ، اضافه نمودن ماسه بادی و کود حیوانی.
 • واکاری نشاهای از بین رفته با استفاده از نشاهای سالم و مرغوب مشابه و پس از دریافت ابلاغیه از دستگاه نظارت.
 • بارگیری و حمل و باراندازی تمامی نهاده های مصرفی تامین شده توسط کارفرما، از محل انبار به محل مصرف.
 • نظافت ، پاکسازی و تخلیه سطل های زباله موجود در محدوده تحت پیمان بصورت روزانه.
 • تأمین سوخت، راننده و وسایل یدکی کلیه ماشین آلات بصورت روزانه.
 • انجام کلیه عملیات  مورد نیاز جهت چمن کاری و توسعه فضای سبز شامل : شوره برداری ، خاکبرداری، نخاله برداری، خاک ریزی ، کودپاشی ، پخش ماسه ، آب شویی ، ساخت فنداسیون ، نصب پمپ ، لوله کشی و نصب اتصالات مربوطه، چمن کاری و کاشت نهال، پس از دریافت ابلاغیه از کارفرما و با استفاده از نیروی انسانی موجود .
 • تأمین تمامی ابزار آلات و وسایل باغبانی مطابق جدول برآورد حداقل وسایل و ادوات (فصل شرایط خصوصی) .
 • جمع آوری زباله ها به صورت روزانه و کیسه گیری لازم جهت گذاشتن در محل مناسب برای بارگیری و حمل به خارج از محدوده شهر.
 • بارگیری و حمل کلیه ضایعات باغی و نخاله ها به خارج از محدوده شهر و تخلیه در محلی که دستگاه نظارت مشخص می نماید.
 • لایروبی و پاکسازی کلیه چاهک ها، منهول­ها و مسیرهای زهکش فضای سبز.
 • برچیدن کارگاه

توضیحات:

 • پاکسازی محل اجرای پروژه از نخاله و مواد حاصل از انجام کار و بارگیری و حمل آن ها به خارج از محدوده شهر به عهده پیمانکار بوده و هزینه ای بابت این کار به وی پرداخت نمی گردد.
 • جهت حفاری مرتبط با انجام کارهای موجود در قرارداد پیمانکار موظف است ابتدا طی مراحل قانونی از سوی مراجع ذیصلاح و ادارات مربوطه مجوزهای لازم را دریافت نموده و سپس اقدام به حفاری نماید.
 • جرائم عدم اجرای مفاد قرارداد وفق پیوست شماره ۱ لحاظ خواهد شد.
 • کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد.
 • این قرارداد جزء آن چه بدان تصریح شده برای پیمانکار ایجاد هیچ گونه حقی نمی نماید.
 • به طور کلی ساعت و زمان اجرای عملیات موضوع پیمان طبق برنامه ای خواهد بود که توسط دستگاه نظارت و از طریق کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد. پیمانکار متعهد است ترتیب کار را طوری بدهد که اجرای عملیات در شب و روز برای ساکنین و مؤسسات مجاور مزاحمتی ایجاد نکند.
 • در صورت نیاز به انجام کارهای گروهی پیمانکار موظف است با هماهنگی دستگاه نظارت کارگران را به محل مورد نظر منتقل نماید.
 • پیمانکار موظف است پس از انجام عملیات هرس کاری ، نظافت و رنگ آمیزی و کلیه فعالیت های خدماتی محوله نسبت به جمع آوری و جاروکشی و پاکسازی کامل محیط از ضایعات حاصله قبل از پایان وقت کاری همان روز اقدام و ضایعات را به بیرون از پارک منتقل نماید ، در غیر این صورت مشمول جریمه خواهد شد.
 • حفظ و نگهداری و نظافت مستمر سرویس های بهداشتی واقع در محدوده پیمان و فضای سبز بر عهده پیمانکار می باشد. (شامل : نظافت و ضدعفونی روزانه ، تعمیر لوله ها و شیشه های شکسته ، تعویض شیرآلات ، تهیه صابون مایع و تخلیه چاه سرویس های بهداشتی)
 • پیمانکار متعهد است کلیه کارهای موضوع پیمان مطابق شرح کار مندرج در متن قرارداد را به نحو مطلوب به طوری که مورد تأیید کارفرما و دستگاه نظارت قرار گرفته باشد انجام دهد و در صورت قصور در این خصوص ، مطابق شرایط پیش بینی شده در متن قرارداد با پیمانکار رفتار خواهد شد.
 • درصورت بروز شرایط خاص (وزش بادهای شدید ، طوفان ، بارندگی و …) که موجب شکسته شدن شاخ و برگ درختان و افتادن آن ها در مسیرهای تردد می گردد، پیمانکار می بایست با نظر کارفرما در طول شبانه روز گروه های کاری لازم را در سطح منطقه به عنوان کشیک کاری استفاده نماید.
 • جمع آوری ، تمیز کردن محل و انتقال ضایعات ناشی از کار در امور باغبانی به محلی که کارفرما تعیین نموده به عهده پیمانکار می باشد.
 • در معابر عمومی و سایر مناطق که جزء تعهدات پیمانکار می باشد بارگیری و حمل ضایعات باغی منازل مسکونی برعهده پیمانکار می باشد و می بایست هزینه های مربوطه را در مبلغ خود لحاظ نماید.
 • رفع گرفتگی مسیرهای فاضلاب داخل سرویس های بهداشتی و تخلیه سپتیک فاضلاب به عهده پیمانکار است.
 • حفاظت و نگهداری از ابنیه و شیرآلات و کلیه لوازم موجود در سرویس های بهداشتی به عهده پیمانکار است.
 • نگهداری و مراقبت از پارک ها و فضای سبز در محدوده عملیاتی به منظور جلوگیری از ورود احشام ، سرقت و رفت و آمد افراد به عهده پیمانکار می باشد.
 • پیمانکار مجاز نمی باشد ساعات استفاده مردم از فضای سبز محدوده قرارداد را ، رأساً تعیین نماید و در این باره بایستی بر طبق برنامه اعلامی از سوی کارفرما و دستگاه نظارت عمل نماید.
 • تعیین نوع کاشت (گل فصلی ، گلدانی ، صندوقی بذری در محل خزانه ، بذر مستقیم و گیاه پوششی)به عهده کارفرما می باشد.
 • کلیه پمپ ها صحیح و سالم تحویل پیمانکار داده می شوند و رفع مشکل خرابی پمپ و تعمیر پمپ های منطقه تحت پیمان در طول مدت پیمان به عهده پیمانکار است و هزینه مربوطه پس از تأیید ناظر در قالب اقلام فاکتوری پرداخت خواهد شد.
 • درصورت عدم ارائه فیش حقوقی به کارگران و دستگاه نظارت در ماه اول به پیمانکار تذکر داده خواهد شد در صورت تکرار در ماه بعد پیمانکار اخطار دریافت خواهد کرد و درصورت رخ دادن این امر، بار سوم پیمانکار مشمول اخطار و درج در پرونده خواهد شد.
 • پیمانکار موظف است با هر صورت وضعیت ارسالی، لیست کلیه کارگران مربوط به همان ماه با روزهای کارکرد را تهیه و ارائه نماید.
 • در صورت اضافه شدن وسایل بازی ، با هماهنگی دستگاه نظارت و تنظیم صورتجلسه فی مابین ، وسایل به پیمانکار حفظ و نگهداری فضای سبز تحویل می گردد.
 • هرگونه خسارت وارده ناشی از آتش سوزی که بر اثر غفلت نیروهای پیمانکار باشد به عهده پیمانکار است.
 • پیمانکار موظف است به صورت روزانه جهت جمع آوری زباله های پارک ها و حفظ نظافت و بهداشت محیط نسبت به تأمین کیسه زباله لازم و کارگذاری در سطل های زباله مستقر در محدوده پیمان اقدام نموده و در زمان لازم نسبت به جمع آوری آن ها و انتقال به محل مناسب که کارفرما تعیین نموده اقدام نماید.
 • پیمانکار می بایست در هنگام هرس و سرزنی درختان از چهارپایه مناسب استفاده نماید و کلیه وسایل و لوازم ایمنی جهت هرس را در اختیار داشته باشد.
 • نگهداری و مراقبت از کلیه درختان ، فضای سبز ، شیرآلات و تأسیسات به عهده پیمانکار می باشد.
 • لایروبی و پاکسازی کلیه چاهک ها و مسیرهای زهکش فضای سبز به عهده پیمانکار می باشد.
 • پیمانکار می بایست ضایعات جمع آوری شده را در محل های مشخص شده توسط کارفرما تخلیه نماید.
 • ساعات انجام کار کارگران فضای سبز و خدمات بر اساس برنامه ریزی در طول مدت قرارداد ، طبق قانون کار (۴۴ ساعت در هفته) از روز شنبه لغایت پنج شنبه در ایام عادی سال می باشد و پیمانکار می بایست خدمات موضوع قرارداد را به صورت مرتب و طبق برنامه ریزی کارفرما در طول روز و براساس دستور دستگاه نظارت انجام دهد . بدیهی است درصورت تشخیص دستگاه نظارت ، پیمانکار می بایست در هر ساعت از شبانه روز آمادگی انجام کار را داشته باشد.
 • تمامی ماشین آلات پیمانکار می بایست مجهز به علائم هشدار دهنده از جمله چراغ خطر گردان نصب شده در بلندترین ارتفاع ماشین و قابل مشاهده توسط رانندگان پشت سر وسیله مورد نظر و همچنین چهار عدد تابلوهای اعلام خطر نصب شده در جوانب و پشت ماشین به ابعاد ۵۰×۵۰ سانتی متر مربع باشند.
 • رانندگان ماشین آلات جزو حداقل نیروهای انسانی خواسته شده در جدول نیازمندی ها نبوده و لذا پیمانکار می بایست در قیمت پیشنهادی هر دستگاه حقوق، دستمزد، ارزاق، بیمه و کلیه مزایای راننده آن را لحاظ نماید.
 • درصورتی که کارفرما دستور عملیات احداثی و توسعه فضای سبز منطقه مورد پیمان را صادر نماید پیمانکار موظف است با نیروی انسانی موجود و یا کارگران فصلی و روزمزد (در صورت نیاز) عملیات شوره برداری خاکبرداری، نخاله برداری، خاک ریزی ، کودپاشی ، آبشویی ، چمن کاری و لوله کشی ، زهکشی و ساخت منهول را انجام دهد. کل محدوده نقشه پیوست ، محدوده پیمان تلقی شده و در صورت احداث مناطق جدید در طول مدت پیمان ، پیمانکار موظف به حفظ و نگهداری مجموعه با نیروهای موجود می باشد.
 • در صورتی که مسئول فضای سبز براساس برآورد کارشناسی تشخیص دهد در بعضی از محل ها نیروی انسانی بیش از تعداد برآورد شده نیاز است پیمانکار باید نیروی مورد نیاز را تأمین و در بخشهای مورد نظر به کار گمارد. پیمانکار به هیچ وجه اجازه دخالت نیروهای هرس کار و باغبانی را در فعالیتهای یکدیگر ندارد مگر با اجازه مستقیم مسئول فضای سبز.
 • رنگ آمیزی مبلمان و جداول پارک ها و کلیه تعمیرات لوله کشی به عهده پیمانکار می باشد.
 • حفاظت ، حراست تابلو پارک ها ، ست های ورزشی ، آلاچیق ها ، المان ها ، ست های وسایل بازی ، سطل زباله و نیمکت های موجود در منطقه تحت پیمان به عهده پیمانکار است . درصورت تخریب ، سرقت و هر نوع صدمه پیمانکار مشمول جریمه تعیین شده (بسته به نوع قطعه و شدت خسارت ) توسط واحد زیبا سازی خواهد بود و پس از تأیید واحد زیبا سازی جریمه درصورت وضعیت ها اعمال خواهد شد.
 • هماهنگی های اداری و حقوقی لازم جهت اخذ انشعاب به عهده کارفرما است و پیمانکار هزینه های تأمین ادوات و ماشین آلات و نیروی انسانی لازم و رعایت موارد فنی و ایمنی را عهده دار است.
 • دو نفر کارشناس ، سه نفر نگهبان حراست و یک نفر نیروی کارگری در این قرارداد در اختیار کارفرما بوده و محل کارکردشان توسط دستگاه نظارت تعیین می گردد. لذا پیمانکار موظف به پرداخت کلیه حقوق و مزایای ایشان خواهد بود و در خصوص محل کارکردشان حق اظهار نظر نخواهد داشت.
 • نفرات اصلی شرکت (حسابدار، سرپرست کارگاه و … ) جزء حداقل نیروهای انسانی قرارداد لحاظ نمی گردند.
 • مبلغ پیشنهادی ماهانه جهت کلیه ماشین آلات بایستی به ازای ۸ ساعت کار روزانه و متوسط ۵/۳۰ روز در ماه محاسبه گردد.
 • روزهای بارندگی که عملیات اجرایی در کارگاه کم می شود بنا به تشخیص دستگاه نظارت معادل ۳۰% از کارگران پیمانکار در اختیار خدمات شهری جهت رفع آبگرفتگی معابر قرار گیرد . تانکر در روزهای بارندگی به عنوان مکنده آب های سطحی مورد استفاده قرار می گیرد.
 • انتخاب و گزینش نفرات با شهرداری بندرماهشهر می باشد و پس از طی مراحل عدم سوء پیشینه و آزمایش های مربوطه نفرات به پیمانکار ابلاغ خواهند شد. درصورت به کارگیری نیرو بدون هماهنگی ، کارفرما در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت و به ازای هر روز مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال جریمه از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.
 • کارکرد نیروهای گشت موتوری بایستی با هماهنگی واحد حراست شهرداری بندرماهشهر انجام گردد.
 • پیمانکار بایستی جهت کنترل ورود و خروج کارگران دستگاه ساعت زنی تأمین نماید تا عدم حضور و تأخیر در ورود و خروج کارگران قابل چک کردن باشد و در پایان هر ماه پرینت خروجی دستگاه کارت ساعت را به واحد فضای سبز ارائه دهد.
 • درصورتی که روزهای تعطیل خاص مانند عید سعید فطر عاشورای حسینی و تعطیلی بابت هر مناسبتی، قبل یا بعد از روز جمعه باشند (پنج شنبه یا شنبه) پیمانکار موظف به ارائه خدمات در روز جمعه خواهد بود . (۸ ساعت کارکرد)
 • پیمانکار موظف است هر ماه فیش حقوقی کارکنان به همراه پرینت واریز به حساب (ممهور به مهربانک) و لیست بیمه مورد تأیید سازمان تأمین اجتماعی را پیوست صورت وضعیت ارائه نماید . بدیهی است پیمانکار در صورت عدم ارائه مدارک مشمول اخطار می گردد.
 • کلیه رانندگان و راهبران ماشین آلات و تجهیزات جزء کارکنان پیمانکار بوده و هیچ گونه رابطه ی خادم و مخدومی با کارفرما نداشته و کارفرما در پایان مدت قرارداد هیچ گونه تعهدی جهت ادامه اشتغال به کار نخواهد داشت.
 • پیمانکار و کارشناسان ذیربط وی در طول مدت پیمان الزاماً می بایست با هزینه خود در کلاس های آموزشی و توجیهی که توسط واحد فضای سبز برگزار می گردد شرکت نمایند.
 • پیمانکار بدون هماهنگی و اخذ مجوز از دستگاه نظارت حق قطع ، جابه جایی و یا کاشت درخت و نهال و مواردی از این قبیل را ندارد.
 • قیمت پیشنهادی پیمانکار به همان ترتیبی که در شرایط عمومی پیمان تصریح گردیده است : شامل کلیه هزینه های انجام کار و سود و غیره خواهد بود مگر در موارد استثنایی که صریحاً شرایط یا طریقه دیگری در اسناد مناقصه ذکر شده باشد.
 • کارفرما هزینه هایی را که پیشنهاد دهندگان بابت تهیه و تسلیم پیشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمی نماید و مطالبه هرگونه خسارتی در این مورد مردود می باشد.
 • مدارک ارائه شده توسط پیشنهاد دهندگان مسترد نخواهد شد و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی کارفرما مراجعه نمایند.
 • کارفرما در خصوص امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه ، از قبیل زمین، ساختمان، راه ، آب ، برق ، مخابرات و سوخت ، فقط درصورت نیاز به معرفی نامه می‌تواند حتی المقدور مساعدت نماید.
 • سایر شروط و فرم های مورد نیاز اجرای کار از جمله فرم مشخصات پروژه ، شرح خدمات عمومی و تفضیلی ، برنامه زمان بندی کار ، فرم جداول جرائم ، نمونه دفترچه پیمان و سایر مشخصات فنی و اجرایی کار و کلاً هر آن چه که لازمه اطلاعات مورد نیاز پیمانکار جهت بررسی قبل از ارائه پیشنهاد باشد، منضم این دعوت نامه می باشد که می بایستی پیمانکار در موقع ارائه پیشنهاد مدنظر قرار داده و مهر و امضاء شده به همراه سایر اسناد در موقع تحویل پیشنهاد ارائه نماید، بدیهی است پس از ارائه و تحویل پیشنهادات هیچ گونه ادعایی از سوی پیمانکار نسبت به مدارک و موارد فوق مبنی بر جهل قابل قبول نمی باشد.
 • مسئولیت کلیه بندهای این دعوتنامه محدود به زمان مناقصه و قرارداد و بعد از آن نخواهد بود و بایستی پیمانکار هر زمان و از هر جهت پاسخگو باشد و متعهد به جبران کلیه خسارت های ناشی از عدم رعایت شروط مندرجه خواهد بود.
 • ساعت کار کارکنان پیمانکار از شنبه تا چهارشنبه ۸ ساعت کاری و روز پنج شنبه ۷ ساعت می باشد . درصورت مشاهده کاهش ساعت کاری کارگران در همان روز از صورت وضعیت کسر می گردد. بدیهی است ساعت شروع و خاتمه کارگران پیمانکار توسط نماینده متناسب با شرایط فصلی ساعات کار جهت ارائه خدمات تعیین و به پیمانکار ابلاغ خواهد شد. پیمانکار موظف است در روزهای تعطیل حداقل ۵۰% نیروها را به تشخیص نماینده کارفرما در فضاهای موجود تأمین نماید.
 • کلیه خودروهای حمل زباله یا نخاله های گیاهی موظفند کپسول اطفای حریق با تاریخ مشخص داشته باشند . این دستگاه ها بایستی ایمن بوده و روغن سوزی نداشته و تولید دود نکنند.
 • پیمانکار موظف است اجرای عملیات براساس دستور کار کارفرما را انجام دهد.
 • کل فضای سبز ناحیه تحت پیمان پیمانکار به عنوان اموال عمومی طبق این پیمان و پس از شروع به کار بلافاصله تحویل پیمانکار می باشد. لذا درصورت ایراد هرگونه خسارت چه از طرف پیمانکار و چه از طرف شخص ثالث درصورت تشخیص قصور از ناحیه پیمانکار به تشخیص کارفرما ، پیمانکار مستلزم پرداخت خسارت خواهد گردید و هزینه آن از مطالبات خالص پیمانکار کسر خواهد شد.
 • هرگاه در اثر عملیات پیمانکار به تأسیسات موجود در محدوده کار (مانند آب ، برق ، تلفن ، گاز و تأسیسات متعلق به شهرداری و … ) صدماتی وارد شود پیمانکار مکلف به جبران خسارت وارده خواهد بود.
 • صورت وضعیت قطعی در پایان قرارداد توسط دستگاه نظارت رسیدگی و پس از تأیید نسبت به تسویه حساب با پیمانکار از سوی کارفرما اقدام خواهد شد. بدیهی است هرگونه اشتباه محاسباتی و یا اضافه پرداخت به پیمانکار در دوره های قبلی قابل بررسی ، کسر و یا تعدیل خواهد بود.
 • کلیه اقلام تحویلی فقط برای کاربرد در عملیات موضوع قرارداد به پیمانکار تحویل می گردد و تحت هیچ عنوان نباید از محدوده تعریف شده خارج شود.
 • پیمانکار موظف است پس از دریافت دستورکار از کارفرما نسبت به انجام عملیات مطابق با درخواست کتبی کارفرما اقدام نماید.
 • پیمانکار موظف و متعهد است از کلیه سطوح فضای سبز و فلاورباکس ها و سیستم آبیاری و زهکش شامل درخت و درختچه ، گل های فصلی و گیاهان پوششی ، پرچین ها و چمن ها ، کلیه اجزای خطوط اصلی و فرعی ، سیستم آبیاری ، کلیه اجزای سیستم زهکشی علی الخصوص درب های منهول و درپوش رایزرها و … حراست و حفاظت کامل به عمل آورده و در صورتی که به هر علت از بین بروند و یا سرقت گردند طی گزارش کارکرد روزانه و یا گزارش کشیک شب در فضای سبز اعلام نمایند و مسئولیت جبران خسارت های احتمالی وارده براثر قصور پیمانکار برعهده شرکت طرف قرارداد بوده و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.
 • کارفرما به منظور نظارت براجرای عملیات اقدام به کنترل کارهای انجام یافته با توجه به مفاد پیمان می نماید هرگاه نتایج کنترل با مأخذی که با موضوع پیمان ذکر شده است تطبیق ننماید پیمانکار متعهد است کارها را طبق دستور کارفرما و با هزینه خود اصلاح کند.
 • پیمانکار می بایست نیروها و ماشین آلات خود را در روزهای بارانی و طوفانی و شرایط خاص جوی که احتمال شکستن و افتادن درختان در معابر می باشد (حداقل یک چهارم از نفرات و امکانات) را بصورت آماده باش و ۲۴ ساعته در محل کار داشته باشد.
 • کلیه ماشین آلات می بایست قبل از بکارگیری آن ها نسبت به تهیه و ارسال یک نسخه رونوشت مدارک شامل مدارک خودرو، بیمه نامه خودرو، برگ معاینه فنی، گواهینامه رانندگان با توجه به نوع خودرو و دستور العمل مقررات راهنمایی و رانندگی ، کارت سلامت ماشین آلات و … به کارفرما اقدام نموده و پس از تایید صلاحیت فنی خودروها و راهبران آن ها توسط کارفرما و صدور مجوز بلامانع بودن نسبت به اشتغال کار آن ها اقدام گردد در غیر این صورت کارفرما هیچ گونه هزینه ای را به پیمانکار پرداخت نخواهد نمود و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.
 • کلیه رانندگان ماشین های استیجاری که در قرارداد در نظر گرفته شده اند بایستی توسط پیمانکار بیمه شوند و پیمانکار بایستی در قیمت خود این مبلغ را در نظر بگیرد.

 

د: زمان اجرای کار: از زمان انعقاد قرارداد و صورتجلسه تحویل ، ۱۲ ماه شمسی پیش بینی شده است.

 

هـ : مبلغ برآورد هزینه اجرای کار: مبلغ برآورد اولیه اجرای کار ۱۶۱.۱۶۴.۸۲۹.۹۴۷  ریال می باشد .

 

و : محل تأمین اعتبار پروژه: اعتبار پروژه از محل بودجه داخلی شهرداری تأمین می گردد .

 

ز : مصالح ، ماشین آلات و نیروی انسانی: تهیه و تأمین مصالح ، ماشین آلات ، نیروی انسانی، ابزار کار در محدوده پیمان جز آنچه در تعهدات کارفرما است ، به عهده پیمانکار می باشد.

 

ح : محل اجرای کار: بندرماهشهر فضای سبز منطقه یک- ناحیه سه مطابق با جدول پیوست

 

ط : کارفرما و دستگاه مناقصه گزار: شهرداری بندرماهشهر

 

ی : دستگاه نظارت :شهرداری بندر ماهشهر یا هر دستگاه دیگری که متعاقباً توسط شهرداری بندرماهشهر اعلام گردد.

 

ک : تضمین شرکت در مناقصه: معادل  ۸.۰۵۸.۲۴۱.۴۹۸ ریال (هشت میلیارد و پنجاه و هشت میلیون و دویست و چهل و یک هزار و چهارصدو نودوهشت ریال) می باشد که باید به یکی از صورت های مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه ، در پاکت الف به شهرداری تسلیم شود.

 • رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا شماره ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر.
 • ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما.

تبصره :     پیشنهاد فاقد تضمین ، تضمین های کمتر از میزان مقرر ، چک تضمین شده،چک مسافرتی و یا چک در گردش و چک شخصی به هرشکل ممکن قابل قبول نمی باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و علاوه برآن ضمانت نامه های بانکی باید طبق فرم های قابل قبول تنظیم و صادر شود.

 

م : شرایط متقاضی: داشتن شخصیت حقوقی ، داشتن امکانات ، داشتن ماشین آلات ، نیروی متخصص و کادر فنی مجرب ، داشتن توان مالی ، تجربه و سابقه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه

 

ن : شرایط شرکت در مناقصه :

 1. داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir ، به ترتیب بعد تنظیم و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم کند.
 2. منظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارک مشروحه در بند ۳، ۴ و ۵ است که بر حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت تضمین یا (پاکت الف) ، پاکت رزومه شرکت یا (پاکت ب) و پاکت پیشنهاد قیمت یا (پاکت ج) قرار می گیرد.
 3. مدارک و اسنادی که باید در پاکت (الف) قرار داده شود عبارتند از : تضمین شرکت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه
 4. مدارک و اسنادی که باید در پاکت (ب) قرارداده شود عبارتند از :

۴-۱- رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات (حداقل دو تغییر آخر) و آخرین آگهی در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور.

۴-۲- دفترچه حاوی کلیه اسناد و مدارک که به ضمیمه دعوتنامه برای پیشنهاددهندگان ارسال یا به آنها ارائه گردیده است شامل (فرم ضمانتنامه ها ، شرایط مناقصه ، برگ تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی ، تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان ، نمونه فرم بیمه نامه ها)

۴-۳- تصویر برابر با اصل گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی

                ۴-۴- پیشنهاددهندگان موظف به ارائه سوابق اجرایی ، ماشین آلات و تجهیزات، سوابق کاری و تحصیلی، نیروی انسانی متخصص کادر فنی و کلیدی مدارک و اسنادی که باید در پاکت (ج) قرار داده شوند عبارتند از :

– برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق فرم مربوطه تکمیل شده باشد. (توضیحاً  پیشنهاد قیمت باید به صورت مبلغ کامل پیشنهاد به عدد و حروف باشد)

– آنالیز قیمت پیشنهادی بر اساس اسناد و مدارک مناقصه

۴-۵- تکمیل فرم های ارزیابی پیمانکاران به همراه کلیه مستندات و مدارک مورد نیاز

تذکر بسیار مهم: چنانچه فرم های ارزیابی توسط پیمانکار تکمیل نگردیده و امتیاز مأخوذه با عنایت به اسناد پیوست، توسط پیمانکار محاسبه و درج نگردد، سایر اسناد ارزیابی بررسی نگردیده و نتیجه ارزیابی پیمانکار مردود خواهد بود.

 1. پیشنهاددهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بندهای ۳، ۴ و ۵ ذکر شده بدون تغییر ، حذف و یا قراردادن شرط در آن ، تکمیل ، تنظیم و مهر و امضاء نموده و به امور قراردادهای شهرداری تسلیم نماید.
 2. پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون شرط بوده و هیچ نوع ابهام ، خدشه ، عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. درصورت وجود خدشه یا نقص دراسناد و مدارک مناقصه ، یا ارائه پیشنهاد مشروط ، مبهم و برخلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی آن پیشنهاد مردود است.

پس از انجام ارزیابی ، پاکت پیشنهادهای مالی شرکت کنندگانی که در ارزیابی حداقل امتیاز ۵۰ را کسب نموده باشند ، بازگشایی خواهد گردید . بدیهی است پیشنهادات مالی شرکتی که در ارزیابی حائز حداقل امتیاز لازم نگردد، بازگشایی نشده و به صورت دربسته به شرکت کننده تحویل خواهد گردید و شرکت کننده حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص را نخواهد داشت.

 • جهت ارزیابی مالی پیشنهادات، قیمت تراز شده پیشنهاد دهندگان براساس امتیازات فنی بازرگانی اخذ شده هر شرکت با ضریب تأثیر ۳۰ درصد محاسبه خواهد گردید.
 • شهرداری در رد کلیه یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است. کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امضاء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد ولذا ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.
 • قیمت پیشنهادی پیمانکار به همان ترتیبی که در شرایط عمومی پیمان تصریح گردیده است: شامل کلیه هزینه های انجام کار و بهای مصالح ، هزینه های عمومی و سود و غیره خواهد بود مگر درموارد استثنایی که صریحاً شرایط یا طریقه دیگری در اسناد مناقصه ذکر شده باشد.
 • پرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسلیم پیشنهاد و امضاء مدارک از طرف پیشنهاد دهنده دلیل قبول پرداخت و کسر کسورات قانونی مزبور از قیمت کل پیشنهادی می باشد و کارفرما حق دارد مالیات، عوارض و بیمه و سایر کسورات قانونی متعلقه را از مطالبات (صورت وضعیتها) پیمانکار کسر و به حساب مراجع مربوط واریز نماید.
 • جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت) در ساعت ۱۳ روز یک شنبه مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۱ واقع در دفتر فضای سبز شهرداری بندرماهشهر برگزار        می گردد. حضور پیشنهاددهندگان الزامی است. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد. در صورت عدم شرکت پیمانکاران، هیچ گونه ادعایی مبنی بر عدم آگاهی از مشکلات کار مورد قبول کارفرما نمی باشد.
 • هیچ گونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد در غیر این صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد شرایط مناقصه، پیشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استدلالی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.
 • هرگاه در هنگام برگزاری مناقصه و یا بعد از آن وقوف حاصل شود که پیشنهاددهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند نرخهای واصله از این شرکت کنندگان مردود تشخیص داده شده و اسامی پیشنهاد دهندگان متخلف موقتاً و یا برای همیشه از لیست پیمانکاران حذف خواهد شد و موضوع نیز به معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور اعلام خواهد شد.
 • چنانچه کارفرما به هرعلت از اجرای طرح یا انعقاد پیمان با پیمانکار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمین برنده مناقصه مسترد خواهد شد دراینصورت برنده مناقصه حق هیچگونه ادعای جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.
 • کارفرما هزینه هایی را که پیشنهاد دهندگان بابت تهیه و تسلیم پیشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمی نماید و مطالبه هرگونه خسارتی دراین مورد مردود می باشد.
 • نشانی پیشنهاد دهنده همان است که دربالای دعوتنامه ذکر می گردد و هرگونه مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال شود ابلاغ محسوب می گردد.
 • درزمان عقد قرارداد براساس آئین نامه معاملات، معادل ۱۰% مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام کار اخذ خواهد شد.
 • قیمت پیشنهادی که ملاک بررسی قرارخواهد گرفت، مبلغی است که بوسیله پیشنهاد دهنده در برگ پیشنهاد نرخ و با خودکار یا خود نویس و بدون قلم خوردگی و با حروف نوشته میشود .
 • پرداخت هزینه انتشار آگهی مناقصه در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.
 • هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتباً از سوی شهرداری اعلام و جزو اسناد و مدارک پیمان منظور خواهد شد.
 • شهرداری حق تغییر ، اصلاح یا تجدید در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ می نماید و درصورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید.
 • از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات ، مستلزم تغییر مقادیر یا نسبت ها باشد ، در این صورت دستگاه مناقصه گزار  می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر پیشنهاد خود را داشته باشند.
 • برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ کارفرما به او ، با سپردن تضمین اجرای تعهدات براساس قیمت پیشنهادی خود ، به انعقاد پیمان مبادرت نماید. در غیراین صورت تضمین شرکت او در مناقصه ، بدون تشریفات قضایی به نفع شهرداری، ضبط می شود و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. درصورتی که برنده مناقصه در مهلت پیش بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشود نفردوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده بالا ، حاضر به انعقاد پیمان نشود ، تضمین شرکت در مناقصه او هم به نفع شهرداری ضبط و نفرسوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و چنانچه او نیز حاضر به انعقاد پیمان نشود ، تضمین شرکت در مناقصه او هم به نفع شهرداری ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.
 • پس از تعیین نفرات اول تا سوم مناقصه، تضمین شرکت درمناقصه نفرات بعدی مسترد می شود.
 • مدارک ارائه شده توسط پیشنهاد دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی کارفرما مراجعه نمایند.
 • در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد سر باز میزند بایستی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات و اخذ خسارت، طبق مقررات و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.
 • چنانچه مناقصه گرانی در سوابق اجرایی خویش ، مشمول دریافت اخطار کتبی بوده اند، به ازای دریافت اخطار کتبی اول، به مدت سه ماه از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می باشند. همچنین در صورت داشتن اخطار دوم و سوم (با فواصل زمانی بیشتر از سه ماه جهت کلیه اخطارها) ، به ترتیب به مدت یک و سه سال از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم خواهد گردید . بدیهی است درصورت داشتن چهار اخطار و بیشتر ، مناقصه گر به صورت دائمی از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می باشد.
 • تعدیل حقوق و دستمزد نیروی انسانی مربوط به سال ۱۴۰۲ صرفاً شامل ردیف های نیروی انسانی در جدول پیشنهاد قیمت(ردیف ۱ تا ۱۰) خواهد بود.
 • ردیف مزایای انگیزشی در قالب ۱۵ ساعت اضافه کار جهت نیروهای کارگر ساده، هرس کار، چمن زن و حاشیه زن و گشت موتوری محاسبه گردیده است و پرداخت مبلغ این ردیف بصورت ماهانه صورت خواهد گرفت. نظر به اینکه پرداخت این مبلغ به نیروهای تحت امر توسط پیمانکار، مشروط به حضور نیروهای کارگری در تایم مازاد بر تایم کاری خواهد بود در صورت عدم پرداخت کل مبلغ به نیروهای تحت امر، در صورت وضعیت قطعی مبلغ مازاد پرداختی نسبت به اضافه کار پرداخت شده به نیروهای تحت امر، کسر خواهد شد.
 • ردیف مزایای انگیزشی با توجه به مصوبه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۲ مشمول تعدیل خواهد بود.

توضیح : بدیهی است تنها آیتم های فوق مشمول تعدیل می باشد و سایر ردیف ها از جمله تجهیز کارگاه ، سود پیمانکار و … مشمول تعدیل و ما به التفاوت قیمت نمی باشند.

 • پیمانکار می بایست پس از فسخ یا خاتمه پیمان تا تعیین پیمانکار جدید، نسبت به انجام عملیات پیمان طبق شرح کار و شرایط مندرج در قرارداد کار را ادامه داده و هرگونه ادعایی را از خود سلب نموده و هیچگونه افزایشی به مبلغ قرارداد داده نخواهد شد.
 • هزینه عائله مندی (حق اولاد) طبق تعداد تایید شده توسط دستگاه نظارت به پیمانکار پرداخت می گردد و در صورت کسر یا اضافه شدن این آیتم طبق تعداد تایید شده دستگاه نظارت مبلغ صورت وضعیت کسر /اضافه می­گردد و هیچ گونه ادعایی در این خصوص مسموع نمی باشد.
 • شرکت کنندگان می بایست دارای شماره اقتصادی (TIN) باشند.

 

 

                                                                                                                                                            حسین صفری

                                                                                                                                              شهردار بندر ماهشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانونی منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۳۷

مربوط به مناقصه:  پروژه احداث، ترمیم ، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندر ماهشهر منطقه یک ناحیه سه

     این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولت مصوب دی ماه ۱۳۳۷  نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه فوق را ضبط نماید.

     همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امضاء نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان (تا تحویل موقت) به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند دراین پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آن ها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده به تشخیص کارفرما می باشد.

     این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود ، بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

     مضافاً  این که پیشنهاد دهنده اعلام می دارد بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و درصورت تخلف مستحق مجازات های مربوطه می باشد.

تاریخ :          /      /                                                        نام پیشنهاد دهنده:

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان

 

مربوط به مناقصه: پروژه احداث، ترمیم ، کاشت ، حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه یک- ناحیه سه

الف- بدین وسیله تأیید می نماید که مهر و امضاء مجاز این پیشنهاد دهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع کامل این پیشنهاد دهنده از متن قوانین، مصوبات، آئین نامه ها، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج  ذیل می باشد.

ب- همچنین بدین وسیله تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آن ها در ارتباط با این مناقصه و پیمان مورد قبول این پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد می شود.

ج- فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان.

 • بخش نامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰
 • فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه شماره ۷۰۴۴۶۷/۱۴۰۰مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۰
 • فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی شماره ۷۰۴۳۸۵/۱۴۰۰مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۰
 • فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار شماره ۷۰۴۳۲۴/۱۴۰۰مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۰
 • فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری  و منابع طبیعی شماره ۷۰۴۱۱۶/۱۴۰۰مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۰
 • فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری شماره ۷۰۵۱۰۴/۱۴۰۰مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۰

 

 

 

 

نام پیشنهاد دهنده:                                                                        تاریخ:     

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

 

        مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ناشی از این پیمان و مناقصه، مورد تأیید و قبول این مناقصه گزار و کارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگ پیشنهاد قیمت

 

موضوع مناقصه :پروژه احداث، ترمیم ، کاشت ، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر-منطقه یک ناحیه سه

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه ، شرایط مناقصه ، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان ، مشخصات فنی عمومی ، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار ، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان ، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد        می نمایم که :

 • عملیات موضوع مناقصه فوق را با مبلغ کل پیشنهادی (به عدد)………………………………………. ریال (به حروف) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ریال مطابق با جدول زیرانجام دهم.

 

مبلغ یک سال جدول ۱ (گل کاری)  
مبلغ یک سال جدول ۲ (نیروی انسانی)  
مبلغ یک سال جدول ۳ (احداث، ترمیم و کاشت)  

 

 • آنالیز قیمت پیشنهادی را بر اساس اسناد و مدارک مناقصه مطابق با جداول پیوست، در پاکت (ج) قرار داده ام.
 • چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مینمایم که:

الف) اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسلیم نمایم.

ب) ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ ، کلیه ماشین آلات و تجهیزات لازم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایم و کلیه کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم.

 • تأیید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.
 • اطلاع کامل دارم که شهرداری برای واگذاری کار به هریک از پیشنهادها مختار است و شرکت کننده حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص ندارد .
 • تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد ، تضمین موضوع بند (ک ) دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت (الف) تقدیم داشته ام.

 

تاریخ :                                     نام و نام خانوادگی  و امضاء مجاز و مهر پیشنهاد دهنده :

آدرس و تلفن تماس پیشنهاد دهنده :

 

 

جدول شماره ۱- آنالیز گل کاری

 

ردیف شرح تعداد واحد قیمت واحد  پیمانکار (ریال) قیمت کل پیمانکار(ریال)
۱ آماده سازی بستر(شامل پابیل ، پخش کود، تسطیح)،تهیه و کاشت همیشه بهار گلدانی f1 ۲۰۰ متر مربع  
۲ آماده سازی بستر(شامل پابیل ، پخش کود، تسطیح)،تهیه و کاشت بنفشه ایرانی صندوقی ۲۰۰ متر مربع  
۳ آماده سازی بستر(شامل پابیل ، پخش کود، تسطیح)، تهیه و کاشت اطلسی ایرانی صندوقی ۸۰۰ متر مربع  
۴ آماده سازی بستر(شامل پابیل ، پخش کود، تسطیح)، تهیه و کاشت قرنفل گلدانی f1 ۲۰۰ متر مربع  
۵ آماده سازی بستر(شامل پابیل ، پخش کود، تسطیح)، تهیه و کاشت ناز ایرانی تک رنگ صندوقی ۲,۵۰۰ متر مربع  
۶ آماده سازی بستر(شامل پابیل ، پخش کود، تسطیح)،تهیه و کاشت اطلسی خارجی f1  گلدانی ۸۰۰ متر مربع  
۷ آماده سازی بستر(شامل پابیل ، پخش کود، تسطیح)،تهیه و کاشت شمعدانی گلدانی بذری هلندی f1 ۲۰۰ متر مربع  
۸ آماده سازی بستر(شامل پابیل ، پخش کود، تسطیح)،تهیه و کاشت شب بو گلدانی f1 ۲۰۰ متر مربع  
۹ آماده سازی بستر(شامل پابیل ، پخش کود، تسطیح)،تهیه و کاشت جعفری f1  گلدانی ۲۰۰ متر مربع  
۱۰ آماده سازی بستر(شامل پابیل ، پخش کود، تسطیح)، تهیه و کاشت گازانیا f1  گلدانی ۸۰۰ متر مربع  
جمع کل یک سال به عدد:

 

به حروف:

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ۲ آنالیز نیروی انسانی (تعداد نفرات : ۷۷ نفر)

 

ردیف شرح تعداد واحد واحد هزینه درهرماه (ریال) جمع هزینه ماهیانه (ریال)
۱ کارشناس ۲ نفر    
۲ سرکارگر ۲ نفر    
۳ چمن زن و حاشیه زن ۴ نفر    
۴ هرس کار ۵ نفر    
۵ نگهبان- حق شب کاری ۳۵ % ۵ نفر    
۶ نگهبان (صبح، عصر شب) حق شیفت ۱۵ % ۴ نفر    
۷ گشت موتوری- حق شیفت ۲۲.۵% ۳ نفر    
۸ نگهبان حراست(صبح، عصر شب) حق شیفت ۱۵ % ۳ نفر    
۹ کارگر تاسیساتی ۲ نفر    
۱۰ کارگر ساده ۴۷ نفر    
۱۱ خودرو جهت گشت زنی دستگاه نظارت ۱ دستگاه  
۱۲ سه چرخه با راننده ۲ دستگاه    
۱۳ خاور جک دار مربوط به کارهای باغبانی – هرس( با راننده) ۱ دستگاه  
۱۴ خرید مواد شوینده و ضدعفونی کننده ( مایع دستشویی ، جرمگیر) و تخلیه سپتیک سرویس های بهداشتی

 

ماهانه  
۱۵ کیسه زباله ۷۰ کیلوگرم    
۱۶ تامین کلیه  وسایل و ادوات و ابزارهای باغبانی  ، کود مایع، سموم و علف کش،روغن و بنزین ماشین آلات وفق جدول برآورد حداقل وسایل و ادوات  
۱۷ اقلام فاکتوری    (۳.۵ درصد ۶ ۱ردیف اول) طبق نظر کارفرما  
۱۸ مزایای انگیزشی بعلاوه کسورات ۱ ماه شمسی  
سود پیمانکار (ریال)  
قیمت پیشنهادی یک ماه (ریال)  
قیمت پیشنهادی یک سال شمسی(ریال)  

** کسورات هر ردیف برای همان ردیف محاسبه گردد و قیمت کل درج گردد.

 

 

 

جدول آنالیز نیروی انسانی

عنوان شغل کارشناس کارشناس سرکارگر سرکارگر
 تاریخ استخدام  ۱۳۹۴/۱۱ ۱۳۹۲/۰۵  ۱۳۹۲/۰۶ ۱۲/۱۳۸۸
 گروه شغلی ۱۴ ۱۴ ۸ ۸
 مزد روزانه سال ۱۴۰۱            ۱,۹۲۲,۳۹۰           ۲,۰۲۵,۹۰۸           ۱,۹۲۷,۱۲۷           ۱,۹۴۲,۵۷۱
 مزد سنوات سال ۱۴۰۱                 ۷۳,۲۰۰                  ۷۳,۲۰۰                  ۷۱,۴۰۰                  ۷۱,۴۰۰
 مزد مبنا سال ۱۴۰۱           ۱,۹۹۵,۵۹۰            ۲,۰۹۹,۱۰۸          ۱,۹۹۸,۵۲۷            ۲,۰۱۳,۹۷۱
 مزد ماهیانه       ۶۰,۸۶۵,۴۹۳        ۶۴,۰۲۲,۷۸۴         ۶۰,۹۵۵,۰۷۹         ۶۱,۴۲۶,۱۲۲
 حق اولاد           ۴,۱۷۹,۷۵۰                          –           ۱۲,۵۳۹,۲۵۰         ۱۲,۵۳۹,۲۵۰
 مسکن               ۶,۵۰۰,۰۰۰              ۶,۵۰۰,۰۰۰              ۶,۵۰۰,۰۰۰              ۶,۵۰۰,۰۰۰
 بن             ۸,۵۰۰,۰۰۰             ۸,۵۰۰,۰۰۰             ۸,۵۰۰,۰۰۰             ۸,۵۰۰,۰۰۰
 عیدی          ۹,۹۷۷,۹۵۰        ۱۰,۴۹۵,۵۳۸          ۹,۹۹۲,۶۳۶         ۱۰,۰۶۹,۸۵۶
 اضافه کاری          ۴۰,۰۲۰,۶۹۹         ۴۲,۰۹۶,۷۰۲        ۱۷,۱۷۶,۹۷۳         ۱۷,۳۰۹,۷۱۲
سنوات ۵/۲ روز        ۴,۹۸۸,۹۷۵          ۵,۲۴۷,۷۶۹          ۴,۹۹۶,۳۱۸          ۵,۰۳۴,۹۲۸
 کفش و لباس        
 حق شیفت ۱۵%                         –                            –                           –                           –  
 حق شیفت ۲۲.۵%                         –                            –                           –                           –  
 حق شب کاری ۳۵%                         –                            –                           –                           –  
 جمعه کاری                         –                            –                           –                           –  
  تعطیل کاری                         –                            –                           –                           –  
 ذخیره مرخصی        
 ارزاق و پاداش               ۱,۰۰۰,۰۰۰                ۱,۰۰۰,۰۰۰               ۱,۰۰۰,۰۰۰               ۱,۰۰۰,۰۰۰
 پاداش موردی              ۱۱۶,۸۸۳              ۱۱۶,۸۸۳              ۱۱۶,۸۸۳              ۱۱۶,۸۸۳
 آزمایشات ادواری و سجل کیفری        
بیمه        
جمع کل        

 

عنوان شغل چمن زن چمن زن چمن زن چمن زن
 تاریخ استخدام ۱۳۸۴/۰۹ ۱۳۹۴/۰۱ ۱۳۹۲/۰۳ ۱۳۹۳/۰۳
 گروه شغلی ۵ ۵ ۵ ۵
 مزد روزانه سال ۱۴۰۱ ۱,۹۰۸,۳۹۱ ۱,۸۳۹,۶۷۷ ۱,۸۹۴,۱۹۹ ۱,۸۷۴,۰۷۸
 مزد سنوات سال ۱۴۰۱ ۷۰,۸۰۰ ۷۰,۸۰۰ ۷۰,۸۰۰ ۷۰,۸۰۰
 مزد مبنا سال ۱۴۰۱ ۱,۹۷۹,۱۹۱ ۱,۹۱۰,۴۷۷ ۱,۹۶۴,۹۹۹ ۱,۹۴۴,۸۷۸
 مزد ماهیانه ۶۰,۳۶۵,۳۳۴ ۵۸,۲۶۹,۵۶۰ ۵۹,۹۳۲,۴۷۵ ۵۹,۳۱۸,۷۷۳
 حق اولاد ۸,۳۵۹,۵۰۰ ۸,۳۵۹,۵۰۰ ۸,۳۵۹,۵۰۰ ۱۲,۵۳۹,۲۵۰
 مسکن  ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰
 بن ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰
 عیدی ۹,۸۹۵,۹۵۶ ۹,۵۵۲,۳۸۷ ۹,۸۲۴,۹۹۶ ۹,۷۲۴,۳۸۹
 اضافه کاری ۵,۶۷۰,۲۶۲ ۵,۴۷۳,۴۰۰ ۵,۶۲۹,۶۰۲ ۵,۵۷۱,۹۵۶
سنوات ۵/۲ روز ۴,۹۴۷,۹۷۸ ۴,۷۷۶,۱۹۳ ۴,۹۱۲,۴۹۸ ۴,۸۶۲,۱۹۵
 کفش و لباس        
 حق شیفت ۱۵%
 حق شیفت ۲۲.۵%
 حق شب کاری ۳۵%
 جمعه کاری
  تعطیل کاری
 ذخیره مرخصی        
 ارزاق و پاداش ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
 پاداش موردی ۱۱۶,۸۸۳ ۱۱۶,۸۸۳ ۱۱۶,۸۸۳ ۱۱۶,۸۸۳
 آزمایشات ادواری و سجل کیفری        
بیمه        
جمع کل        

 

عنوان شغل هرس کار هرس کار هرس کار هرس کار هرس کار
تاریخ استخدام ۱۳۸۸/۰۸ ۱۳۹۵/۰۳ ۱۳۹۵/۰۶ ۱۳۸۴/۰۱ ۱۳۸۴/۰۷
گروه شغلی ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
مزد روزانه سال ۱۴۰۱ ۱,۹۰۸,۳۹۱ ۱,۸۰۹,۵۰۴ ۱,۸۰۹,۵۰۴ ۱,۹۰۸,۳۹۱ ۱,۹۰۸,۳۹۱
مزد سنوات سال ۱۴۰۱ ۷۰,۸۰۰ ۷۰,۸۰۰ ۷۰,۸۰۰ ۷۰,۸۰۰ ۷۰,۸۰۰
مزد مبنا سال ۱۴۰۱ ۱,۹۷۹,۱۹۱ ۱,۸۸۰,۳۰۴ ۱,۸۸۰,۳۰۴ ۱,۹۷۹,۱۹۱ ۱,۹۷۹,۱۹۱
مزد ماهیانه ۶۰,۳۶۵,۳۳۴ ۵۷,۳۴۹,۲۷۲ ۵۷,۳۴۹,۲۷۲ ۶۰,۳۶۵,۳۳۴ ۶۰,۳۶۵,۳۳۴
حق اولاد ۸,۳۵۹,۵۰۰ ۴,۱۷۹,۷۵۰ ۱۲,۵۳۹,۲۵۰ ۱۲,۵۳۹,۲۵۰
مسکن ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰
بن ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰
عیدی ۹,۸۹۵,۹۵۶ ۹,۴۰۱,۵۲۰ ۹,۴۰۱,۵۲۰ ۹,۸۹۵,۹۵۶ ۹,۸۹۵,۹۵۶
اضافه کاری ۵,۶۷۰,۲۶۲ ۵,۳۸۶,۹۵۵ ۵,۳۸۶,۹۵۵ ۵,۶۷۰,۲۶۲ ۵,۶۷۰,۲۶۲
سنوات ۵/۲ روز ۴,۹۴۷,۹۷۸ ۴,۷۰۰,۷۶۰ ۴,۷۰۰,۷۶۰ ۴,۹۴۷,۹۷۸ ۴,۹۴۷,۹۷۸
کفش و لباس          
حق شیفت ۱۵%
حق شیفت ۲۲.۵%
حق شب کاری ۳۵%
جمعه کاری
تعطیل کاری
ذخیره مرخصی          
ارزاق و پاداش ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
پاداش موردی ۱۱۶,۸۸۳ ۱۱۶,۸۸۳ ۱۱۶,۸۸۳ ۱۱۶,۸۸۳ ۱۱۶,۸۸۳
آزمایشات ادواری و سجل کیفری          
بیمه          
جمع کل          

 

 

 

عنوان شغل نگهبان  نگهبان  نگهبان  نگهبان  نگهبان
تاریخ استخدام  ۱۳۸۷/۰۷  ۱۳۹۳/۱۰  ۱۳۹۱/۰۱  ۱۳۸۸/۱۱  ۱۳۸۸/۱۱
گروه شغلی ۵ ۵ ۴ ۵ ۵
مزد روزانه سال ۱۴۰۱                  ۱,۹۰۸,۳۹۱        ۱,۸۳۹,۶۷۷        ۱,۸۹۸,۸۵۴           ۱,۹۰۸,۳۹۱            ۱,۹۰۸,۳۹۱
مزد سنوات سال ۱۴۰۱                        ۷۰,۸۰۰                ۷۰,۸۰۰                 ۷۰,۸۰۰                 ۷۰,۸۰۰                  ۷۰,۸۰۰
مزد مبنا سال ۱۴۰۱                   ۱,۹۷۹,۱۹۱          ۱,۹۱۰,۴۷۷          ۱,۹۶۹,۶۵۴            ۱,۹۷۹,۱۹۱             ۱,۹۷۹,۱۹۱
مزد ماهیانه              ۶۰,۳۶۵,۳۳۴      ۵۸,۲۶۹,۵۶۰         ۶۰,۰۷۴,۴۶۰       ۶۰,۳۶۵,۳۳۴        ۶۰,۳۶۵,۳۳۴
حق اولاد                 ۴,۱۷۹,۷۵۰         ۴,۱۷۹,۷۵۰          ۸,۳۵۹,۵۰۰          ۸,۳۵۹,۵۰۰         ۱۲,۵۳۹,۲۵۰
مسکن                    ۶,۵۰۰,۰۰۰            ۶,۵۰۰,۰۰۰             ۶,۵۰۰,۰۰۰             ۶,۵۰۰,۰۰۰              ۶,۵۰۰,۰۰۰
بن                    ۸,۵۰۰,۰۰۰            ۸,۵۰۰,۰۰۰            ۸,۵۰۰,۰۰۰             ۸,۵۰۰,۰۰۰              ۸,۵۰۰,۰۰۰
عیدی                ۹,۸۹۵,۹۵۶       ۹,۵۵۲,۳۸۷        ۹,۸۴۸,۲۷۲         ۹,۸۹۵,۹۵۶          ۹,۸۹۵,۹۵۶
اضافه کاری                ۱۷,۰۱۰,۷۸۵         ۱۶,۴۲۰,۲۰۱       ۱۶,۹۲۸,۸۱۷         ۱۷,۰۱۰,۷۸۵          ۱۷,۰۱۰,۷۸۵
سنوات ۵/۲ روز               ۴,۹۴۷,۹۷۸         ۴,۷۷۶,۱۹۳          ۴,۹۲۴,۱۳۶        ۴,۹۴۷,۹۷۸         ۴,۹۴۷,۹۷۸
کفش و لباس          
حق شیفت ۱۵%                                –                          –                           –                           –                            –  
حق شیفت ۲۲.۵%                                –                          –                           –                           –    
حق شب کاری ۳۵%                ۱۵,۱۲۰,۶۹۷      ۱۴,۵۹۵,۷۳۴       ۲۲,۹۴۷,۹۵۲         ۱۵,۱۲۰,۶۹۷         ۲۳,۰۵۹,۰۶۳
جمعه کاری                ۳,۴۳۰,۲۳۸          ۳,۳۱۱,۱۴۷          ۳,۴۱۳,۷۰۹                         –            ۳,۴۳۰,۲۳۸
تعطیل کاری                ۵,۷۷۲,۳۲۶         ۵,۵۷۱,۹۲۲         ۵,۷۴۴,۵۱۲                         –            ۵,۷۷۲,۳۲۶
ذخیره مرخصی          
ارزاق و پاداش                      ۱,۰۰۰,۰۰۰              ۱,۰۰۰,۰۰۰               ۱,۰۰۰,۰۰۰               ۱,۰۰۰,۰۰۰                ۱,۰۰۰,۰۰۰
پاداش موردی                     ۱۱۶,۸۸۳             ۱۱۶,۸۸۳             ۱۱۶,۸۸۳              ۱۱۶,۸۸۳               ۱۱۶,۸۸۳
آزمایشات ادواری و سجل کیفری          
بیمه          
جمع کل          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان شغل نگهبان  نگهبان  نگهبان  نگهبان
تاریخ استخدام  ۱۳۹۳/۱۰  ۱۳۹۳/۱۰  ۱۳۹۳/۱۰  ۱۳۹۵/۰۶
گروه شغلی ۵ ۵ ۵ ۵
مزد روزانه سال ۱۴۰۱        ۱,۸۳۹,۶۷۷          ۱,۸۳۹,۶۷۷          ۱,۸۳۹,۶۷۷           ۱,۸۰۹,۵۰۴
مزد سنوات سال ۱۴۰۱                ۷۰,۸۰۰                  ۷۰,۸۰۰                  ۷۰,۸۰۰                 ۷۰,۸۰۰
مزد مبنا سال ۱۴۰۱          ۱,۹۱۰,۴۷۷            ۱,۹۱۰,۴۷۷            ۱,۹۱۰,۴۷۷          ۱,۸۸۰,۳۰۴
مزد ماهیانه      ۵۸,۲۶۹,۵۶۰        ۵۸,۲۶۹,۵۶۰        ۵۸,۲۶۹,۵۶۰      ۵۷,۳۴۹,۲۷۲
حق اولاد         ۴,۱۷۹,۷۵۰           ۸,۳۵۹,۵۰۰           ۸,۳۵۹,۵۰۰        ۱۲,۵۳۹,۲۵۰
مسکن            ۶,۵۰۰,۰۰۰              ۶,۵۰۰,۰۰۰              ۶,۵۰۰,۰۰۰             ۶,۵۰۰,۰۰۰
بن           ۸,۵۰۰,۰۰۰             ۸,۵۰۰,۰۰۰             ۸,۵۰۰,۰۰۰            ۸,۵۰۰,۰۰۰
عیدی       ۹,۵۵۲,۳۸۷         ۹,۵۵۲,۳۸۷         ۹,۵۵۲,۳۸۷           ۹,۴۰۱,۵۲۰
اضافه کاری         ۱۶,۴۲۰,۲۰۱           ۱۶,۴۲۰,۲۰۱           ۱۶,۴۲۰,۲۰۱         ۱۶,۱۶۰,۸۶۶
سنوات ۵/۲ روز        ۴,۷۷۶,۱۹۳          ۴,۷۷۶,۱۹۳          ۴,۷۷۶,۱۹۳           ۴,۷۰۰,۷۶۰
کفش و لباس        
حق شیفت ۱۵%       ۸,۷۴۰,۴۳۴    ۸,۷۴۰,۴۳۴.۰۲         ۸,۷۴۰,۴۳۴          ۸,۶۰۲,۳۹۱
حق شیفت ۲۲.۵%
حق شب کاری ۳۵%
جمعه کاری          ۳,۳۱۱,۱۴۷            ۳,۳۱۱,۱۴۷            ۳,۳۱۱,۱۴۷                         –  
تعطیل کاری         ۵,۵۷۱,۹۲۲           ۵,۵۷۱,۹۲۲           ۵,۵۷۱,۹۲۲                         –  
ذخیره مرخصی        
ارزاق و پاداش              ۱,۰۰۰,۰۰۰                ۱,۰۰۰,۰۰۰                ۱,۰۰۰,۰۰۰               ۱,۰۰۰,۰۰۰
پاداش موردی            ۱۱۶,۸۸۳              ۱۱۶,۸۸۳              ۱۱۶,۸۸۳             ۱۱۶,۸۸۳
آزمایشات ادواری و سجل کیفری        
بیمه        
جمع کل        

 

 

 

عنوان شغل نگهبان  نگهبان  نگهبان  نگهبان   نگهبان  نگهبان
تاریخ استخدام  ۱۳۹۵/۰۸  ۱۳۹۴/۰۱  ۱۳۹۵/۰۶  ۱۳۸۸/۰۴  ۱۳۹۹/۰۲  ۱۳۹۲/۰۱
گروه شغلی ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
مزد روزانه سال ۱۴۰۱         ۱,۷۵۸,۰۵۰         ۱,۸۳۹,۶۷۷          ۱,۸۰۹,۵۰۴            ۱,۹۰۸,۳۹۱        ۱,۶۱۷,۲۷۳            ۱,۹۲۷,۱۲۷
مزد سنوات سال ۱۴۰۱                ۷۰,۸۰۰                 ۷۰,۸۰۰                ۷۰,۸۰۰                  ۷۰,۸۰۰               ۷۰,۸۰۰                  ۷۰,۸۰۰
مزد مبنا سال ۱۴۰۱        ۱,۸۲۸,۸۵۰           ۱,۹۱۰,۴۷۷         ۱,۸۸۰,۳۰۴             ۱,۹۷۹,۱۹۱       ۱,۶۸۸,۰۷۳           ۱,۹۹۷,۹۲۷
مزد ماهیانه      ۵۵,۷۷۹,۹۲۱       ۵۸,۲۶۹,۵۶۰     ۵۷,۳۴۹,۲۷۲        ۶۰,۳۶۵,۳۳۴     ۵۱,۴۸۶,۲۱۷         ۶۰,۹۳۶,۷۷۹
حق اولاد        ۸,۳۵۹,۵۰۰          ۸,۳۵۹,۵۰۰         ۸,۳۵۹,۵۰۰         ۱۲,۵۳۹,۲۵۰        ۴,۱۷۹,۷۵۰         ۱۲,۵۳۹,۲۵۰
مسکن            ۶,۵۰۰,۰۰۰             ۶,۵۰۰,۰۰۰            ۶,۵۰۰,۰۰۰              ۶,۵۰۰,۰۰۰           ۶,۵۰۰,۰۰۰              ۶,۵۰۰,۰۰۰
بن           ۸,۵۰۰,۰۰۰            ۸,۵۰۰,۰۰۰           ۸,۵۰۰,۰۰۰             ۸,۵۰۰,۰۰۰          ۸,۵۰۰,۰۰۰              ۸,۵۰۰,۰۰۰
عیدی        ۹,۱۴۴,۲۴۹        ۹,۵۵۲,۳۸۷          ۹,۴۰۱,۵۲۰          ۹,۸۹۵,۹۵۶       ۸,۴۴۰,۳۶۳          ۹,۹۸۹,۶۳۶
اضافه کاری       ۵,۲۳۹,۵۴۳          ۵,۴۷۳,۴۰۰       ۵,۳۸۶,۹۵۵          ۱۷,۰۱۰,۷۸۵     ۱۴,۵۰۸,۶۷۴          ۱۷,۱۷۱,۸۱۶
سنوات ۵/۲ روز        ۴,۵۷۲,۱۲۵         ۴,۷۷۶,۱۹۳          ۴,۷۰۰,۷۶۰         ۴,۹۴۷,۹۷۸        ۴,۲۲۰,۱۸۲          ۴,۹۹۴,۸۱۸
کفش و لباس            
حق شیفت ۱۵%                       –                           –                          –              ۹,۰۵۴,۸۰۰       ۷,۷۲۲,۹۳۳            ۹,۱۴۰,۵۱۷
حق شیفت ۲۲.۵%      ۱۲,۵۵۰,۴۸۲          ۱۳,۱۱۰,۶۵۱       ۱۲,۹۰۳,۵۸۶                          –                         –                            –   
حق شب کاری ۳۵%                       –                           –                          –                            –                         –                            –  
جمعه کاری        ۳,۱۶۹,۶۷۴           ۳,۳۱۱,۱۴۷                        –            ۳,۴۳۰,۲۳۸       ۲,۹۲۵,۶۸۶            ۳,۴۶۲,۷۱۰
تعطیل کاری      ۵,۳۳۳,۸۵۴          ۵,۵۷۱,۹۲۲                        –            ۵,۷۷۲,۳۲۶       ۴,۹۲۳,۲۷۷           ۵,۸۲۶,۹۷۰
ذخیره مرخصی            
ارزاق و پاداش             ۱,۰۰۰,۰۰۰               ۱,۰۰۰,۰۰۰              ۱,۰۰۰,۰۰۰                ۱,۰۰۰,۰۰۰             ۱,۰۰۰,۰۰۰                ۱,۰۰۰,۰۰۰
پاداش موردی            ۱۱۶,۸۸۳             ۱۱۶,۸۸۳            ۱۱۶,۸۸۳              ۱۱۶,۸۸۳           ۱۱۶,۸۸۳               ۱۱۶,۸۸۳
آزمایشات ادواری و سجل کیفری            
بیمه            
جمع کل            

 

 

 

عنوان شغل کارگر تاسیساتی  کارگر تاسیساتی  کارگر  کارگر  کارگر  کارگر
تاریخ استخدام ۱۳۹۲/۰۶ ۱۳۹۵/۰۶ ۱۳۸۹/۰۳ ۱۳۹۵/۰۶ ۱۳۹۵/۰۵ ۱۳۹۵/۰۶
گروه شغلی ۶ ۶ ۴ ۴ ۴ ۴
مزد روزانه سال ۱۴۰۱ ۱,۹۰۵,۱۷۴ ۱,۸۱۸,۹۱۰ ۱,۸۹۸,۸۵۴ ۱,۸۰۹,۲۲۸ ۱,۸۰۹,۲۲۸ ۱,۸۰۱,۹۵۳
مزد سنوات سال ۱۴۰۱ ۷۱,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰ ۷۰,۶۰۰ ۷۰,۶۰۰ ۷۰,۶۰۰ ۷۰,۶۰۰
مزد مبنا سال ۱۴۰۱ ۱,۹۷۶,۱۷۴ ۱,۸۸۹,۹۱۰ ۱,۹۶۹,۴۵۴ ۱,۸۷۹,۸۲۸ ۱,۸۷۹,۸۲۸ ۱,۸۷۲,۵۵۳
مزد ماهیانه ۶۰,۲۷۳,۳۰۸ ۵۷,۶۴۲,۲۶۸ ۶۰,۰۶۸,۳۶۰ ۵۷,۳۳۴,۷۵۴ ۵۷,۳۳۴,۷۵۴ ۵۷,۱۱۲,۸۶۲
حق اولاد ۸,۳۵۹,۵۰۰ ۸,۳۵۹,۵۰۰ ۴,۱۷۹,۷۵۰ ۸,۳۵۹,۵۰۰ ۴,۱۷۹,۷۵۰
مسکن ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰
بن ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰
عیدی ۹,۸۸۰,۸۷۰ ۹,۴۴۹,۵۵۲ ۹,۸۴۷,۲۷۲ ۹,۳۹۹,۱۴۰ ۹,۳۹۹,۱۴۰ ۹,۳۶۲,۷۶۴
اضافه کاری ۱۶,۹۸۴,۸۵۲ ۱۶,۲۴۳,۴۳۲ ۵,۶۴۲,۳۶۶ ۵,۳۸۵,۵۹۲ ۵,۳۸۵,۵۹۲ ۵,۳۶۴,۷۴۹
سنوات ۵/۲ روز ۴,۹۴۰,۴۳۵ ۴,۷۲۴,۷۷۶ ۴,۹۲۳,۶۳۶ ۴,۶۹۹,۵۷۰ ۴,۶۹۹,۵۷۰ ۴,۶۸۱,۳۸۲
کفش و لباس            
حق شیفت ۱۵%
حق شیفت ۲۲.۵%
حق شب کاری ۳۵%
جمعه کاری
تعطیل کاری
ذخیره مرخصی            
ارزاق و پاداش ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
پاداش موردی ۱۱۶,۸۸۳ ۱۱۶,۸۸۳ ۱۱۶,۸۸۳ ۱۱۶,۸۸۳ ۱۱۶,۸۸۳ ۱۱۶,۸۸۳
آزمایشات ادواری و سجل کیفری            
بیمه            
جمع کل            

 

 

 

 

عنوان شغل کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر
تاریخ استخدام ۱۳۹۲/۰۸ ۱۳۹۵/۰۶ ۱۳۹۲/۱۲ ۱۳۸۸/۰۱ ۱۳۸۷/۰۸ ۱۳۹۴/۰۳
گروه شغلی ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
مزد روزانه سال ۱۴۰۱ ۱,۸۶۵,۳۳۲ ۱,۸۰۱,۹۵۳ ۱,۸۶۵,۳۳۲ ۱,۸۹۸,۸۵۴ ۱,۸۹۸,۸۵۴ ۱,۸۳۱,۵۷۰
مزد سنوات سال ۱۴۰۱ ۷۰,۶۰۰ ۷۰,۶۰۰ ۷۰,۶۰۰ ۷۰,۶۰۰ ۷۰,۶۰۰ ۷۰,۶۰۰
مزد مبنا سال ۱۴۰۱ ۱,۹۳۵,۹۳۲ ۱,۸۷۲,۵۵۳ ۱,۹۳۵,۹۳۲ ۱,۹۶۹,۴۵۴ ۱,۹۶۹,۴۵۴ ۱,۹۰۲,۱۷۰
مزد ماهیانه ۵۹,۰۴۵,۹۲۹ ۵۷,۱۱۲,۸۶۲ ۵۹,۰۴۵,۹۲۹ ۶۰,۰۶۸,۳۶۰ ۶۰,۰۶۸,۳۶۰ ۵۸,۰۱۶,۱۸۰
حق اولاد ۸,۳۵۹,۵۰۰ ۸,۳۵۹,۵۰۰ ۱۲,۵۳۹,۲۵۰ ۱۶,۷۱۹,۰۰۰
مسکن ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰
بن ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰
عیدی ۹,۶۷۹,۶۶۱ ۹,۳۶۲,۷۶۴ ۹,۶۷۹,۶۶۱ ۹,۸۴۷,۲۷۲ ۹,۸۴۷,۲۷۲ ۹,۵۱۰,۸۴۹
اضافه کاری ۵,۵۴۶,۳۲۷ ۵,۳۶۴,۷۴۹ ۵,۵۴۶,۳۲۷ ۵,۶۴۲,۳۶۶ ۵,۶۴۲,۳۶۶ ۵,۴۴۹,۶۰۰
سنوات ۵/۲ روز ۴,۸۳۹,۸۳۰ ۴,۶۸۱,۳۸۲ ۴,۸۳۹,۸۳۰ ۴,۹۲۳,۶۳۶ ۴,۹۲۳,۶۳۶ ۴,۷۵۵,۴۲۵
کفش و لباس            
حق شیفت ۱۵%
حق شیفت ۲۲.۵%
حق شب کاری ۳۵%
جمعه کاری
تعطیل کاری
ذخیره مرخصی            
ارزاق و پاداش ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
پاداش موردی ۱۱۶,۸۸۳ ۱۱۶,۸۸۳ ۱۱۶,۸۸۳ ۱۱۶,۸۸۳ ۱۱۶,۸۸۳ ۱۱۶,۸۸۳
آزمایشات ادواری و سجل کیفری            
بیمه            
جمع کل            

 

 

 

عنوان شغل کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر
تاریخ استخدام ۱۳۹۳/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲ ۱۳۹۲/۱۰ ۱۳۹۵/۰۶ ۱۳۹۴/۰۲ ۱۳۹۷/۰۷
گروه شغلی ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
مزد روزانه سال ۱۴۰۱ ۱,۸۳۱,۵۷۰ ۱,۶۷۰,۴۲۵ ۱,۸۶۵,۳۳۲ ۱,۸۰۱,۹۵۳ ۱,۸۳۱,۵۷۰ ۱,۷۱۸,۲۸۲
مزد سنوات سال ۱۴۰۱ ۷۰,۶۰۰ ۷۰,۶۰۰ ۷۰,۶۰۰ ۷۰,۶۰۰ ۷۰,۶۰۰ ۷۰,۶۰۰
مزد مبنا سال ۱۴۰۱ ۱,۹۰۲,۱۷۰ ۱,۷۴۱,۰۲۵ ۱,۹۳۵,۹۳۲ ۱,۸۷۲,۵۵۳ ۱,۹۰۲,۱۷۰ ۱,۷۸۸,۸۸۲
مزد ماهیانه ۵۸,۰۱۶,۱۸۰ ۵۳,۱۰۱,۲۵۶ ۵۹,۰۴۵,۹۲۹ ۵۷,۱۱۲,۸۶۲ ۵۸,۰۱۶,۱۸۰ ۵۴,۵۶۰,۸۹۵
حق اولاد ۱۲,۵۳۹,۲۵۰ ۸,۳۵۹,۵۰۰ ۱۲,۵۳۹,۲۵۰ ۸,۳۵۹,۵۰۰
مسکن ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰
بن ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰
عیدی ۹,۵۱۰,۸۴۹ ۸,۷۰۵,۱۲۴ ۹,۶۷۹,۶۶۱ ۹,۳۶۲,۷۶۴ ۹,۵۱۰,۸۴۹ ۸,۹۴۴,۴۰۹
اضافه کاری ۵,۴۴۹,۶۰۰ ۴,۹۸۷,۹۲۹ ۵,۵۴۶,۳۲۷ ۵,۳۶۴,۷۴۹ ۵,۴۴۹,۶۰۰ ۵,۱۲۵,۰۳۷
سنوات ۵/۲ روز ۴,۷۵۵,۴۲۵ ۴,۳۵۲,۵۶۲ ۴,۸۳۹,۸۳۰ ۴,۶۸۱,۳۸۲ ۴,۷۵۵,۴۲۵ ۴,۴۷۲,۲۰۴
کفش و لباس            
حق شیفت ۱۵%
حق شیفت ۲۲.۵%
حق شب کاری ۳۵%
جمعه کاری
تعطیل کاری
ذخیره مرخصی            
ارزاق و پاداش ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
پاداش موردی ۱۱۶,۸۸۳ ۱۱۶,۸۸۳ ۱۱۶,۸۸۳ ۱۱۶,۸۸۳ ۱۱۶,۸۸۳ ۱۱۶,۸۸۳
آزمایشات ادواری و سجل کیفری            
بیمه            
جمع کل            

 

 

 

عنوان شغل کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر
تاریخ استخدام ۱۳۹۴/۰۱ ۱۳۹۴/۰۱ ۱۳۸۸/۱۲ ۱۳۹۲/۱۲ ۱۳۹۷/۰۱ ۱۳۹۴/۱۲
گروه شغلی ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
مزد روزانه سال ۱۴۰۱ ۱,۸۳۱,۵۷۰ ۱,۸۳۱,۵۷۰ ۱,۸۹۸,۸۵۴ ۱,۸۶۵,۳۳۲ ۱,۷۱۸,۲۸۲ ۱,۸۰۱,۹۵۳
مزد سنوات سال ۱۴۰۱ ۷۰,۶۰۰ ۷۰,۶۰۰ ۷۰,۶۰۰ ۷۰,۶۰۰ ۷۰,۶۰۰ ۷۰,۶۰۰
مزد مبنا سال ۱۴۰۱ ۱,۹۰۲,۱۷۰ ۱,۹۰۲,۱۷۰ ۱,۹۶۹,۴۵۴ ۱,۹۳۵,۹۳۲ ۱,۷۸۸,۸۸۲ ۱,۸۷۲,۵۵۳
مزد ماهیانه ۵۸,۰۱۶,۱۸۰ ۵۸,۰۱۶,۱۸۰ ۶۰,۰۶۸,۳۶۰ ۵۹,۰۴۵,۹۲۹ ۵۴,۵۶۰,۸۹۵ ۵۷,۱۱۲,۸۶۲
حق اولاد ۸,۳۵۹,۵۰۰ ۴,۱۷۹,۷۵۰ ۸,۳۵۹,۵۰۰ ۸,۳۵۹,۵۰۰
مسکن ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰
بن ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰
عیدی ۹,۵۱۰,۸۴۹ ۹,۵۱۰,۸۴۹ ۹,۸۴۷,۲۷۲ ۹,۶۷۹,۶۶۱ ۸,۹۴۴,۴۰۹ ۹,۳۶۲,۷۶۴
اضافه کاری ۵,۴۴۹,۶۰۰ ۵,۴۴۹,۶۰۰ ۵,۶۴۲,۳۶۶ ۵,۵۴۶,۳۲۷ ۵,۱۲۵,۰۳۷ ۵,۳۶۴,۷۴۹
سنوات ۵/۲ روز ۴,۷۵۵,۴۲۵ ۴,۷۵۵,۴۲۵ ۴,۹۲۳,۶۳۶ ۴,۸۳۹,۸۳۰ ۴,۴۷۲,۲۰۴ ۴,۶۸۱,۳۸۲
کفش و لباس            
حق شیفت ۱۵%
حق شیفت ۲۲.۵%
حق شب کاری ۳۵%
جمعه کاری ۳,۳۵۵,۲۶۴
تعطیل کاری ۵,۶۴۶,۱۶۱
ذخیره مرخصی            
ارزاق و پاداش ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
پاداش موردی ۱۱۶,۸۸۳ ۱۱۶,۸۸۳ ۱۱۶,۸۸۳ ۱۱۶,۸۸۳ ۱۱۶,۸۸۳ ۱۱۶,۸۸۳
آزمایشات ادواری و سجل کیفری            
بیمه            
جمع کل            

 

 

 

عنوان شغل کارگر  کارگر  کارگر  کارگر  کارگر  کارگر
تاریخ استخدام  ۱۳۹۶/۰۷  ۱۳۸۸/۱۱  ۱۳۹۴/۰۱  ۱۳۹۰/۰۱  ۱۳۹۶/۰۲  ۱۳۹۵/۰۶
گروه شغلی ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
مزد روزانه سال ۱۴۰۱         ۱,۷۵۸,۰۵۰       ۱,۸۹۸,۸۵۴            ۱,۸۳۱,۵۷۰       ۱,۸۹۸,۸۵۴         ۱,۷۵۸,۰۵۰          ۱,۸۰۱,۹۵۳
مزد سنوات سال ۱۴۰۱                 ۷۰,۶۰۰                 ۷۰,۶۰۰                    ۷۰,۶۰۰                 ۷۰,۶۰۰                 ۷۰,۶۰۰                 ۷۰,۶۰۰
مزد مبنا سال ۱۴۰۱         ۱,۸۲۸,۶۵۰         ۱,۹۶۹,۴۵۴              ۱,۹۰۲,۱۷۰         ۱,۹۶۹,۴۵۴         ۱,۸۲۸,۶۵۰        ۱,۸۷۲,۵۵۳
مزد ماهیانه     ۵۵,۷۷۳,۸۲۱        ۶۰,۰۶۸,۳۶۰           ۵۸,۰۱۶,۱۸۰        ۶۰,۰۶۸,۳۶۰     ۵۵,۷۷۳,۸۲۱       ۵۷,۱۱۲,۸۶۲
حق اولاد         ۸,۳۵۹,۵۰۰         ۴,۱۷۹,۷۵۰            ۸,۳۵۹,۵۰۰         ۸,۳۵۹,۵۰۰         ۸,۳۵۹,۵۰۰         ۸,۳۵۹,۵۰۰
مسکن            ۶,۵۰۰,۰۰۰            ۶,۵۰۰,۰۰۰               ۶,۵۰۰,۰۰۰            ۶,۵۰۰,۰۰۰            ۶,۵۰۰,۰۰۰             ۶,۵۰۰,۰۰۰
بن           ۸,۵۰۰,۰۰۰           ۸,۵۰۰,۰۰۰              ۸,۵۰۰,۰۰۰           ۸,۵۰۰,۰۰۰           ۸,۵۰۰,۰۰۰            ۸,۵۰۰,۰۰۰
عیدی         ۹,۱۴۳,۲۴۹       ۹,۸۴۷,۲۷۲            ۹,۵۱۰,۸۴۹       ۹,۸۴۷,۲۷۲         ۹,۱۴۳,۲۴۹         ۹,۳۶۲,۷۶۴
اضافه کاری        ۵,۲۳۸,۹۷۰        ۵,۶۴۲,۳۶۶            ۵,۴۴۹,۶۰۰        ۵,۶۴۲,۳۶۶        ۵,۲۳۸,۹۷۰        ۵,۳۶۴,۷۴۹
سنوات ۵/۲ روز        ۴,۵۷۱,۶۲۵        ۴,۹۲۳,۶۳۶          ۴,۷۵۵,۴۲۵        ۴,۹۲۳,۶۳۶        ۴,۵۷۱,۶۲۵        ۴,۶۸۱,۳۸۲
کفش و لباس            
حق شیفت ۱۵%                        –                          –                             –                          –                          –                          –  
حق شیفت ۲۲.۵%                        –                          –                             –                          –                          –                          –  
حق شب کاری ۳۵%                        –                          –                             –                          –                          –                          –  
جمعه کاری                        –                          –                             –                          –                          –                          –  
تعطیل کاری                        –                          –                             –                          –                          –                          –  
ذخیره مرخصی            
ارزاق و پاداش              ۱,۰۰۰,۰۰۰              ۱,۰۰۰,۰۰۰                 ۱,۰۰۰,۰۰۰              ۱,۰۰۰,۰۰۰              ۱,۰۰۰,۰۰۰              ۱,۰۰۰,۰۰۰
پاداش موردی            ۱۱۶,۸۸۳            ۱۱۶,۸۸۳               ۱۱۶,۸۸۳            ۱۱۶,۸۸۳            ۱۱۶,۸۸۳             ۱۱۶,۸۸۳
آزمایشات ادواری و سجل کیفری            
بیمه            
جمع کل            

 

 

 

عنوان شغل کارگر  کارگر  کارگر  کارگر  کارگر  کارگر
تاریخ استخدام  ۱۳۹۵/۰۱  ۱۳۹۵/۰۶  ۱۳۸۷/۰۸  ۱۳۹۴/۱۰  ۱۳۹۵/۰۶  ۱۳۹۲/۰۷
گروه شغلی ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
مزد روزانه سال ۱۴۰۱           ۱,۸۰۱,۹۵۳          ۱,۸۰۱,۹۵۳       ۱,۸۹۸,۸۵۴          ۱,۸۰۱,۹۵۳          ۱,۸۰۱,۹۵۳        ۱,۸۸۵,۰۸۳
مزد سنوات سال ۱۴۰۱                  ۷۰,۶۰۰                 ۷۰,۶۰۰                 ۷۰,۶۰۰                 ۷۰,۶۰۰                 ۷۰,۶۰۰                 ۷۰,۶۰۰
مزد مبنا سال ۱۴۰۱         ۱,۸۷۲,۵۵۳        ۱,۸۷۲,۵۵۳         ۱,۹۶۹,۴۵۴        ۱,۸۷۲,۵۵۳        ۱,۸۷۲,۵۵۳        ۱,۹۵۵,۶۸۳
مزد ماهیانه        ۵۷,۱۱۲,۸۶۲       ۵۷,۱۱۲,۸۶۲        ۶۰,۰۶۸,۳۶۰       ۵۷,۱۱۲,۸۶۲       ۵۷,۱۱۲,۸۶۲     ۵۹,۶۴۸,۳۳۶
حق اولاد          ۸,۳۵۹,۵۰۰                        –           ۸,۳۵۹,۵۰۰       ۱۲,۵۳۹,۲۵۰                        –           ۸,۳۵۹,۵۰۰
مسکن             ۶,۵۰۰,۰۰۰            ۶,۵۰۰,۰۰۰            ۶,۵۰۰,۰۰۰            ۶,۵۰۰,۰۰۰            ۶,۵۰۰,۰۰۰            ۶,۵۰۰,۰۰۰
بن             ۸,۵۰۰,۰۰۰            ۸,۵۰۰,۰۰۰           ۸,۵۰۰,۰۰۰            ۸,۵۰۰,۰۰۰            ۸,۵۰۰,۰۰۰            ۸,۵۰۰,۰۰۰
عیدی         ۹,۳۶۲,۷۶۴        ۹,۳۶۲,۷۶۴       ۹,۸۴۷,۲۷۲        ۹,۳۶۲,۷۶۴        ۹,۳۶۲,۷۶۴        ۹,۷۷۸,۴۱۶
اضافه کاری         ۵,۳۶۴,۷۴۹        ۵,۳۶۴,۷۴۹        ۵,۶۴۲,۳۶۶        ۵,۳۶۴,۷۴۹        ۵,۳۶۴,۷۴۹          ۵,۶۰۲,۹۱۲
سنوات ۵/۲ روز         ۴,۶۸۱,۳۸۲        ۴,۶۸۱,۳۸۲        ۴,۹۲۳,۶۳۶        ۴,۶۸۱,۳۸۲        ۴,۶۸۱,۳۸۲        ۴,۸۸۹,۲۰۸
کفش و لباس            
حق شیفت ۱۵%                         –                          –                          –                          –                          –                          –  
حق شیفت ۲۲.۵%                         –                          –                          –                          –                          –                          –  
حق شب کاری ۳۵%                         –                          –                          –                          –                          –                          –  
جمعه کاری         ۳,۲۴۵,۴۱۸                        –                          –                          –                          –                          –  
تعطیل کاری          ۵,۴۶۱,۳۱۴                        –                          –                          –                          –                          –  
ذخیره مرخصی            
ارزاق و پاداش               ۱,۰۰۰,۰۰۰              ۱,۰۰۰,۰۰۰              ۱,۰۰۰,۰۰۰              ۱,۰۰۰,۰۰۰              ۱,۰۰۰,۰۰۰              ۱,۰۰۰,۰۰۰
پاداش موردی              ۱۱۶,۸۸۳             ۱۱۶,۸۸۳            ۱۱۶,۸۸۳             ۱۱۶,۸۸۳             ۱۱۶,۸۸۳             ۱۱۶,۸۸۳
آزمایشات ادواری و سجل کیفری            
بیمه            
جمع کل            

 

 

 

عنوان شغل کارگر  کارگر  کارگر  کارگر  کارگر  کارگر
تاریخ استخدام  ۱۳۹۷/۰۴  ۱۳۹۳/۰۶  ۱۳۹۳/۰۱  ۱۳۹۴/۱۰  ۱۳۹۳/۰۸  ۱۳۹۳/۱۰
گروه شغلی ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
مزد روزانه سال ۱۴۰۱        ۱,۷۱۸,۲۸۲         ۱,۸۶۵,۳۳۲         ۱,۸۶۵,۳۳۲          ۱,۸۰۱,۹۵۳          ۱,۸۳۱,۵۷۰          ۱,۸۳۱,۵۷۰
مزد سنوات سال ۱۴۰۱                ۷۰,۶۰۰                 ۷۰,۶۰۰                  ۷۰,۶۰۰                 ۷۰,۶۰۰                 ۷۰,۶۰۰                 ۷۰,۶۰۰
مزد مبنا سال ۱۴۰۱      ۱,۷۸۸,۸۸۲         ۱,۹۳۵,۹۳۲          ۱,۹۳۵,۹۳۲        ۱,۸۷۲,۵۵۳            ۱,۹۰۲,۱۷۰            ۱,۹۰۲,۱۷۰
مزد ماهیانه     ۵۴,۵۶۰,۸۹۵       ۵۹,۰۴۵,۹۲۹       ۵۹,۰۴۵,۹۲۹       ۵۷,۱۱۲,۸۶۲        ۵۸,۰۱۶,۱۸۰        ۵۸,۰۱۶,۱۸۰
حق اولاد         ۴,۱۷۹,۷۵۰         ۸,۳۵۹,۵۰۰                         –         ۱۲,۵۳۹,۲۵۰        ۱۲,۵۳۹,۲۵۰                        –  
مسکن            ۶,۵۰۰,۰۰۰             ۶,۵۰۰,۰۰۰             ۶,۵۰۰,۰۰۰            ۶,۵۰۰,۰۰۰             ۶,۵۰۰,۰۰۰            ۶,۵۰۰,۰۰۰
بن           ۸,۵۰۰,۰۰۰            ۸,۵۰۰,۰۰۰            ۸,۵۰۰,۰۰۰            ۸,۵۰۰,۰۰۰            ۸,۵۰۰,۰۰۰            ۸,۵۰۰,۰۰۰
عیدی        ۸,۹۴۴,۴۰۹          ۹,۶۷۹,۶۶۱          ۹,۶۷۹,۶۶۱        ۹,۳۶۲,۷۶۴          ۹,۵۱۰,۸۴۹         ۹,۵۱۰,۸۴۹
اضافه کاری         ۵,۱۲۵,۰۳۷        ۵,۵۴۶,۳۲۷        ۵,۵۴۶,۳۲۷        ۵,۳۶۴,۷۴۹          ۵,۴۴۹,۶۰۰          ۵,۴۴۹,۶۰۰
سنوات ۵/۲ روز        ۴,۴۷۲,۲۰۴        ۴,۸۳۹,۸۳۰        ۴,۸۳۹,۸۳۰        ۴,۶۸۱,۳۸۲        ۴,۷۵۵,۴۲۵       ۴,۷۵۵,۴۲۵
کفش و لباس            
حق شیفت ۱۵%                       –                          –                           –                          –                          –                          –  
حق شیفت ۲۲.۵%                       –                          –                           –                          –                          –                          –  
حق شب کاری ۳۵%                       –                          –                           –                          –                          –                          –  
جمعه کاری                       –                          –                           –                          –                          –                          –  
تعطیل کاری                       –                          –                           –                          –                          –                          –  
ذخیره مرخصی            
ارزاق و پاداش             ۱,۰۰۰,۰۰۰              ۱,۰۰۰,۰۰۰               ۱,۰۰۰,۰۰۰              ۱,۰۰۰,۰۰۰              ۱,۰۰۰,۰۰۰              ۱,۰۰۰,۰۰۰
پاداش موردی            ۱۱۶,۸۸۳             ۱۱۶,۸۸۳             ۱۱۶,۸۸۳             ۱۱۶,۸۸۳             ۱۱۶,۸۸۳             ۱۱۶,۸۸۳
آزمایشات ادواری و سجل کیفری            
بیمه            
جمع کل            

 

 

 

عنوان شغل کارگر  کارگر  کارگر  کارگر
تاریخ استخدام  ۱۳۹۵/۰۶  ۱۳۹۳/۱۰  ۱۳۹۳/۱۰  ۱۳۹۵/۰۶
گروه شغلی ۴ ۴ ۴ ۴
مزد روزانه سال ۱۴۰۱          ۱,۸۰۱,۹۵۳          ۱,۸۳۱,۵۷۰          ۱,۸۳۱,۵۷۰               ۱,۸۰۱,۹۵۳
مزد سنوات سال ۱۴۰۱                 ۷۰,۶۰۰                  ۷۰,۶۰۰                 ۷۰,۶۰۰                      ۷۰,۶۰۰
مزد مبنا سال ۱۴۰۱        ۱,۸۷۲,۵۵۳            ۱,۹۰۲,۱۷۰            ۱,۹۰۲,۱۷۰             ۱,۸۷۲,۵۵۳
مزد ماهیانه       ۵۷,۱۱۲,۸۶۲         ۵۸,۰۱۶,۱۸۰        ۵۸,۰۱۶,۱۸۰            ۵۷,۱۱۲,۸۶۲
حق اولاد         ۸,۳۵۹,۵۰۰          ۴,۱۷۹,۷۵۰                        –              ۱۲,۵۳۹,۲۵۰
مسکن             ۶,۵۰۰a,000             ۶,۵۰۰,۰۰۰            ۶,۵۰۰,۰۰۰                 ۶,۵۰۰,۰۰۰
بن            ۸,۵۰۰,۰۰۰            ۸,۵۰۰,۰۰۰            ۸,۵۰۰,۰۰۰                ۸,۵۰۰,۰۰۰
عیدی         ۹,۳۶۲,۷۶۴          ۹,۵۱۰,۸۴۹         ۹,۵۱۰,۸۴۹             ۹,۳۶۲,۷۶۴
اضافه کاری        ۵,۳۶۴,۷۴۹          ۵,۴۴۹,۶۰۰          ۵,۴۴۹,۶۰۰            ۵,۳۶۴,۷۴۹
سنوات ۵/۲ روز        ۴,۶۸۱,۳۸۲        ۴,۷۵۵,۴۲۵       ۴,۷۵۵,۴۲۵             ۴,۶۸۱,۳۸۲
کفش و لباس        
حق شیفت ۱۵%                        –                           –                          –                               –  
حق شیفت ۲۲.۵%                        –                           –                          –                               –  
حق شب کاری ۳۵%                        –                           –                          –                               –  
جمعه کاری                        –                           –                          –                               –  
تعطیل کاری                        –                           –                          –                               –  
ذخیره مرخصی        
ارزاق و پاداش              ۱,۰۰۰,۰۰۰               ۱,۰۰۰,۰۰۰              ۱,۰۰۰,۰۰۰                   ۱,۰۰۰,۰۰۰
پاداش موردی             ۱۱۶,۸۸۳             ۱۱۶,۸۸۳             ۱۱۶,۸۸۳                 ۱۱۶,۸۸۳
آزمایشات ادواری و سجل کیفری        
بیمه        
جمع کل        

 

 

 

عنوان شغل کارگر کارگر کارگر
تاریخ استخدام ۱۳۹۹/۰۱ ۱۳۹۲/۰۹ ۱۳۹۴/۰۱
گروه شغلی ۴ ۴ ۴
مزد روزانه سال ۱۴۰۱ ۱,۶۱۱,۴۲۲ ۱,۸۶۵,۳۳۲ ۱,۸۳۱,۵۷۰
مزد سنوات سال ۱۴۰۱ ۷۰,۶۰۰ ۷۰,۶۰۰ ۷۰,۶۰۰
مزد مبنا سال ۱۴۰۱ ۱,۶۸۲,۰۲۲ ۱,۹۳۵,۹۳۲ ۱,۹۰۲,۱۷۰
مزد ماهیانه ۵۱,۳۰۱,۶۷۴ ۵۹,۰۴۵,۹۲۹ ۵۸,۰۱۶,۱۸۰
حق اولاد ۱۲,۵۳۹,۲۵۰ ۲۰,۸۹۸,۷۵۰
مسکن ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰
بن ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰
عیدی ۸,۴۱۰,۱۱۰ ۹,۶۷۹,۶۶۱ ۹,۵۱۰,۸۴۹
اضافه کاری ۴,۸۱۸,۸۹۰ ۵,۵۴۶,۳۲۷ ۵,۴۴۹,۶۰۰
سنوات ۵/۲ روز ۴,۲۰۵,۰۵۵ ۴,۸۳۹,۸۳۰ ۴,۷۵۵,۴۲۵
کفش و لباس      
حق شیفت ۱۵%
حق شیفت ۲۲.۵%
حق شب کاری ۳۵%
جمعه کاری
تعطیل کاری
ذخیره مرخصی      
ارزاق و پاداش ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
پاداش موردی ۱۱۶,۸۸۳ ۱۱۶,۸۸۳ ۱۱۶,۸۸۳
آزمایشات ادواری و سجل کیفری      
بیمه      
جمع کل      

 

 

 

 

جدول شماره ۳: آنالیزعملیات احداث، ترمیم و کاشت فضای سبز بندرماهشهر منطقه یک ناحیه سه

 

ردیف شرح مقدار واحد قیمت واحد پیشنهادی(ریال) قیمت کل پیشنهادی(ریال)
۱  بوته کنی در زمین های پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه های آن از محل عملیات ۱۵۴۰۵۸  متر مربع    
۲  تسطیح بستر خاکریزها یا سطوح کنده شده( به جز شیروانی ها) با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی ۱۵۷۶۵۸  متر مربع    
۳  کانال کنی به شکل های مختلف با عرض کف تمام شده کمتر از ۴ متر در زیمن نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن ۲۰۶۲.۷۵  مترمکعب    
۴ کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل مربوط بصورت دستی ۶۰۰ مترمکعب    
۵ کندن زمین در زمین های سنگی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل مربوط بصورت دستی ۳۰ مترمکعب    
۶ کندن زمین در زمین های خاکی  با بولدوزر یا وسایل مشابه و حمل مواد حاصله  تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن ۱۲۰۰ مترمکعب    
۷ کندن زمین در زمین های سنگی با بولدوزر یا وسایل مشابه و حمل مواد حاصله  تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن ۴۰ مترمکعب    
۸ حمل نخاله های حاصل از خاکبرداری و متریال تامین شده توسط کارفرما از محل تامین به محل مصرف ۷۲۴۹ مترمکعب    
۹ بیل زدن ، بر گرداندن خاک، پوک کردن و آماده کردن خاک به عمق حداکثر ۳۰ سانتیمتر ۲۶۰۰ متر مربع    
۱۰ پخش و تسطیح خاک ، کود و ماسه های ریخته شده در خاکریزها بصورت لایه لایه در هر عمق و ارتفاع به غیر از پی ها ، گودها، ترانشه ها و کانال ها ۲۲۴۰ مترمکعب    
۱۱ ریختن، پخش و تسطیح مصالح فیلتر دانه بندی شده با رگلاژ مناسب در محل های تعیین شده ۵۷۶ مترمکعب    
۱۲ تسطیح و رگلاژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پیها ،گودها و کانالها که با ماشین انجام شده باشد ۲۰۰۰ مترمربع    
۱۳ آبشویی خاک های شور تا انطباق آن با خاک از نوع درجه دو ۵۶۰۰ مترمربع    
۱۴ تهیه متریال و ساخت منهول ۱۵۰*۱۵۰ سانتیمتر به همراه دال بتنی ۳ عدد    
۱۵ تهیه متریال و ساخت منهول ۱۰۰*۱۰۰ سانتیمتر به همراه دال بتنی ۲۵ عدد    
۱۶ تهیه متریال و ساخت منهول ۸۰*۸۰ سانتیمتر به همراه دال بتنی ۲۵ عدد    
۱۷ تخریب و باز سازی بتن مسلح(شامل برش آسفالت، تخریب آسفالت، خاکبرداری دستی،تخریب بتن مسلح و بتن ریزی با بتن عیار ۳۰۰(کیلوگرم/ مترمکعب)  ) ۲ مترمکعب    
۱۸ تخریب و باز سازی بتن غیر مسلح (شامل برش آسفالت، تخریب آسفالت، خاکبرداری دستی،تخریب بتن غیر مسلح و بتن ریزی با بتن عیار ۳۰۰(کیلوگرم/ مترمکعب)  ) ۳۰ مترمکعب    
۱۹ ساخت فنداسیون پمپ به ابعاد ۱.۵*۱.۵ به ضخامت ۰.۷ متر ۵ عدد    
۲۰ تهیه و اجرای جدول بتنی کشیده ۳۰سانتیمتری شامل خاکبرداری، تهیه و اجرای بتن مگر و ماهیچه پشت و حمل نخاله های مازاد به محدوده تعیین شده توسط کارفرما ۱۲۰ متر طول    
۲۱ تهیه و اجرای جدول بتنی ایستاده ۵۰ سانتیمتری شامل خاکبرداری، تهیه و اجرای بتن مگر و ماهیچه پشت و حمل نخاله های مازاد به محدوده تعیین شده توسط کارفرما ۱۲۰ متر طول    
۲۲ تهیه متریال و ساخت اتاقک پمپ به ابعاد۱.۲*۱ متر به ارتفاع ۱ متر به همراه رنگ آمیزی ۵ عدد    
۲۳ تهیه و خرید  و کاشت پاجوش نخل استعمران ۳۰-۲۰ کیلویی ۱۷۰۰ نفر    
۲۴ کندن چاله به قطر ۷۰ و به عمق ۶۰ سانتیمتر در زمین نرم بمنظور کشت نهال و ریختن خاک کنده شده به کنار یا اطراف چاله. ۱۷۰۰ چاله    
۲۵ تهیه و خرید چمن لقمه ای از نوع برموداگراس ۱۸۰۰ مترمربع    
۲۶ کاشت چمن لقمه ای ۳۶۰۰ مترمربع    
۲۷ کاشت چمن بذری ۲۰۰۰ مترمربع    
۲۸ بارگیری، حمل،حفاری، لوله گذاری و برگشت خاک لوله های پلی‌اتیلن، به‌قطر ۲۰  تا  ۵۰ میلیمتر و عمق ترانشه تا ۰/۷۵ متر. ۸۰۰ متر طول    
۲۹ بارگیری، حمل، حفاری، لوله گذاری و برگشت خاک لوله های پلی‌اتیلن، به‌قطر ۶۳ میلیمتر و عمق ترانشه تا ۰/۷۵ متر. ۳۰۰۰ متر طول    
۳۰ بارگیری، حمل،حفاری، لوله گذاری و برگشت خاک لوله های پلی‌اتیلن، به‌قطر ۷۵ میلیمتر و عمق ترانشه تا ۰/۷۵ متر. ۱۵۰ متر طول    
۳۱ بارگیری، حمل،حفاری، لوله گذاری و برگشت خاک لوله های پلی‌اتیلن، به‌قطر ۹۰ میلیمتر و عمق ترانشه تا ۱ متر. ۳۸۰۰ متر طول    
۳۲ بارگیری، حمل،حفاری، لوله گذاری و برگشت خاک لوله های پلی‌اتیلن، به‌قطر ۱۱۰ میلیمتر و عمق ترانشه تا ۶/۰ متر. ۱۰۰ متر طول    
۳۳ بارگیری، حمل، حفاری، لوله گذاری و برگشت خاک لوله های پی وی سی، به‌قطر خارجی ۱۶۰ میلیمتر و عمق ترانشه تا ۲۵/۱متر. ۲۵۰ متر طول    
۳۴ حفاری و  اجرای زهکش های عمیق با لوله خرطومی مشبک یا مشابه تا  قطر ۲۰۰ میلیمتر با ترانشه به عرض بیش از ۵۰ و تا ۶۰ سانتیمتر و عمق  تا ۲۰۰ سانتیمتر با ترنچر ۲۴۰۰ متر طول    

 

** کسورات هر ردیف برای همان ردیف محاسبه گردد و قیمت کل درج گردد.

 

 

نمونه فرم بیمه نامه کارها

مربوط به مناقصه: پروژه احداث، ترمیم، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه یک ناحیه سه

این پیشنهاددهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله تایید می نماید که چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد قرارداد آن قسمت از عملیات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوری که در شرایط مناقصه وماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به اجرای عملیات نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نماید.

 

عملیات موضوع بیمه حوادث موضوع بیمه مبلغ کل مورد بیمه هزینه بیمه
       
       
       

 

ضمناً تایید می نماید که جدول فوق الذکر بااطلاع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل و در پاکت ب تسلیم شده است.

همچنین تایید می شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوطه تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر علت دیگر این امر میسر نشود تا حداکثر ۳ ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیم بیمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخیر آن گاه دستگاه اجرایی مطابق ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان راساً در این مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در این خلال حوادث سوئی پیشامد نماید که به عملیات انجام شده آسیب وارد نماید این پیشنهاد دهنده مسئول خسارات ناشی می باشد.

 

تاریخ:        /     /                                                                                                                                      پیشنهاد دهنده:

 

نام ونام خانوادگی و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده:

 

 

 

 

« تعهــد نامــه»

     شرکت                                                         ثبت شده به شماره                                               تعهد می نمایم درصورتی که با وجود عدم تطابق مفاد اساسنامه و یا تعداد و وضع شرکا شرکت با مفاد مقررات آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب جلسه مورخ ۱۱/۱۲/۸۱ هیأت وزیران (شماره ۴۸۰۱۳/ت ۲۳۲۵۱ هـ) برای مناقصه پروژه احداث، ترمیم ، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه یک ناحیه سه بر حسب دعوت شرکت نموده و برنده تشخیص داده شدم قبل از عقد قرارداد حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مذکور تطبیق دهم. همچنین تعهد می نمایم چنانچه این شرکت به عنوان برنده دوم مناقصه تعیین گردید و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممکن نشد و دستگاه اجرایی به این شرکت که برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوری آماده نمایم که حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر برای عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مورد بحث مطابقت دهم.

     شهرداری اختیار دارد در صورت عدم انجام هریک از تعهدات مذکور طی مهلت های مقرر در قرارداد کار مورد مناقصه را با شرکت منعقد ننموده و تضمین مشارکت در مناقصه شرکت را نیز به نفع شهرداری ضبط نماید، بدیهی است از این بابت شرکت حق هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت.

 

 

 

    سمت و نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز                                                                       محل مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز

                        شرکت برای اسناد تعهد آور                                                                                                    شرکت برای اسناد تعهد آور

 

ضمانت نامه شرکت در مناقصه (نمونه یک)

     نظر به اینکه *                                                به نشانی :

مایل است در مناقصه ****                                                                        شرکت نماید این **

از *                                                                                 درمقابل *** 

برای مبلغ                                           ریال تضمین تعهد می نماید چنانچه ***

به این **                                                               اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارٌ الیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا میزان                                               ریال هرمبلغی را که ***

مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی ***

بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا حواله کرد ***                                                             بپردازد.

     مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز                معتبر می باشد.

     این مدت بنا به درخواست کتبی ***                                  برای حداکثرسه ماه دیگر قابل تمدید است و درصورتی که **                                          نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا  *                                                              موجب این تمدید را فراهم نسازد                                            و   **                                      را موافق با تمدید نماید ، **                                                متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا           حواله کرد  ***                                                                      پرداخت کند.

     چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی ***                                                 مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسید ، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از این که مسترد گردد یا مسترد نگردد.

* عنوان پیمانکار

** عنوان بانک

*** عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما

**** موضوع قرارداد مورد نظر

 

ضمانت نامه انجام تعهدات (نمونه دو)

     نظر به اینکه *                                                               به نشانی :

به این **                                                                            اطلاع داده است قصد انعقاد                          قرارداد ***                                                    را با ***                                       دارد این **

از *                                    درمقابل ***                                           برای مبلغ                               ریال  به منظور

انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد شده به عهده می گیرد تضمین و تعهد می نماید در                     صورتی که ***                                                        کتباً و قبل از انقضای سر رسید این ضمانت نامه به این **                                                            اطلاع دهد که *                             از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است ، تا میزان                                     ریال هرمبلغی را که ***                                                              مطالبه کند ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از ***                                                        بدون آن که احتیاجی به صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا حواله کرد ***                                                                                                                      بپردازد.

     مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز                        است و بنا به درخواست                کتبی ***                                                       واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده ، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که ***                                          نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا *                                       موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند **                                                                    را حاضر به تمدید نماید **

متعهد است بدون آن که احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا                   حواله کرد ***                                                              پرداخت کند.

* عنوان پیمانکار

** عنوان بانک

*** عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما

**** موضوع قرارداد مورد نظر

فصـل دوم نمـونـه مـوافقت نــامــه

      این موافقت نامه به استناد مجوز شماره شماره ۱۸/ش مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۱ و آگهی مناقصه مرحله اول  به            شماره     مورخ      همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در           تاریخ   /     /۱۴۰۱ فی مابین شهرداری بندرماهشهر به نمایندگی حسین صفری (شهردار) به نشانی کوی انقلاب فاز ۳ ساختمان مرکزی شهرداری به تلفن ۱۶-۰۶۱۵۲۳۳۹۱۱۴ که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو و شرکت                       به شماره ثبت               به نمایندگی                           به شماره ملی                و شماره تلفن            که در این پیمان ، پیمانکار نامیده می شود ، از سوی دیگر ، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

ماده ۱ : موضوع: پروژه احداث ترمیم ، کاشت ، داشت ، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه  یک  ناحیه سه

ج: شرح مختصری از پروژه :

انجام عملیات احداث، ترمیم ، کاشت، حفظ و نگهداری فضای سبز بندرماهشهر منطقه یک ناحیه سه که شامل موارد ذیل می باشد:

 • تجهیز کارگاه
 • آبیاری فضای سبز منطقه تحت پیمان با استفاده از شیلنگ و شیرهای برداشت ، سیستم آبیاری قطره ای، آبپاش های ثابت و نیمه متحرک و یا تانکرهای سیار و کارگر درصورت عدم وجود سیستم آبیاری تحت فشار.
 • مرتفع نمودن هرگونه نقص درسیستم آبیاری در هنگام مواجهه با خرابی آبپاش ها ، شیرخودکارها ، هانترها و یا خرابی و یا پارگی شیلنگ ها و یا نقص قطره چکان ها .
 • کنترل مستمر مسیر کانال ها و جوی های آبرسانی در پارک و پاکسازی آن ها از هرگونه نخاله، زباله و یا علف های هرز.
 • ترمیم تشتک های آبخور درختان و درختچه ها و نهرهای آبرسانی در طول مدت آبیاری به منظور جلوگیری از هرز روی آب.
 • انجام عملیات سم پاشی علیه آفات درختان ، چمن، درختچه ها ، گیاهان پوششی، گلکاری ها با رعایت کامل اصول ایمنی در شب به هنگامی که وزش باد وجود نداشته باشد و پس از دریافت دستور از دستگاه نظارت.
 • انجام عملیات تغذیه گیاهی و کوددهی درختان و درختچه های زینتی ،چمن، گیاهان پوششی، گلکاری ها پس از دریافت ابلاغیه از جانب دستگاه نظارت با استفاده از کود مناسب و بکارگیری دستورالعمل کارخانه سازنده .
 • وجین علف های هرز اطراف درختان بالغ و کهنسال و همچنین علف های داخل شاخه های درختان جوان و درختچه ها- بوته ها و پرچین ها با هدف پاکسازی از وجود هرگونه رویش علف نابجا و مزاحم به صورت مستمر .
 • پوشش کلیه درختان با برگ نخل و یا گونی کنفی به منظور جلوگیری از تلف شدن درختان با فرا رسیدن فصل گرما.
 • سرزنی درختان به جهت جلوگیری از رشد بی رویه و ایجاد خطرات احتمالی با استفاده از ماشین آلات لازم (میزان و مقدار و زمان انجام کار را دستگاه نظارت تعیین می کند).
 • هرس کاری سبک درختان در صورت نیاز و با توجه به شرایط آب و هوایی و رشد هر درخت، به صورت ماهیانه .
 • جمع آوری ، بارگیری، حمل و تخلیه ضایعات حاصل از انجام کار در محل تعیین شده توسط دستگاه نظارت، پس از هر بار هرس در هر روز کاری.
 • بازکاشت درختان و درختچه های زینتی خشکیده و از بین رفته در فضاهای طراحی شده جهت کشت مطابق با نظر کارفرما ( مشروط به اینکه که خشک شدن درخت ناشی از عدم سازگاری نباشد).
 • استفاده از قیم های چوبی (چهار تراش ) ۲×۲ سانتی متری با ارتفاع ۵/۱ متر در کنار درختان و درختچه ها پس از کشت نهال.
 • کاشت نهال با استفاده از گونه های سازگار با منطقه و متناسب با نوع ، اندازه و کیفیت مورد تأیید دستگاه نظارت پس از دریافت ابلاغیه و دستورالعمل دستگاه نظارت.
 • جمع آوری روزانه برگ های خزان یافته و سایر زوائد گیاهی از محدوده تحت پیمان.
 • حذف علف های هرز رویش یافته در گلکاری و گیاهان پوششی بصورت مستمر.
 • جمع آوری، بارگیری، حمل و تخلیه سریع سرشاخه های ناشی از انجام هرس و همچنین سایر مواد زاید برجای مانده از وجین و واکاری، پس از پایان عملیات روزانه .
 • هرس درختان و درختچه های منطقه تحت پیمان مطابق با شکل ، نوع ، ارتفاع و فرم تعیین شده توسط دستگاه نظارت.
 • آبیاری چمن ها در مناطقی که سیستم آبیاری مکانیزه اجرا نشده است با استفاده از سرآبپاشی که دارای منافذ ریز باشد، به گونه ای که  آب به صورت پودری شکل بر روی چمن ها پاشیده شود.
 • آبیاری چمن ها به طور روزانه و به میزان مناسب با توجه به درجه حرارت هوا به طوری که هیچگاه چمن دچار خشکی و پژمردگی نشود.
 • چمن زنی مرتب و متناسب با میزان رشد چمن ها به طوری که همیشه ارتفاع چمن ها از سطح خاک در حد ۴ تا ۵ سانتی متر نگه داشته شده و از به بذر نشستن چمن جلوگیری به عمل آید.
 • کوتاه نمودن چمن حاشیه جاده و یا تأسیسات مجاور با استفاده از حاشیه زن های موتوری.
 • کودپاشی چمن در فصل سرد سال روی چمن خشک و انجام آبیاری بلافاصله پس از کود دهی.
 • پوشش سطح چمن با قشر نازکی از مخلوط خاک نباتی سرند شده و کود دامی پوسیده( ضخامت ۳ سانتی متر) پس از ابلاغ کارفرما ، به منظور تقویت و رشد چمن و پرکردن ناهمواری های سطح چمن و جلوگیری از بروز فرسایش و خشکیدگی ریشه چمن .
 • اجرای عملیات وجین و ریشه کنی علف های هرز داخل چمن ها بصورت مستمر و قبل از به گل نشستن و بذر دهی.
 • واکاری قسمت هایی از چمن که در اثر عوامل مختلف از بین رفته و فرسایش یافته اند با استفاده از چمن مرغوب و عاری از علف های هرز.
 • اقدام در خصوص کشت جدید ، واکاری، لکه گیری چمن  پس از دریافت دستور کتبی از کارفرما و مطابق مشخصات فنی کاشت چمن.
 • حذف بقایای چمن قبلی تا عمق ۳۰-۴۰ سانتی متر به منظور ترمیم چمن کشت شده .
 • اجرای کلیه عملیات آماده سازی بستر کاشت شامل خاکریزی ، رگلاژ ، غلطک زنی و سایر عملیات آماده سازی بستر به منظور کشت جدید چمن.
 • آبیاری مستمر و روزانه گلکاری و گیاهان پوششی .
 • آماده سازی بستر کاشت گل و گیاه پوششی شامل : پابیل نمودن بستر، خرد کردن کلوخه ها و شن کش نمودن بستر و تخلیه نخاله ها و سنگریزه ها ، اضافه نمودن ماسه بادی و کود حیوانی.
 • واکاری نشاهای از بین رفته با استفاده از نشاهای سالم و مرغوب مشابه و پس از دریافت ابلاغیه از دستگاه نظارت.
 • بارگیری و حمل و باراندازی تمامی نهاده های مصرفی تامین شده توسط کارفرما، از محل انبار به محل مصرف.
 • نظافت ، پاکسازی و تخلیه سطل های زباله موجود در محدوده تحت پیمان بصورت روزانه.
 • تأمین سوخت، راننده و وسایل یدکی کلیه ماشین آلات بصورت روزانه.
 • انجام کلیه عملیات  مورد نیاز جهت چمن کاری و توسعه فضای سبز شامل : شوره برداری ، خاکبرداری، نخاله برداری، خاک ریزی ، کودپاشی ، پخش ماسه ، آب شویی ، ساخت فنداسیون ، نصب پمپ ، لوله کشی و نصب اتصالات مربوطه، چمن کاری و کاشت نهال، پس از دریافت ابلاغیه از کارفرما و با استفاده از نیروی انسانی موجود .
 • تأمین تمامی ابزار آلات و وسایل باغبانی مطابق جدول برآورد حداقل وسایل و ادوات (فصل شرایط خصوصی) .
 • جمع آوری زباله ها به صورت روزانه و کیسه گیری لازم جهت گذاشتن در محل مناسب برای بارگیری و حمل به خارج از محدوده شهر.
 • بارگیری و حمل کلیه ضایعات باغی و نخاله ها به خارج از محدوده شهر و تخلیه در محلی که دستگاه نظارت مشخص می نماید.
 • لایروبی و پاکسازی کلیه چاهک ها، منهول­ها و مسیرهای زهکش فضای سبز.
 • برچیدن کارگاه

توضیحات:

 • پاکسازی محل اجرای پروژه از نخاله و مواد حاصل از انجام کار و بارگیری و حمل آن ها به خارج از محدوده شهر به عهده پیمانکار بوده و هزینه ای بابت این کار به وی پرداخت نمی گردد.
 • جهت حفاری مرتبط با انجام کارهای موجود در قرارداد پیمانکار موظف است ابتدا طی مراحل قانونی از سوی مراجع ذیصلاح و ادارات مربوطه مجوزهای لازم را دریافت نموده و سپس اقدام به حفاری نماید.
 • جرائم عدم اجرای مفاد قرارداد وفق پیوست شماره ۱ لحاظ خواهد شد.
 • کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد.
 • این قرارداد جزء آن چه بدان تصریح شده برای پیمانکار ایجاد هیچ گونه حقی نمی نماید.
 • به طور کلی ساعت و زمان اجرای عملیات موضوع پیمان طبق برنامه ای خواهد بود که توسط دستگاه نظارت و از طریق کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد. پیمانکار متعهد است ترتیب کار را طوری بدهد که اجرای عملیات در شب و روز برای ساکنین و مؤسسات مجاور مزاحمتی ایجاد نکند.
 • در صورت نیاز به انجام کارهای گروهی پیمانکار موظف است با هماهنگی دستگاه نظارت کارگران را به محل مورد نظر منتقل نماید.
 • پیمانکار موظف است پس از انجام عملیات هرس کاری ، نظافت و رنگ آمیزی و کلیه فعالیت های خدماتی محوله نسبت به جمع آوری و جاروکشی و پاکسازی کامل محیط از ضایعات حاصله قبل از پایان وقت کاری همان روز اقدام و ضایعات را به بیرون از پارک منتقل نماید ، در غیر این صورت مشمول جریمه خواهد شد.
 • حفظ و نگهداری و نظافت مستمر سرویس های بهداشتی واقع در محدوده پیمان و فضای سبز بر عهده پیمانکار می باشد. (شامل : نظافت و ضدعفونی روزانه ، تعمیر لوله ها و شیشه های شکسته ، تعویض شیرآلات ، تهیه صابون مایع و تخلیه چاه سرویس های بهداشتی)
 • پیمانکار متعهد است کلیه کارهای موضوع پیمان مطابق شرح کار مندرج در متن قرارداد را به نحو مطلوب به طوری که مورد تأیید کارفرما و دستگاه نظارت قرار گرفته باشد انجام دهد و در صورت قصور در این خصوص ، مطابق شرایط پیش بینی شده در متن قرارداد با پیمانکار رفتار خواهد شد.
 • درصورت بروز شرایط خاص (وزش بادهای شدید ، طوفان ، بارندگی و …) که موجب شکسته شدن شاخ و برگ درختان و افتادن آن ها در مسیرهای تردد می گردد، پیمانکار می بایست با نظر کارفرما در طول شبانه روز گروه های کاری لازم را در سطح منطقه به عنوان کشیک کاری استفاده نماید.
 • جمع آوری ، تمیز کردن محل و انتقال ضایعات ناشی از کار در امور باغبانی به محلی که کارفرما تعیین نموده به عهده پیمانکار می باشد.
 • در معابر عمومی و سایر مناطق که جزء تعهدات پیمانکار می باشد بارگیری و حمل ضایعات باغی منازل مسکونی برعهده پیمانکار می باشد و می بایست هزینه های مربوطه را در مبلغ خود لحاظ نماید.
 • رفع گرفتگی مسیرهای فاضلاب داخل سرویس های بهداشتی و تخلیه سپتیک فاضلاب به عهده پیمانکار است.
 • حفاظت و نگهداری از ابنیه و شیرآلات و کلیه لوازم موجود در سرویس های بهداشتی به عهده پیمانکار است.
 • نگهداری و مراقبت از پارک ها و فضای سبز در محدوده عملیاتی به منظور جلوگیری از ورود احشام ، سرقت و رفت و آمد افراد به عهده پیمانکار می باشد.
 • پیمانکار مجاز نمی باشد ساعات استفاده مردم از فضای سبز محدوده قرارداد را ، رأساً تعیین نماید و در این باره بایستی بر طبق برنامه اعلامی از سوی کارفرما و دستگاه نظارت عمل نماید.
 • تعیین نوع کاشت (گل فصلی ، گلدانی ، صندوقی بذری در محل خزانه ، بذر مستقیم و گیاه پوششی)به عهده کارفرما می باشد.
 • کلیه پمپ ها صحیح و سالم تحویل پیمانکار داده می شوند و رفع مشکل خرابی پمپ و تعمیر پمپ های منطقه تحت پیمان در طول مدت پیمان به عهده پیمانکار است و هزینه مربوطه پس از تأیید ناظر در قالب اقلام فاکتوری پرداخت خواهد شد.
 • درصورت عدم ارائه فیش حقوقی به کارگران و دستگاه نظارت در ماه اول به پیمانکار تذکر داده خواهد شد در صورت تکرار در ماه بعد پیمانکار اخطار دریافت خواهد کرد و درصورت رخ دادن این امر، بار سوم پیمانکار مشمول اخطار و درج در پرونده خواهد شد.
 • پیمانکار موظف است با هر صورت وضعیت ارسالی، لیست کلیه کارگران مربوط به همان ماه با روزهای کارکرد را تهیه و ارائه نماید.
 • در صورت اضافه شدن وسایل بازی ، با هماهنگی دستگاه نظارت و تنظیم صورتجلسه فی مابین ، وسایل به پیمانکار حفظ و نگهداری فضای سبز تحویل می گردد.
 • هرگونه خسارت وارده ناشی از آتش سوزی که بر اثر غفلت نیروهای پیمانکار باشد به عهده پیمانکار است.
 • پیمانکار موظف است به صورت روزانه جهت جمع آوری زباله های پارک ها و حفظ نظافت و بهداشت محیط نسبت به تأمین کیسه زباله لازم و کارگذاری در سطل های زباله مستقر در محدوده پیمان اقدام نموده و در زمان لازم نسبت به جمع آوری آن ها و انتقال به محل مناسب که کارفرما تعیین نموده اقدام نماید.
 • پیمانکار می بایست در هنگام هرس و سرزنی درختان از چهارپایه مناسب استفاده نماید و کلیه وسایل و لوازم ایمنی جهت هرس را در اختیار داشته باشد.
 • نگهداری و مراقبت از کلیه درختان ، فضای سبز ، شیرآلات و تأسیسات به عهده پیمانکار می باشد.
 • لایروبی و پاکسازی کلیه چاهک ها و مسیرهای زهکش فضای سبز به عهده پیمانکار می باشد.
 • پیمانکار می بایست ضایعات جمع آوری شده را در محل های مشخص شده توسط کارفرما تخلیه نماید.
 • ساعات انجام کار کارگران فضای سبز و خدمات بر اساس برنامه ریزی در طول مدت قرارداد ، طبق قانون کار (۴۴ ساعت در هفته) از روز شنبه لغایت پنج شنبه در ایام عادی سال می باشد و پیمانکار می بایست خدمات موضوع قرارداد را به صورت مرتب و طبق برنامه ریزی کارفرما در طول روز و براساس دستور دستگاه نظارت انجام دهد . بدیهی است درصورت تشخیص دستگاه نظارت ، پیمانکار می بایست در هر ساعت از شبانه روز آمادگی انجام کار را داشته باشد.
 • تمامی ماشین آلات پیمانکار می بایست مجهز به علائم هشدار دهنده از جمله چراغ خطر گردان نصب شده در بلندترین ارتفاع ماشین و قابل مشاهده توسط رانندگان پشت سر وسیله مورد نظر و همچنین چهار عدد تابلوهای اعلام خطر نصب شده در جوانب و پشت ماشین به ابعاد ۵۰×۵۰ سانتی متر مربع باشند.
 • رانندگان ماشین آلات جزو حداقل نیروهای انسانی خواسته شده در جدول نیازمندی ها نبوده و لذا پیمانکار می بایست در قیمت پیشنهادی هر دستگاه حقوق، دستمزد، ارزاق، بیمه و کلیه مزایای راننده آن را لحاظ نماید.
 • درصورتی که کارفرما دستور عملیات احداثی و توسعه فضای سبز منطقه مورد پیمان را صادر نماید پیمانکار موظف است با نیروی انسانی موجود و یا کارگران فصلی و روزمزد (در صورت نیاز) عملیات شوره برداری خاکبرداری، نخاله برداری، خاک ریزی ، کودپاشی ، آبشویی ، چمن کاری و لوله کشی ، زهکشی و ساخت منهول را انجام دهد. کل محدوده نقشه پیوست ، محدوده پیمان تلقی شده و در صورت احداث مناطق جدید در طول مدت پیمان ، پیمانکار موظف به حفظ و نگهداری مجموعه با نیروهای موجود می باشد.
 • در صورتی که مسئول فضای سبز براساس برآورد کارشناسی تشخیص دهد در بعضی از محل ها نیروی انسانی بیش از تعداد برآورد شده نیاز است پیمانکار باید نیروی مورد نیاز را تأمین و در بخشهای مورد نظر به کار گمارد. پیمانکار به هیچ وجه اجازه دخالت نیروهای هرس کار و باغبانی را در فعالیتهای یکدیگر ندارد مگر با اجازه مستقیم مسئول فضای سبز.
 • رنگ آمیزی مبلمان و جداول پارک ها و کلیه تعمیرات لوله کشی به عهده پیمانکار می باشد.
 • حفاظت ، حراست تابلو پارک ها ، ست های ورزشی ، آلاچیق ها ، المان ها ، ست های وسایل بازی ، سطل زباله و نیمکت های موجود در منطقه تحت پیمان به عهده پیمانکار است . درصورت تخریب ، سرقت و هر نوع صدمه پیمانکار مشمول جریمه تعیین شده (بسته به نوع قطعه و شدت خسارت ) توسط واحد زیبا سازی خواهد بود و پس از تأیید واحد زیبا سازی جریمه درصورت وضعیت ها اعمال خواهد شد.
 • هماهنگی های اداری و حقوقی لازم جهت اخذ انشعاب به عهده کارفرما است و پیمانکار هزینه های تأمین ادوات و ماشین آلات و نیروی انسانی لازم و رعایت موارد فنی و ایمنی را عهده دار است.
 • دو نفر کارشناس ، سه نفر نگهبان حراست و یک نفر نیروی کارگری در این قرارداد در اختیار کارفرما بوده و محل کارکردشان توسط دستگاه نظارت تعیین می گردد. لذا پیمانکار موظف به پرداخت کلیه حقوق و مزایای ایشان خواهد بود و در خصوص محل کارکردشان حق اظهار نظر نخواهد داشت.
 • نفرات اصلی شرکت (حسابدار، سرپرست کارگاه و … ) جزء حداقل نیروهای انسانی قرارداد لحاظ نمی گردند.
 • مبلغ پیشنهادی ماهانه جهت کلیه ماشین آلات بایستی به ازای ۸ ساعت کار روزانه و متوسط ۵/۳۰ روز در ماه محاسبه گردد.
 • روزهای بارندگی که عملیات اجرایی در کارگاه کم می شود بنا به تشخیص دستگاه نظارت معادل ۳۰% از کارگران پیمانکار در اختیار خدمات شهری جهت رفع آبگرفتگی معابر قرار گیرد . تانکر در روزهای بارندگی به عنوان مکنده آب های سطحی مورد استفاده قرار می گیرد.
 • انتخاب و گزینش نفرات با شهرداری بندرماهشهر می باشد و پس از طی مراحل عدم سوء پیشینه و آزمایش های مربوطه نفرات به پیمانکار ابلاغ خواهند شد. درصورت به کارگیری نیرو بدون هماهنگی ، کارفرما در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت و به ازای هر روز مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال جریمه از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.
 • کارکرد نیروهای گشت موتوری بایستی با هماهنگی واحد حراست شهرداری بندرماهشهر انجام گردد.
 • پیمانکار بایستی جهت کنترل ورود و خروج کارگران دستگاه ساعت زنی تأمین نماید تا عدم حضور و تأخیر در ورود و خروج کارگران قابل چک کردن باشد و در پایان هر ماه پرینت خروجی دستگاه کارت ساعت را به واحد فضای سبز ارائه دهد.
 • درصورتی که روزهای تعطیل خاص مانند عید سعید فطر عاشورای حسینی و تعطیلی بابت هر مناسبتی، قبل یا بعد از روز جمعه باشند (پنج شنبه یا شنبه) پیمانکار موظف به ارائه خدمات در روز جمعه خواهد بود . (۸ ساعت کارکرد)
 • پیمانکار موظف است هر ماه فیش حقوقی کارکنان به همراه پرینت واریز به حساب (ممهور به مهربانک) و لیست بیمه مورد تأیید سازمان تأمین اجتماعی را پیوست صورت وضعیت ارائه نماید . بدیهی است پیمانکار در صورت عدم ارائه مدارک مشمول اخطار می گردد.
 • کلیه رانندگان و راهبران ماشین آلات و تجهیزات جزء کارکنان پیمانکار بوده و هیچ گونه رابطه ی خادم و مخدومی با کارفرما نداشته و کارفرما در پایان مدت قرارداد هیچ گونه تعهدی جهت ادامه اشتغال به کار نخواهد داشت.
 • پیمانکار و کارشناسان ذیربط وی در طول مدت پیمان الزاماً می بایست با هزینه خود در کلاس های آموزشی و توجیهی که توسط واحد فضای سبز برگزار می گردد شرکت نمایند.
 • پیمانکار بدون هماهنگی و اخذ مجوز از دستگاه نظارت حق قطع ، جابه جایی و یا کاشت درخت و نهال و مواردی از این قبیل را ندارد.
 • قیمت پیشنهادی پیمانکار به همان ترتیبی که در شرایط عمومی پیمان تصریح گردیده است : شامل کلیه هزینه های انجام کار و سود و غیره خواهد بود مگر در موارد استثنایی که صریحاً شرایط یا طریقه دیگری در اسناد مناقصه ذکر شده باشد.
 • کارفرما هزینه هایی را که پیشنهاد دهندگان بابت تهیه و تسلیم پیشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمی نماید و مطالبه هرگونه خسارتی در این مورد مردود می باشد.
 • مدارک ارائه شده توسط پیشنهاد دهندگان مسترد نخواهد شد و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی کارفرما مراجعه نمایند.
 • کارفرما در خصوص امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه ، از قبیل زمین، ساختمان، راه ، آب ، برق ، مخابرات و سوخت ، فقط درصورت نیاز به معرفی نامه می‌تواند حتی المقدور مساعدت نماید.
 • سایر شروط و فرم های مورد نیاز اجرای کار از جمله فرم مشخصات پروژه ، شرح خدمات عمومی و تفضیلی ، برنامه زمان بندی کار ، فرم جداول جرائم ، نمونه دفترچه پیمان و سایر مشخصات فنی و اجرایی کار و کلاً هر آن چه که لازمه اطلاعات مورد نیاز پیمانکار جهت بررسی قبل از ارائه پیشنهاد باشد، منضم این دعوت نامه می باشد که می بایستی پیمانکار در موقع ارائه پیشنهاد مدنظر قرار داده و مهر و امضاء شده به همراه سایر اسناد در موقع تحویل پیشنهاد ارائه نماید، بدیهی است پس از ارائه و تحویل پیشنهادات هیچ گونه ادعایی از سوی پیمانکار نسبت به مدارک و موارد فوق مبنی بر جهل قابل قبول نمی باشد.
 • مسئولیت کلیه بندهای این دعوتنامه محدود به زمان مناقصه و قرارداد و بعد از آن نخواهد بود و بایستی پیمانکار هر زمان و از هر جهت پاسخگو باشد و متعهد به جبران کلیه خسارت های ناشی از عدم رعایت شروط مندرجه خواهد بود.
 • ساعت کار کارکنان پیمانکار از شنبه تا چهارشنبه ۸ ساعت کاری و روز پنج شنبه ۷ ساعت می باشد . درصورت مشاهده کاهش ساعت کاری کارگران در همان روز از صورت وضعیت کسر می گردد. بدیهی است ساعت شروع و خاتمه کارگران پیمانکار توسط نماینده متناسب با شرایط فصلی ساعات کار جهت ارائه خدمات تعیین و به پیمانکار ابلاغ خواهد شد. پیمانکار موظف است در روزهای تعطیل حداقل ۵۰% نیروها را به تشخیص نماینده کارفرما در فضاهای موجود تأمین نماید.
 • کلیه خودروهای حمل زباله یا نخاله های گیاهی موظفند کپسول اطفای حریق با تاریخ مشخص داشته باشند . این دستگاه ها بایستی ایمن بوده و روغن سوزی نداشته و تولید دود نکنند.
 • پیمانکار موظف است اجرای عملیات براساس دستور کار کارفرما را انجام دهد.
 • کل فضای سبز ناحیه تحت پیمان پیمانکار به عنوان اموال عمومی طبق این پیمان و پس از شروع به کار بلافاصله تحویل پیمانکار می باشد. لذا درصورت ایراد هرگونه خسارت چه از طرف پیمانکار و چه از طرف شخص ثالث درصورت تشخیص قصور از ناحیه پیمانکار به تشخیص کارفرما ، پیمانکار مستلزم پرداخت خسارت خواهد گردید و هزینه آن از مطالبات خالص پیمانکار کسر خواهد شد.
 • هرگاه در اثر عملیات پیمانکار به تأسیسات موجود در محدوده کار (مانند آب ، برق ، تلفن ، گاز و تأسیسات متعلق به شهرداری و … ) صدماتی وارد شود پیمانکار مکلف به جبران خسارت وارده خواهد بود.
 • صورت وضعیت قطعی در پایان قرارداد توسط دستگاه نظارت رسیدگی و پس از تأیید نسبت به تسویه حساب با پیمانکار از سوی کارفرما اقدام خواهد شد. بدیهی است هرگونه اشتباه محاسباتی و یا اضافه پرداخت به پیمانکار در دوره های قبلی قابل بررسی ، کسر و یا تعدیل خواهد بود.
 • کلیه اقلام تحویلی فقط برای کاربرد در عملیات موضوع قرارداد به پیمانکار تحویل می گردد و تحت هیچ عنوان نباید از محدوده تعریف شده خارج شود.
 • پیمانکار موظف است پس از دریافت دستورکار از کارفرما نسبت به انجام عملیات مطابق با درخواست کتبی کارفرما اقدام نماید.
 • پیمانکار موظف و متعهد است از کلیه سطوح فضای سبز و فلاورباکس ها و سیستم آبیاری و زهکش شامل درخت و درختچه ، گل های فصلی و گیاهان پوششی ، پرچین ها و چمن ها ، کلیه اجزای خطوط اصلی و فرعی ، سیستم آبیاری ، کلیه اجزای سیستم زهکشی علی الخصوص درب های منهول و درپوش رایزرها و … حراست و حفاظت کامل به عمل آورده و در صورتی که به هر علت از بین بروند و یا سرقت گردند طی گزارش کارکرد روزانه و یا گزارش کشیک شب در فضای سبز اعلام نمایند و مسئولیت جبران خسارت های احتمالی وارده براثر قصور پیمانکار برعهده شرکت طرف قرارداد بوده و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.
 • کارفرما به منظور نظارت براجرای عملیات اقدام به کنترل کارهای انجام یافته با توجه به مفاد پیمان می نماید هرگاه نتایج کنترل با مأخذی که با موضوع پیمان ذکر شده است تطبیق ننماید پیمانکار متعهد است کارها را طبق دستور کارفرما و با هزینه خود اصلاح کند.
 • پیمانکار می بایست نیروها و ماشین آلات خود را در روزهای بارانی و طوفانی و شرایط خاص جوی که احتمال شکستن و افتادن درختان در معابر می باشد (حداقل یک چهارم از نفرات و امکانات) را بصورت آماده باش و ۲۴ ساعته در محل کار داشته باشد.
 • کلیه ماشین آلات می بایست قبل از بکارگیری آن ها نسبت به تهیه و ارسال یک نسخه رونوشت مدارک شامل مدارک خودرو، بیمه نامه خودرو، برگ معاینه فنی، گواهینامه رانندگان با توجه به نوع خودرو و دستور العمل مقررات راهنمایی و رانندگی ، کارت سلامت ماشین آلات و … به کارفرما اقدام نموده و پس از تایید صلاحیت فنی خودروها و راهبران آن ها توسط کارفرما و صدور مجوز بلامانع بودن نسبت به اشتغال کار آن ها اقدام گردد در غیر این صورت کارفرما هیچ گونه هزینه ای را به پیمانکار پرداخت نخواهد نمود و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.
 • کلیه رانندگان ماشین های استیجاری که در قرارداد در نظر گرفته شده اند بایستی توسط پیمانکار بیمه شوند و پیمانکار بایستی در قیمت خود این مبلغ را در نظر بگیرد.
 • تعدیل حقوق و دستمزد نیروی انسانی مربوط به سال ۱۴۰۲ صرفاً شامل ردیف های نیروی انسانی در جدول پیشنهاد قیمت(ردیف ۱ تا ۱۰) خواهد بود.
 • ردیف مزایای انگیزشی در قالب ۱۵ ساعت اضافه کار جهت نیروهای کارگر ساده، هرس کار، چمن زن و حاشیه زن و گشت موتوری محاسبه گردیده است و پرداخت مبلغ این ردیف بصورت ماهانه صورت خواهد گرفت. نظر به اینکه پرداخت این مبلغ به نیروهای تحت امر توسط پیمانکار، مشروط به حضور نیروهای کارگری در تایم مازاد بر تایم کاری خواهد بود در صورت عدم پرداخت کل مبلغ به نیروهای تحت امر، در صورت وضعیت قطعی مبلغ مازاد پرداختی نسبت به اضافه کار پرداخت شده به نیروهای تحت امر، کسر خواهد شد.
 • ردیف مزایای انگیزشی با توجه به مصوبه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۲ مشمول تعدیل خواهد بود.

توضیح : بدیهی است تنها آیتم های فوق مشمول تعدیل می باشد و سایر ردیف ها از جمله تجهیز کارگاه ، سود پیمانکار و … مشمول تعدیل و ما به التفاوت قیمت نمی باشند.

 • پیمانکار می بایست پس از فسخ یا خاتمه پیمان تا تعیین پیمانکار جدید، نسبت به انجام عملیات پیمان طبق شرح کار و شرایط مندرج در قرارداد کار را ادامه داده و هرگونه ادعایی را از خود سلب نموده و هیچگونه افزایشی به مبلغ قرارداد داده نخواهد شد.
 • هزینه عائله مندی (حق اولاد) طبق تعداد تایید شده توسط دستگاه نظارت به پیمانکار پرداخت می گردد و در صورت کسر یا اضافه شدن این آیتم طبق تعداد تایید شده دستگاه نظارت مبلغ صورت وضعیت کسر /اضافه می­گردد و هیچ گونه ادعایی در این خصوص مسموع نمی باشد.

ماده ۲ : اسناد و مدارک:   این پیمان ، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقت نامه حاضر

ب) شرایط عمومی

ج ) شرایط خصوصی

د) مشخصات فنی ، عمومی و خصوصی

هـ)  جدول جرائم (پیوست شماره یک)

ز) نقشه

  اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید.این اسناد در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی ، نقشه ، دستور کار و صورتمجلس باشد. درصورت وجود دو گانگی بین اسناد و مدارک پیمان ، موافقت نامه پیمان بردیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد . هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد ، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی ، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است.

ماده ۳ : مبلغ: مبلغ کل پیمان (به حروف…………………………………….) و (به عدد …………………) ریال مطابق با جداول آنالیز قیمت می باشد.

مبلغ کل پیمان ، با توجه به اسناد و مدارک پیمان ، تغییر می کند.

ماده ۴ : تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.

ب) مدت پیمان ۱۲  ماه شمسی است . این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار ، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل زمین است که پس از مبادله پیمان ، تنظیم می شود.

د)پیمانکارمتعهد است ازتاریخ تعیین شده برای شروع کار، درمدت هفت روز نسبت به تجهیزکارگاه بمنظورشروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.

ماده ۵ : نظارت بر اجرای کار: نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان ، شهرداری بندرماهشهر و یا هر شرکتی که از طرف کارفرما معرفی می گردد، واگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود.

ماده ۶ : محل اجرای کار: بندرماهشهر فضای سبز منطقه یک- ناحیه سه مطابق با نقشه پیوست

ماده ۷ : نسخ قرارداد: این قرارداد در شش نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخ حکم واحد دارند.

 

 

                نماینده کارفرما                                                                                                                                       نماینده / نمایندگان پیمانکار

                نام و نام خانوادگی : حسین صفری                                                                                                     نام و نام خانوادگی :

                سمت : شهردار                                                                                                                                        سمت:

                امضاء                                                                                                                                                          امضاء         

 

 

 

 

 

فصل سوم : شرایط عمومی پیمان

 

بخشنامه شماره ۸۴۲/۵۴ ۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۲/۳/۱۳۷۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

 

     در این پیمان کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مربوط به کارهای پیمانکاری بوده و تا این تاریخ معتبر می باشد ، نافذ بوده و لازم است در صورت ابلاغ بخشنامه های جدید از آخرین بخشنامه ها و دستور العمل ها استفاده گردد.

 

 

 

فصـل چهــارم : شرایط خصوصی پیمان

          شرایط خصوصی ، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن ها به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان ، بی اعتبار است . شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است. چنانچه عملیات موضوع پیمان بدون ابلاغ کتبی کارفرما بیشتر از مبلغ قرارداد شود تعهدی در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.

ماده ۵ ب )

 • پیمانکار متعهد می گردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندی که به تأیید کارفرما می رساند یا کارفرما برنامه زمان بندی را کتباً به وی اعلام نماید ، انجام دهد.
 • انجام عملیات موضوع پیمان مطابق با برنامه زمان بندی مورد تأیید دستگاه نظارت و در هرساعتی از شبانه روز می باشد توسط پیمانکار بایستی انجام گردد و هیچ گونه اضافه پرداختی از این بابت امکان پذیر نمی باشد.

ماده ۱۰) نماینده پیمانکار

 • پیمانکار باید قبل از شروع عملیات شخص واجد صلاحیتی را که مورد قبول کارفرما باشد به عنوان نماینده تام الاختیار خود جهت پاسخ گویی و ایجاد هماهنگی های لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفی نماید. نماینده پیمانکار اساساً باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی تحت سرپرستی و نظارت او انجام شود. پیمانکار به منظور اجرای عملیات و دریافت دستورات از مسئول فضای سبز و همچنین برای تنظیم صورت وضعیت های موقت اختیارات کافی به نماینده خود خواهد داد. هر نوع اخطار و ابلاغی که مربوط به اجرای عملیات باشد و از طرف مسئول فضای سبز و یا نماینده آن به نماینده پیمانکار بشود در حکم ابلاغ به پیمانکار خواهد بود. پیمانکار می تواند درصورت لزوم نماینده خود را تعویض کند مشروط به اینکه صلاحیت جانشین او مورد قبول کارفرما باشد.
 • درصورتی به هر دلیل امکان ادامه کار برای هر یک از عوامل شرکت نباشد پیمانکار موظف است سریعاً فرد واجد شرایط دیگری را جایگزین نماید و در صورت هرگونه قصور تمامی خسارات وارده به فضای سبز بر عهده پیمانکار می باشد.

ماده ۱۳- هـ)  برای ایجاد تأسیسات موقت که برای عملیات موضوع قرارداد ضروری باشد پیمانکار باید قبلاً موافقت کارفرما و مالک اراضی را جلب کند.

ماده ۱۶- الف)

 • پیمانکار بایستی کلیه اسناد و مدارک و موضوع قرارداد را کاملاً مطالعه نموده و از مفاد آن کلاً و جزاً اطلاع حاصل کرده است. شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول کلیه شروط و تکالیف شهرداری و مفاد آئین نامه معاملات شهرداری خواهد بود.
 • پیمانکار تأیید می نماید که از کم و کیف معامله و مقتضیات محل انجام عملیات و شرایط مناقصه و محتویات دفترچه پیمان اطلاع کامل داشته و هیچ امر مجهولی باقی نمانده که بعداً مستند به جهل گردد.

ماده ۱۶- ب)

 • پیمانکار بایستی نسبت به امکان تأمین نیروی انسانی به تعداد کافی و تهیه ابزار و ماشین آلات مورد نیاز در حدود مشخصات در محل و یا از نقاط دیگر اطمینان حاصل کرده و شرایط آب و هوا و نزولات جوی و موقعیت جغرافیایی محل و امکان تهیه ابزار و ماشین آلات به مقدار کافی و امکانات اجرای عملیات در فصول مختلف را با توجه به مدت اجرای کارها و همچنین میزان دستمزدها و سایر هزینه ها را برای اجرای کار در محاسبه خود از هر جهت در نظر گرفته باشد.
 • پیمانکار موظف است به منظور ارتقاء کیفیت نگهداری فضای سبز از وجود افراد ورزیده و مجرب و دارای توان مناسب استفاده و برای این منظور با هماهنگی مسئولین فضای سبز مناطق برای آموزش کارکنان زیر مجموعه خود از طریق دستگاه نظارت و شرکت در کلاس های آموزشی که بدین منظور تدارک دیده خواهد شد اقدام نماید.

ماده ۱۶- ج) ضروریست پیشنهاد دهندگان ضمن بازدید از محل اجرای کار و با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر نسبت به ارایه قیمت به شرح برگ پیشنهاد قیمت پیوست اقدام نمایند.

ماده ۱۶ د)

 • پیمانکار بایستی هزینه های ناشی از اجرای قوانین کار و بیمه های اجتماعی و قوانین و آئین نامه های مربوط به مالیات ها و عوارض که پیشنهاد معمول و مجرا بوده است و همچنین سود خود را در حساب های خود تا تاریخ تسلیم پیشنهاد منظور نموده باشد.
 • پیمانکار ملزم به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بوده و موظفند از طریق بانک و به صورت فیش نسبت به پرداخت دستمزد و مزایای پرسنل مربوطه اقدام نمایند.
 • پیمانکار مکلف است ماهیانه تصویر لیست پرداخت و لیست بیمه ماه قبل کارکنان خود را که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده است به کارفرما ارائه نماید.
 • پیمانکار تأیید می کند که از جمع قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه های اجتماعی ، حفاظت فنی و بهداشت کار و همچنین قوانین مربوط به مالیات ها و عوارض کاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آن ها را رعایت کند. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه کارفرما نخواهد بود.
 • حق بیمه موضوع قرارداد طبق ضوابط سازمان تأمین اجتماعی کلاً به عهده پیمانکار بوده و در این خصوص و مطابق با ضوابط ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار رفتار خواهد شد.
 • مالیات مربوط به قرارداد کلاً به عهده پیمانکار بوده و مطابق قوانین جاری از پیمانکار کسر و به مبادی ذیربط پرداخت می گردد.
 • پیشنهاد دهندگان باید نسبت به مقررات مربوط به کارگران و قانون کار و بیمه های اجتماعی و آخرین مصوبات و قوانین مربوطه آشنایی داشته باشند و آن ها را رعایت نموده و در نرخ های پیشنهادی خود منظور نمایند.
 • پیمانکار تأیید می نماید که دستورالعمل شماره ۶۱۴۲۶ مورخ ۱۹/۷/۸۳ وزارت کار و امور اجتماعی درخصوص بخشنامه طرح طبقه بندی مشاغل را به دقت مطالعه کرده و نسبت به رعایت مفاد آن اقدام خواهد نمود. درغیراین صورت چنانچه پس از انعقاد قرارداد نسبت به اجرای آن اقدام ننماید، قرارداد فسخ و ضمانت نامه های مربوطه به نفع کارفرما ضبط خواهد گردید و کارفرما مجاز خواهد بود کلیه خسارت های احتمالی را از هرگونه وجوه پیمانکار جبران نماید.
 • کارفرما در قبال مطالبات نیروی انسانی ، شرکت در زمینه قوانین کار ، تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر وزارت کار و اموراجتماعی ، سازمان تأمین اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیربط و ذیصلاح هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
 • کارگران و پرسنلی که به وسیله پیمانکار به کار گمارده می شوند مستخدمین پیمانکار محسوب می شوند و مسئولیت پرداخت حقوق و مزایای مربوط به آن ها طبق قوانین کار به عهده پیمانکار می باشد و شهرداری هیچ گونه تعهدی جهت پرداخت حقوق و مزایای آنان را ندارد. ضمناً پیمانکار موظف است نسبت به ارسال یک نسخه قرارداد منعقده بین پیمانکار و کارگران خود به اداره کار و امور اجتماعی اقدام نماید.
 • پرداخت دستمزد و مزایا توسط شرکت های فضای سبز براساس قانون اداره کار و تأمین اجتماعی خواهد بود.پیمانکار موظف است کلیه حقوق کارکنان را طبق حقوق و دستمزد و مزایای تعیین شده از سوی اداره کار بدون توجه به صورت وضعیت های تنظیمی از سوی کارفرما پرداخت نماید. ضمناً پیمانکار می بایست حقوق و دستمزد هر ماه را حداکثر تا دهم ماه بعد پرداخت نماید. درغیراین صورت به ازای هر روز تأخیر در پرداخت مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از صورت وضعیت ماه بعد کسر خواهد شد. ضمناً قابل ذکر است باتوجه به اینکه بخشی از قرارداد به سال ۱۴۰۲ منتقل می شود لذا پرداخت حقوق و مزایا  میبایست بر اساس دستورالعملهای سالهای مذکور محاسبه و پرداخت گردد و کارفرما در این خصوص هزینه ای به پیمانکار پرداخت نمی نماید.
 • درصورت فسخ ، لغو یا اتمام قرارداد تسویه حساب قانونی کارکنان به عهده پیمانکار می باشد.

 

ماده ۱۶- هـ)

 • پیمانکار در تهیه پیشنهاد خود علاوه بر هزینه های ناشی از مفاد بندهای قرارداد سایر هزینه ها را نیز در نظر گرفته و از هر بابت بعداً حق درخواست اضافه پرداختی نخواهد داشت. به طور خلاصه پیمانکار تأیید می نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد مطالعات کافی به عمل آورد و هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعداً بتواند مستند به جهل خود گردد.
 • در خصوص ردیف های خاور و سه چرخه صرف نظر از اینکه قیمت پیشنهادی پیمانکار با ضریب افزایشی یا کاهشی باشد، پیمانکار مجاز نمی باشد پرداخت به نیروی تحت امر را کمتر از قیمت پیشنهادی کارفرما اجرا نماید.
 • پیمانکار باید در طول مدت قرارداد با توجه به شرایط فصلی و شرایط خاص آب و هوایی ارائه خدمات بدهد لذا می بایست هزینه های اضافه کاری نیروها و ماشین آلات خود را بابت چنین مواردی در قیمت پیشنهادی لحاظ نماید.
 • پیمانکار موظف است دستمزد ایام تعطیل را وفق اداره کار در محاسبات منظور نماید و حقوق کارکنان خود را در ایام تعطیل پرداخت نماید. درغیراین صورت مابه التفاوت حقوق کارکنان با ۳۰% بالاسری به عنوان جرائم از صورت وضعیت ماهانه کسر می گردد.
 • پرداخت کلیه کسورات قانونی متعلقه اعم از مالیات بیمه و… به عهده پیمانکار می باشد .
 • پیمانکار موظف است در صورت ابلاغ کارفرما در طول ماه های گرم سال کارگران و عوامل خود را در ساعات غیراداری در برنامه ارائه شده از سوی دستگاه نظارت به کار گیرد. لذا پیمانکار می بایست هزینه های مربوطه را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.
 • درصورت نیاز به کار مازاد بر ساعات معمول کارگران پرداخت هزینه اضافه کار ساعتی و مزایای مرتبط به عهده پیمانکار است روزهای تعطیل متوالی هم به دلیل ضرورت به عنوان ساعات کار مازاد محسوب می شود.
 • پیمانکار بایستی در ایام عید سعید فطر و عید نوروز درخصوص تهیه ارزاق برای کلیه کارگران طبق نظر کارفرما اقدام نماید.
 • آیتم پاداش موردی جهت تشویق نیروهای پیمانکار به تشخیص کارفرما بوده و پس از ابلاغ کارفرما به پیمانکار ، پیمانکار موظف به تهیه کارت هدیه و اهدا به نیروهای تایید شده می باشد.
 • پیمانکار بایستی روز جهانی کارگر (یازدهم اردیبهشت ) تعدادی از نیروهای خود را به عنوان کارگر نمونه به کارفرما معرفی و پس از تأیید کارفرما مبلغی به عنوان پاداش به کارگران نمونه پرداخت نماید.
 • باتوجه به اینکه در ایام نوروز و روزهای گرم سال حضور کارگران در روزهای تعطیل امری بدیهی و الزامی است لذا پیمانکار ملزم به پرداخت حقوق و مزایای نیروها برحسب ساعت کارکرد ، تعطیل کاری ، جمعه کاری ، ساعات اضافه کار و نوع شیفت می باشد و بایستی تمامی موارد را در قیمت پیشنهادی خود مدنظر داشته باشد.
 • پیمانکار مکلف است در سال دو دست لباس فرم (مورد تأیید دستگاه نظارت ) در اختیار نیروهای تحت امر قرار دهد.

ماده ۱۷- الف)

 • پیمانکار بایستی از کارگران مجرب و آموزش دیده که دارای سلامت کامل باشند استفاده نماید که نظارت کافی و مستمر بر کلیه امور مربوط به پرسنل اعم از تأمین وسایل ایمنی و حفاظتی ، انجام معاینات و آزمایشات پزشکی قبل از استخدام و عملکرد کارگران برعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی خصوصاً بابت نظارت برعهده نخواهد داشت.
 • درصورت عدم رضایت کارفرما از بعضی یا همه پرسنل پیمانکار ، نامبرده مکلف می باشد نسبت به بکارگیری نیروهای جدید مورد تأیید کارفرما اقدام نماید.
 • پرسنل بکار گرفته شده از سوی پیمانکار بایستی دارای گواهی تأییدیه بهداشت و عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد باشند. پیمانکار موظف است در ابتدای قرارداد نسبت به انجام تست عدم اعتیاد و ارائه گواهی سوء پیشینه جهت کلیه کارکنان اقدام و نتایج را حداکثر پس از یک ماه از شروع قرارداد به دستگاه نظارت و واحد حراست ارائه نماید. بدیهی است پس از پایان این مدت به ازای هر نفر مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال جریمه از صورت وضعیت کسر می گردد.
 • پیمانکار متعهد است کلیه عملیات موضوع قرارداد را طبق مشخصات و دستورالعمل های ارائه شده توسط کارفرما و با بهترین روش های اجرایی و با ابزار و ماشین آلات به وسیله کارگرانی که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند به هزینه خود انجام دهد.
 • تأمین کارگران ساده و متخصص به تعداد لازم به عهده پیمانکار است. پیمانکار به هیچ وجه حق ندارد کارگران موقت و یا دائم خود را در مجاورت محل کار با بناهای پوشالی و گلی و نظایر آن اسکان دهد.
 • پیمانکار بایستی دو نفر در قالب کارگر فنی تاسیسات جهت انجام کلیه کارهای برقی، رنگ امیزی، لوله کشی،  و جوشکاری ست ورزشی ، نیمکت ، پایه روشنایی ، وسایل بازی ، سطل زباله ، سرویس های بهداشتی ، شیرآلات ، چراغ های پارکی و…  در محدوده تحت پیمان خود در اختیار داشته باشد.
 • درصورتی که عوامل پیمانکار به دلیل عدم آشنایی با امور باغبانی و خدماتی توانایی انجام کار را نداشته باشند می بایست در اسرع وقت نسبت به جایگزینی آن ها با فرد واجد شرایط اقدام شود.
 • امور ایاب و ذهاب پرسنل اعم از کارگران و کادر اداری و پشتیبانی از محل های سکونت خود از شهر و روستاهای اطراف کلاً به عهده پیمانکار است.
 • پیمانکار موظف است دو نفر را در تایم عصر و شب و بدون تعطیلی در مکان مناسب که به اطلاع کارفرما می رسد و قابل دسترسی باشد همراه با یک خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه و نیز یک دستگاه موتور سیکلت در جهت انجام خدمات به کار گمارد . این اشخاص به عنوان گشت موتوری ملزم به گشت در منطقه تحت پیمان و گزارش مشکلات منطقه و سرقت های احتمالی می باشند. ساعات کارکرد نیروهای گشت موتوری توسط واحد حراست بایستی تأیید گردد.

ماده ۱۷- ب)

 • پیمانکار متعهد می گردد نیروی انسانی واجد شرایط ، امکانات و تجهیزات را به میزان کافی جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به کار گیرد.
 • پیمانکار مکلف است روزانه آمار تعداد کارگران و بیلان عملکرد را به دستگاه نظارت ارائه نماید.
 • پیگیری امور اداری و رفاهی کارگران و سایر پرسنل شرکت و تهیه دفتر کار شرکت به عهده پیمانکار است.

ماده ۱۷- ج)

 • کارمندان و کارگران ایرانی پیمانکار باید دارای شناسنامه و همچنین کارگران بیگانه کارگاه باید دارای پروانه اقامت و اجازه کار معتبر باشند.
 • پیمانکار ملزم به رعایت عدم بکارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز می باشد و در صورت مشاهده طبق مقررات مربوطه رفتار خواهد شد.
 • براساس مفاد آیین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۸۶۹/ت ۲۹۵۰۷ ش مورخ ۲۶/۹/۸۲ استفاده از کارگران افغانی بدون پروانه کار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در این ارتباط به منزله حصول یکی از شرایط فسخ پیمان قلمداد شده و کارفرما می تواند به استناد آن ، قرارداد را فسخ نماید.

ماده ۱۷-د)

 • پیمانکار متعهد است از استخدام کارمندان وزارتخانه ها و ادارات و مؤسسات دولتی و شهرداری ها بدون اجازه مقامات مربوطه و همچنین از استخدام اشخاصی که مشمول خدمت وظیفه بوده ولی برگ معافیت یا آماده به خدمت در دست ندارند خودداری نماید.

ماده ۱۷ و )

 • پیمانکار متعهد است دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار (جدول گروه بندی ارائه شده توسط دستگاه نظارت) مرتباً پرداخت نماید در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تأخیر حاصل شود کارفرما به پیمانکار اخطار خواهد نمود که طلب کارگران را پرداخت نماید و در صورت استنکاف پیمانکار ، کارفرما حق دارد دستمزد کارگران را طبق کارت های کارگری که در دست کارگران و دارای امضاء نماینده می باشد با توجه به پرداخت های موقتی (علی الحساب ) که به آن ها شده است با حضور نماینده پیمانکار از محل مطالبات و یا تضمین های پیمانکار به حساب او پرداخت کند و درصورتی که نماینده پیمانکار با وجود اخطار کتبی کارفرما از حضور خودداری کند دستگاه نظارت پرداخت مزبور را انجام خواهد داد بدون اینکه پیمانکار حق اعتراض بر این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی آنان داشته باشد.
ردیف پرسنل تعداد دستمزد(ریال) گروه شغلی ساعت اضافه کار ملاحظات
۱ کارشناس ۲

 

طبق بخشنامه اداره کار ۱۴ ۱۰۵ مهندسی کشاورزی ترجیحاً باغبانی یا فضای سبز(حداقل سه سال سابقه کار)
۲ سرکارگر ۲ طبق بخشنامه اداره کار ۸ ۴۵ (حداقل سه سال سابقه کار)
۳ هرس کار ۵ طبق بخشنامه اداره کار ۵ ۱۵ (حداقل سه سال سابقه کار)
۴ نگهبان شب کار ۵ طبق بخشنامه اداره کار ۵ ۴۵ حق شب کاری ۳۵ درصد با لحاظ تعطیل کاری و جمعه کاری محاسبه گردد. (سه نفر در پارک بهار(بیست روز در هرماه) فعالیت دارند و یک نفر در پارک مسافر فعالیت سی روزه دارد)
۵ نگهبان (صبح، عصر و شب) ۴ طبق بخشنامه اداره کار ۵ ۴۵ شیفت گردان (صبح،عصر،شب)  برای هرنفر ماهیانه مبلغ نوبت کاری ۱۵%  با لحاظ تعطیل کاری و جمعه کاری محاسبه گردد.
۶ نگهبان حراست ۳ طبق بخشنامه اداره کار ۵ ۴۵ شیفت گردان (صبح،عصر،شب)  برای هرنفر ماهیانه مبلغ نوبت کاری ۱۵% با لحاظ تعطیل کاری و جمعه کاری محاسبه گردد. ( نفرات در اختیار واحد حراست می باشند.)
۷ چمن زن و حاشیه زن ۴ طبق بخشنامه اداره کار ۵ ۱۵ (حداقل سه سال سابقه کار)
۸ کارگر فنی تاسیساتی ۲ طبق بخشنامه اداره کار ۶ ۴۵ (حداقل دو سال سابقه کار)
۹ کارگر باغبانی ۴۷ طبق بخشنامه اداره کار ۴ ۱۵ (حداقل دو سال سابقه کار) با لحاظ تعطیل کاری و جمعه کاری برای دو نفر از نیروهای کارگری
۱۰ گشت موتوری ۳ طبق بخشنامه اداره کار ۵ ۱۵ شیفت گردان (عصر،شب)  برای هرنفر ماهیانه مبلغ نوبت کاری ۲۲.۵%  با لحاظ تعطیل کاری و جمعه کاری محاسبه گردد.
مجموع نفرات ۷۷
 • پرداخت حقوق به کارگران می بایست براساس جدول آنالیز ارائه شده مندرج در قرارداد باشد و پیمانکار موظف است هرماه لیست پرداخت حقوق کارگران خود را پس از تأیید سازمان تأمین اجتماعی ارائه نماید. درصورت بروز تخلف و پرداخت مبالغ کمتر یا ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان تأمین اجتماعی یا اداره امورمالیاتی یا هر مورد دیگر، به ازای هر مورد فیش حقوقی دارای ایرادات قانونی در هرماه مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جریمه به حساب پیمانکار منظور می گردد. همچنین پیمانکار موظف است ماهانه فیش حقوقی و رسید بانکی واریز حقوق را پیوست صورت وضعیت خود ارائه نماید.
 • پیمانکار مسئول اجرای مقررات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی می باشد و هر نوع پاسخ گویی به شکایات و اجرای رأی مربوط به هیئت های حل اختلاف کارگری و سایر تعهدات قانونی کار به عهده وی خواهد بود و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی درخصوص پرسنل پیمانکار نخواهد داشت. پیمانکار تأیید می نماید که از جمع قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه های اجتماعی و همچنین قوانین مربوط به مالیات ها و عوارض کاملا مطلع بوده و متعهد است همه آن ها را رعایت کند. درهرحال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه کارفرما نخواهد بود. لذا پیمانکار مکلف است کلیه کارکنانی که در اجرای این قرارداد مشغول به کار می باشند را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرارداده و کلیه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی را در مورد نحوه محاسبه حقوق و دستمزد براساس مدارک تحصیلی ، سابقه خدمت، طرح طبقه بندی مشاغل ، همچنین پرداخت پاداش ها و مزایای متعلقه نظیر بن ، مسکن ، خواروبار، کمک عائله مندی و سایر مزایای قانونی و پرداخت اضافه کاری و استفاده از تعطیلات و مرخصی و مسائل مربوط به حوادث و بیماری و بارداری و غرامت و سایر موارد قانونی را در رابطه با کارکنان خود رعایت نماید و مسئولیت هرگونه تخلف از انجام این تکلیف بر عهده وی خواهد بود و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی از جمله موارد استخدامی در قبال کارکنان پیمانکار نخواهد داشت . در صورتی که کارکنان پیمانکار به دلیل عدم دریافت حق و حقوق خود برای کارفرما ایجاد مزاحمت نمایند، کارفرما تا رفع مشکل فی مابین پیمانکار و کارکنانش از هرگونه پرداخت به وی خودداری خواهد نمود و کارفرما می تواند حقوق آن ها را به صورت علی الحساب پرداخته و از مطالبات و سایر اموال پیمانکار با احتساب ۳۰% بالاسری برداشت و یا وصول نماید.
 • پیمانکار متعهد می گردد که مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی را در انجام موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق کارگران رعایت نماید و هرگونه پاسخ گویی به شکایات و اجرای آراء مربوط به هیأت های حل اختلاف کارگری و سایر تعهدات قانون کار به عهده پیمانکار می باشد.
 • با توجه به اینکه در محاسبات قیمت پایه هزینه ماهیانه ۵/۲ روز مرخصی پرسنل پیش بینی گردیده است پیمانکار موظف است درصورت مرخصی کارکنان نسبت به تأمین جایگزین اقدام نماید.
 • پیمانکار موظف است در پایان قرارداد با کلیه کارگران خود تسویه حساب نموده و حق و حقوق آن ها از جمله عیدی ، بازخرید مرخصی و غیره را از طریق بانک پرداخت کرده و نسبت به ضمیمه نمودن لیست بانکی به صورتجلسه پایان کار و ارائه آن به کارفرما و دستگاه نظارت اقدام نماید.
 • پیمانکار موظف به پرداخت کمک هزینه عائله مندی به کارگران خود طبق ماده واحده قانونی اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲۰/۳/۹۲ مجلس شورای اسلامی می باشد، لیکن کارفرما تنها کمک هزینه حق اولاد را طبق جدول پیشنهاد قیمت به پیمانکار پرداخت می نماید و هیچ گونه اعتراضی دراین خصوص قابل قبول نمی باشد.
 • پیمانکار کلیه هزینه های مربوط به کسورات قانونی و هزینه های اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کلیه نفرات را در قیمت خود لحاظ نموده است.
 • پیمانکار مکلف است توان مالی پرداخت حداقل ۱ ماه حقوق و مزایای پرسنل خود را داشته باشد و نمی تواند به دلیل عدم دریافت وجوه ماهیانه از کارفرما پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود را به تعویق بیندازد . درغیراین صورت هرگونه مسئولیت ناشی از اجرای این بند متوجه پیمانکار بوده و کارفرما مختار است طبق جدول جرائم قرارداد اقدام نماید.
 • پیمانکار موظف به تهیه فیش حقوقی ماهیانه کلیه کارکنان تحت پوشش می باشد و نسخه دوم آن را می بایست به کارفرما ارائه نماید و پیمانکار متعهد است دستمزد کلیه کارکنان خود را بر طبق قانون کار ظرف مدت ۱۰ روز بعد از پایان هرماه مرتباً پرداخت نموده و لیست پرداخت بیمه و لیست پرداخت حقوق بانکی و فیش حقوقی ضمیمه صورت وضعیت ماهیانه نماید(توضیح : مبلغ فیش حقوقی با مبلغ مندرج در لیست پرداخت حقوق بانکی برای هر نفر می بایستی مطابقت داشته باشد). در صورتی که پرداخت دستمزد کارگران تأخیر حاصل شود ناظر مقیم به پیمانکار اخطار خواهد نمود که طلب کارگران را پرداخت نماید و در صورت استنکاف پیمانکار ، کارفرما حق دارد دستمزد کارگران را طبق حضور و غیاب که امضای نماینده پیمانکار رسیده است با توجه به پرداخت های موقتی از پرداخت های علی الحساب که به آن ها داده شده با حضور نماینده پیمانکار از محل مطالبات یا تضمین های پیمانکار به حساب او پرداخت کند و در صورتی که نماینده پیمانکار با وجود اخطار کتبی کارفرما از حضور خودداری کند دستگاه نظارت پرداخت مزبور را انجام خواهد داد بدون اینکه حق اعتراض بر این مبلغ و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی آنان داشته باشد و بابت این امر مبلغ پرداختی به کارگران به اضافه ۳۰ درصد بالاسری محاسبه و از اولین پرداخت به پیمانکار کسر خواهد شد.
 • پیمانکار نمی تواند به بهانه تأخیر و یا عدم محاسبه میزان افزایشات حقوق و دستمزد نیروی انسانی و ابلاغ آن توسط کارفرما ، پرداخت افزایشات مذکور را به تعویق اندازد. بنابراین در صورت تعلل پیمانکار به ازای هر ماه تأخیر معادل ۱۰ درصد از صورت وضعیت همان ماه به عنوان جریمه از محاسبات پیمانکار کسر می گردد.

 

ماده ۱۷ ح)

 • پیمانکار موظف است دستورالعمل بهداشت کار و استانداردهای معاینات و آزمایشات تشخیص پزشکی کارکنان و همچنین دستورالعمل ایمنی امور سمپاشی تدوین شده از سوی مرکز بهداشت را در مورد کارگران به اجرا گذارد . پیمانکار موظف است هزینه های مربوط به معاینات پزشکی کارکنان را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نموده و در مدت قرارداد حداقل یک بار معاینات دوره ای کارکنان را با هزینه خود انجام دهد.
 • پیمانکار می بایست معاینات ادواری پرسنل تحت نظر را حداکثر تا پایان ماه ششم قرارداد انجام دهد و کارت های سلامت و گزارش اتمام کار را به دستگاه نظارت تحویل نماید. درصورت عدم انجام تا موعد مقرر ، کارفرما رأساً اقدام و هزینه های مربوطه را با ۳۰ درصد بالاسری از پیمانکار کسر می نماید. همچنین در صورت عدم انجام معاینات تا پایان قرارداد علاوه بر کسر این مبلغ وفق جدول محاسبه جرائم (جبران خسارت) عدم اجرای صحیح مفاد پیمان ردیف ۳۰ جریمه از صورت وضعیت قطعی پیمانکار کسر می گردد.
 • پیمانکار موظف به تأمین محل اسکان مناسب و منطبق با موازین بهداشتی جهت پرسنل خود می باشد.
 • پیمانکار موظف است کلیه قوانین و دستورالعمل ها و مقررات مربوط به ایمنی و حفاظت بهداشت کار را به کارگران تفهیم نماید و وسایل و ابزار لازم را در اختیار عوامل خود قرار دهد. درصورت بروز حادثه ناشی از کار هیچ گونه مسئولیتی به عهده کارفرما نخواهد بود.
 • پیمانکار مکلف است یک سوم پرسنل خود را بیمه مسئولیت مدنی(بیمه بی نام) نموده و قیمت آن را نیز در محاسبات خود پیش بینی نماید.
 • عواقب ناشی از برق گرفتگی ، خفگی و نقص عضو کارگران و کارکنان مربوطه به عهده پیمانکار می باشد.
 • پیمانکار می بایست صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار و اموراجتماعی اخذ نماید. پیمانکار بایستی کلیه قوانین و مقررات ، آیین نامه ها و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار را در طول عملیات پیمان رعایت نماید. پیمانکار مکلف است یک نفر به عنوان کارشناس ایمنی به دستگاه نظارت معرفی نماید. کارشناس ایمنی جزء نفرات آنالیز قرارداد نبوده و پرداخت حقوق و مزایای کارشناس ایمنی به عهده پیمانکار برنده مناقصه می باشد.
 • پیمانکار مکلف است جهت کلیه افرادی که برای انجام قرارداد فی مابین جذب می نماید ؛ گواهی صلاحیت و تندرستی از مرکز بهداشت اخذ و به دستگاه نظارت تحویل دهد. در غیراین صورت دستگاه نظارت مختار است از ادامه کار افراد فاقد گواهی صلاحیت خودداری و به ازای هر نفر مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال از مطالبات پیمانکار کسر نماید.
 • تأمین ایمنی و حفاظت ازکارگاه ۲۴ ساعت شبانه روز به عهده پیمانکار می باشد.
 • پیمانکار موظف به اخذ کارت معاینه برای کلیه کارگران خود می باشد.

ماده ۱۷- ط)

 • کنترل کامل پرسنل موظف و غیر موظف پیمانکار از نظر اخذ وجه از شهروندان در مقابل کاری که ارائه می نمایند ، اعمال خلاف یا منافی عفت عمومی و هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و غیره به عهده پیمانکار بوده و درصورت مشاهده و یا گزارش توسط شهروندان مسئولیت متوجه پیمانکار می باشد.
 • هرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار در اجرای صحیح کار مسامحه ورزند و یا باعث اختلال در نظم گردند کارفرما مراتب را برای بار اول به نماینده پیمانکار تذکر خواهد داد و درصورت تکرار می تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفین را از کار برکنار کند پیمانکار مکلف به اجرای این دستور بوده و حق نخواهد داشت برکنار شدگان را بار دیگر در همان محل به کار گمارد. اجرای این دستور از مسئولیت های پیمانکار نمی کاهد و ایجاد حقی برای او نخواهد کرد.
 • تعطیلی حتی برای یک بار در شبانه روز و دقیقا ً در محدوده زمانی تعیین شده توسط پیمانکار به مفهوم ایجاد اخلال در محدوده فعالیت و به تبع آن کارشکنی در فعالیت های شهرداری بندرماهشهر تلقی شده و موجب پیگرد قانونی خواهد بود. پیمانکار بدین وسیله تأیید می نماید که عواقب قانونی خواهد بود . پیمانکار بدین وسیله تأیید می نماید که عواقب قانونی مذکور را بدون مسموع بودن ادله احتمالیش پذیرفته و اقدامات قانونی برای عنوان «ایجاد اختلال» را برای کارفرما به رسمیت می شناسد.
 • رعایت شئونات اسلامی در محیط کار الزامی است.

ماده ۱۸) پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد را براساس مشخصات و در محدوده ی نقشه و دستورات کتبی کارفرما و یا دستگاه نظارت و یا نماینده ی آن به عهده دارد و نظارتی که از طرف کارفرما و یا نمایندگان در اجرای کارها می شود به هیچ وجه از میزان این مسئولیت نمی کاهد.

ماده ۲۰-  الف) کارفرما در خصوص امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه از قبیل زمین، ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت فقط در صورت نیاز به معرفی نامه می تواند حتی المقدور مساعدت نماید.

ماده ۲۰)

 

 • کارفرما درخصوص امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه ، از قبیل زمین ، راه ، آب ، برق فقط درصورت نیاز به معرفی نامه می تواند حتی المقدور مساعدت نماید.
 • تمامی ماشین آلات پیمانکار می بایست منقش به تصاویر تبلیغاتی مرتبط با فضای شهری و آرم شرکت باشند.
 • پیمانکار متعهد است نسبت به تعمیرات (جزئی و کلی) و تأمین مواد مصرفی، قطعات یدکی ، سوخت، روغن و لاستیک و سایر لوازم مورد نیاز به هزینه و غذای رانندگان تانکر خود اقدام نماید و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
 • تامین سوخت کلیه تجهیزات اعم از تجهیزاتی که در تملک اداره است و به پیمانکار جهت راهبری تحویل داده می شود و تجهیزات شخصی مرتبط با پیمانکار نگهداری فضای سبز و افزایش هزینه سوخت به هر شکل و تعداد به عهده پیمانکار می باشد و هیچ گونه اعتراضی در این خصوص پذیرفته  نیست.
 • پیمانکار موظف است صرفاً از تانکرهای مخصوص حمل آب و مورد تأیید دستگاه نظارت و با مدل ساخت بالای سال ۱۳۹۷ استفاده نماید و استفاده از تانکرهای دیگر(تانکرهایی که قبلاً از آن ها به منظور حمل مواد نفتی یا شیمیایی یا مشابه آن ها استفاده شده است ) اکیداً خودداری نماید. بدیهی است مسئولیت حمل آن از ایستگاه بارگیری تا محل مصرف به صورت کاملاً سالم و قابل مصرف فضای سبز به عهده پیمانکار حمل و نقل خواهد بود.
 • پیمانکار مکلف است درسال دو دست لباس کار به رنگ سبز روشن در اختیار نیروهای تحت امر شرکت قرار دهد، به نحوی که کلیه کارگران در تمام نقاط به لباس کار منقش به آرم شرکت ملبس باشند. ضمناً کفش ، کلاه و دستکش می بایست به همراه لباس ها تهیه شود. (کیفیت و رنگ و فرم لباس پس از تأیید کارفرما مشخص می شود).
 • تجهیزات کامل کارگاه و تأمین کلیه لوازم ، ابزار و لباس کار ، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز انجام عملیات موضوع قرارداد کلاً به عهده پیمانکار است و کارفرما هیچ گونه تعهدی تحت هیچ شرایطی در این خصوص نخواهد داشت.
 • تأمین سوخت و راننده و وسائل یدکی کلیه ماشین آلات به عهده پیمانکار می باشد.
 • تهیه و تامین یک دستگاه خودرو سواری سمند یا پژو مدل ۱۳۹۷ به بالا جهت گشت زنی دستگاه نظارت به عهده پیمانکار می باشد.
 • در مواقعی که ماشین آلات به هر دلیلی خراب گردد پیمانکار موظف است به تعمیر سریع و جایگزینی اقدام نماید در غیراین صورت به ازای هر روز طبق جدول جرائم مبلغی از صورت وضعیت پیمانکار کسر گردد.
 • هرگاه در حین اجرای عملیات کارفرما تشخیص دهد که تجهیزات موجود پیمانکار برای اتمام کار در مدت قرارداد کافی نمی باشد مراتب را به پیمانکار ابلاغ خواهد نمود . پیمانکار مکلف است تجهیزات خود را طبق نظر کارفرما و در مدت تعیین شده تکمیل نماید بدون اینکه دراین خصوص ادعای خسارتی از کارفرما داشته باشد.
 • تهیه مواد شوینده و ضدعفونی کننده ، کیسه زباله، ابزارکار و نیروی انسانی مورد نیاز به عهده پیمانکار است.
 • نصب قیم چوبی کنار نهال ها که نیاز به تکیه گاه دارد به لحاظ جلوگیری از خمیدگی آن ها توسط پیمانکار انجام پذیرد.
 • در مواقع نیاز، بایستی سه چرخه تانکر دار  به تعداد یک دستگاه توسط پیمانکار تأمین گردد . ضمناً راننده تانکر جزء کارگران فعال ذکر شده نمی باشد. ساعت کاری تانکر مطابق نظر کارفرما می باشد و پرداخت هزینه مربوط به آن طبق جدول حداقل وسایل و ادوات صورت خواهد گرفت.
 • پیمانکار می بایست وسایل مناسب جهت شستشوی درختان و درختچه ها را دارا باشد. جهت شستشوی درختان بلندتر پیمانکار می بایست ادوات و وسایل مورد نیاز را تهیه کند لذا باید در قیمت پیشنهادی خود این شرایط را لحاظ نماید.
 • تأمین کلیه نیاز های فردی گروهی نیروهای اجرای کار، از جمله آب ، یخ ، لباس کار ، لوازم حفاظ فردی (دستکش ، گوشی و کلاه و… ) به عهده پیمانکار است.
 • تامین و خرید گل فصلی، نخل، ماسه شکسته، سیمان، چمن لقمه ای، مایع دستشویی، کیسه زباله، روغن و بنزین جهت ماشین آلات، سموم و کودهای شیمیایی ، اتصالات لوله کشی(در صورت عدم موجود بودن در انبار کارفرما)،  وسایل برقی (کلید،پریز و …) اجاره و تأمین ماشین آلات و ادوات باغبانی به عهده پیمانکار  و تامین سایر موارد مورد نیاز  از جمله ماسه بادی ، کود حیوانی ، خاک ، فیلتر دانه بندی ، شن، گیاه پوششی، نهال ، بذرچمن، لوله و اتصالات، لوله زهکش و رنگ به عهده کارفرما است.
 • پیمانکار می بایست به طور همزمان نسبت به تجهیز موارد قید شده در جدول برآورد حداقل وسایل و ادوات در کارگاه اقدام نماید. سایر موارد درصورت نیاز توسط دستگاه نظارت ابلاغ می گردد.
 • پیمانکار موظف است کلیه موارد موجود در جدول پیشنهاد قیمت را در طول مدت زمان قرارداد در اختیار داشته باشد.
 • پیمانکار موظف است ۳۵ دست بارانی و چکمه تهیه تا در مواقع بارندگی و بحران مورد استفاده قرار گیرد.
 • نوع و کیفیت وسایل و ابزار آلات می بایست به تأیید دستگاه نظارت برسد.

 

جدول برآورد حداقل وسایل و ادوات

ردیف شرح وسایل مورد نیاز تعداد یا مقدار واحد توضیحات
۱ چمن زن موتوری ۴ دستگاه *
۲ سمپاش دستی ۱ دستگاه *
۳ سمپاش یک صد لیتری ۱ دستگاه *
۴ سه چرخه مجهز به تانکر ۱ دستگاه  (در صورت نیاز)
۵ اره موتوری ۳ دستگاه *
۶ قیچی ناترک زنی ۱۰ عدد *
۷ قیچی باغبانی ۱۵ عدد *
۸ بیل ۳۵ عدد *
۹ کلنگ + دسته کلنگ ۱۰ عدد *
۱۰ لباس کارشناس ۴ دست دو دست در ابتدای قرارداد تحویل داده می شود(در آنالیز حقوق و دستمزد نفرات مبلغ لحاظ شده است)
۱۱ لباس سرکارگر ۴ دست دو دست در ابتدای قرارداد تحویل داده می شود(در آنالیز حقوق و دستمزد نفرات مبلغ لحاظ شده است)
۱۲ لباس هرس کار ۱۰ دست دو دست در ابتدای قرارداد تحویل داده می شود(در آنالیز حقوق و دستمزد نفرات مبلغ لحاظ شده است)
۱۳ لباس نگهبان حراست ۶ دست دو دست در ابتدای قرارداد تحویل داده می شود(در آنالیز حقوق و دستمزد نفرات مبلغ لحاظ شده است)
۱۴ لباس نگهبان فضای سبز ۱۸ دست دو دست در ابتدای قرارداد تحویل داده می شود(در آنالیز حقوق و دستمزد نفرات مبلغ لحاظ شده است)
۱۵ لباس چمن زن و حاشیه زن ۸ دست دو دست در ابتدای قرارداد تحویل داده می شود(در آنالیز حقوق و دستمزد نفرات مبلغ لحاظ شده است)
۱۶ لباس کارگر فنی تاسیساتی ۴ دست دو دست در ابتدای قرارداد تحویل داده می شود(در آنالیز حقوق و دستمزد نفرات مبلغ لحاظ شده است)
۱۷ لباس کارگر باغبانی ۹۴ دست دو دست در ابتدای قرارداد تحویل داده می شود(در آنالیز حقوق و دستمزد نفرات مبلغ لحاظ شده است)
۱۸ لباس گشت موتوری ۶ دست دو دست در ابتدای قرارداد تحویل داده می شود(در آنالیز حقوق و دستمزد نفرات مبلغ لحاظ شده است)
۱۹ فرغون ۱۵ عدد *
۲۰ بیلچه ۴۰ عدد *
۲۱ داس ۲۰ عدد *
۲۲ دستکش * دست ماهانه در اختیار کارگران قرار گیرد و صورت جلسه تحویلی به کارفرما ارائه گردد.
۲۳ چکمه ۳۵ دست جهت روزهای بارانی
۲۴ شیلنگ (۴۰ متری) ۵۰ بسته *
۲۵ سرشیلنگ ۵۰ عدد *
۲۶ سرآبپاش ۵۰ عدد *
۲۷ اره دستی ۴ عدد *
۲۸ آچار لوله گیر ۲ عدد *
۲۹ شنکش باغبانی ۴۵ عدد *
۳۰ قیچی چمن زن ۱ عدد *
۳۱ شاخه بر موتوری ۲ دستگاه *
۳۲ قیچی هرس شمشاد زنی ۴ عدد *
۳۳ سموم نباتی ۱۲ لیتر *
۳۴ بادگیر بارانی ۳۵ دست جهت روزهای بارانی
۳۵ قیچی شاخه زنی دسته بلند ۳ عدد *
۳۶ آچار فرانسه ۲ عدد *
۳۷ شن کش جارو چمن ۴۵ عدد *
۳۸ کفش ایمنی کار ۱۵۴ دست دو دست در ابتدای قرارداد تحویل داده می شود
۳۹ آچار لوله گیر ۳ عدد *
۴۰ شیلنگ ۲۰ متری ۵۰ عدد *
۴۱ اسپرینکلر ۵۰ عدد *
۴۲ سرند ۱ عدد *
۴۳ تی جهت دفع آب های سطحی ۴۵ عدد *
۴۴ جاروب * عدد ماهانه در اختیار کارگران قرار گیرد و صورت جلسه تحویلی به کارفرما ارائه گردد.
۴۵ یخ و آب تصفیه * عدد *
۴۶ اسپرینکلر (آبگردان) ۲۵ عدد *
۴۷ ماسک سمپاش * دست ماهانه در اختیار کارگران قرار گیرد و صورت جلسه تحویلی به کارفرما ارائه گردد.
۴۸ موتورهوندا (گشت موتوری) ۲ دستگاه بابت نفر گشت موتوری
۴۹ اره شمشاد زنی تلسکوپی بنزینی ۳ عدد *
۵۰ حاشیه زن بنزینی ۳ عدد *
۵۱ اره شمشاد زنی بنزینی موتوری ۲ عدد *
۵۲ جلیقه شب نما ۱۲ عدد *
۵۳ اره درخت بری تلسکوپی ۱ عدد *
۵۴ زنجیره تلسکوپی ۴۰ عدد *
۵۵ کارواش جهت شستشو آبنما ۱ دستگاه *
۵۶ چهارپایه فلزی به ارتفاع حداقل سه متر ۲ عدد *
۵۷ شاخه بر بازوبلند ۲ دستگاه *
۵۸ کانکس نگهبانی ۵/۱ * ۵/۱ ۲ عدد دورتا دور به ارتفاع یک متر شیشه خور باشد و به همه جهات دید داشته باشد.
۵۹ پمپ کف کش ۳ اینچ ۱ دستگاه *
۶۰ پمپ بنزینی ۳ اینچ (روبین) ۱ دستگاه *
۶۱ موتوربرق ۳ اینچ تک فاز بنزینی ۱ دستگاه *
۶۲ روغن و بنزین جهت ماشین آلات به مقدار لازم * *
۶۳ موتور جوش ۱ دستگاه *
۶۴ سنگ جت ۱ دستگاه *
۶۵ چکش برق ۱ دستگاه ۳۰ کیلویی
۶۶ کود مایع ، علف کش ۲۰ لیتر *

 

ماده ۲۱ الف) کلیه اقلام تحویلی کارفرما فقط برای کاربرد در عملیات موضوع قرارداد به پیمانکار تحویل می گردد و تحت هیچ عنوان نباید از محدوده تعریف شده خارج شود.

ماده ۲۱- الف ، ب)

 • پیمانکار از روز تحویل کار تا روز خاتمه عملیات موضوع قرارداد مسئول حفظ و نگهداری کلیه ابزار و ماشین آلات و مایملکی است که تحت نظر و مراقبت او قرارداده شده و به همین منظور باید اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت کلیه اشیاء و تأسیسات موجود در مقابل عوارض جوی و طغیان آب و سرقت و حریق و غیره به عمل می آورد. همچنین پیمانکار درحدود قانون حفاظت فنی مسئول خسارات وارده به شخص ثالث در محوطه کار می باشد و در هرحال کارفرما در این مورد هیچ مسئولیتی به عهده ندارد و کلیه مسئولیت های حقوقی حوادث در محدوده پیمان به عهده پیمانکار است. پیمانکار متعهد است کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به اموال تحویلی اتخاذ نماید و اگر در اثر سهل انگاری او خسارتی وارد شود پیمانکار مسئول جبران آن خواهد بود.
 • کارفرما در مقابل اشخاص ثالث و خسارات ناشی از عمل پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی نداشته و کلیه مسئولیت های حقوقی ، هرگونه حادثه در محدوده پیمان تحت هر شرایطی به عهده پیمانکار خواهد بود.
 • پیمانکار مسئولیت ایمنی کلیه کارگاه و سایر اشخاص دیگر که به کارگاه وارد می شوند و یا در آن مشغول کار هستند (و به طور کلی مسئولیت خسارت های وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه)را به عهده دارد و به طور کلی هرگونه مسئولیتی در قبال خسارت های وارده به اشخاص ثالث و حوادث ناشی از کار کارگران (پرسنل پروژه ) صرفنظر از تقصیر یا عدم تقصیر به عهده پیمانکار بوده و شهرداری هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
 • هرگاه در اثر عملیات به تأسیسات موجود در محدوده کار (مانند آب ، برق ، تلفن ، گاز ، تأسیسات و …) صدمه ای وارد شود پیمانکار مکلف به جبران خسارت وارده خواهد بود درغیر این صورت کارفرما مجاز خواهد بود هزینه آن را به اضافه ۳۰% جریمه از محل مطالبات یا سپرده پیمانکار برداشت نماید.
 • درصورت آسیب رساندن به ابنیه و تأسیسات و مواردی از این قبیل در محل پروژه که به دلیل بی دقتی و عدم رعایت نکات ایمنی صورت می گیرد و هزینه های مرتبط با رفع نمودن آن ها به عهده پیمانکار می باشد.
 • حفظ و حراست از کلیه ابنیه و تأسیسات و موارد انجام شده به صورت شبانه روز براساس مفاد قرارداد فی مابین تا زمان تحویل به کارفرما به عهده پیمانکار می باشد.
 • نگهبانی از تأسیسات پمپاژ و لوازم تحویل داده شده به پیمانکار در محل پروژه به عهده پیمانکار می باشد.

ماده ۲۵- ب)

 • برای کارگرانی که به صورت مستمر در شب فعالیت می کنند باید ضمن در نظر گرفتن مزایای قانونی طبق قانون کار استراحت در نظر گرفته شود.
 • درصورت کمبود آب و ابلاغ کارفرما آبیاری می بایست در شیفت شب انجام گیرد. لذا پیمانکار این اصل را پذیرفته و بابت تغییر شیفت کارگران وجهی به صورت مازاد دریافت نمی کند.
 • پیمانکار موظف است برای کلیه کارگران که شب کار می کنند جلیقه شب نما و علائم شب نما و علائم هشدار دهنده فراهم کند و همچنین برای کارگرانی که در اتوبان ها کار می کنند حتما علائم هشدار دهنده در طول شبانه روز استفاده نماید . همچنین از کارگران با شنوایی و بینایی ضعیف در اتوبان ها استفاده نگردد.

ماده ۲۶) هرگاه ضمن اجرای موضوع قرارداد ، اشیاء قیمتی در محل کار پیدا شود پیمانکار متعهد است بلافاصله مراتب را از طریق ناظر به اطلاع کارفرما و همچنین طبق قوانین به اطلاع دستگاه های انتظامی برساند. کارفرما اقدام فوری برای حفظ و نگهداری و یا انتقال اشیاء قیمتی به عمل خواهد آورد. پیمانکار باید تا هنگام مداخله مقامات صالحه و دستگاه های کارفرما در حفظ و نگهداری اشیاء و آثار مزبور مراقبت لازم را به عمل آورد.

ماده ۲۷)

 • نشانی پیشنهاد دهنده همان است که در بالای دعوتنامه ذکر می گردد و هرگونه مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال شود،ابلاغ محسوب می گردد.
 • محل قانونی پیمانکار همان است که در مقدمه قرارداد نوشته شده و در صورتی که این محل تغییر کند پیمانکار متعهد است محل جدید را بلافاصله کتباً به کارفرما و دستگاه نظارت اطلاع دهد. درصورتی که پیمانکار به این تعهد خود عمل نکند هر نامه ای که از طرف کارفرما به وسیله نامه رسان یا پست به محل قانونی سابق پیمانکار ارسال شود ابلاغ شده تلقی خواهد شد.
 • هرگونه تغییر در وضعیت پیمانکار می بایستی ظرف ۵ روز کتباً به کارفرما اعلام گردد.

ماده ۲۹- الف)  کارفرما می تواند کار را تا ۲۵% افزایش یا کاهش دهد. ضمناً مفاد و مراتب مندرج در این قرارداد در خلال مدت اجرای آن با توافق و تراضی طرفین قابل تغییر ، کاهش یا افزایش بوده و طرفین با تراضی ، مجاز به تنظیم و منضم نمودن هرگونه الحاقیه ، اصلاحیه ، متمم و عناوین مشابه دیگر به این قرارداد می باشند.

ماده ۳۴)

 • در زمان عقد قرارداد براساس آئین نامه معاملات ، معادل ۱۰% مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام کار اخذ خواهد شد.
 • درصورت ایراد خسارت و عدم اجرای تعهدات از سوی پیمانکار ، دستگاه نظارت می تواند طبق جدول جرائم ، ضمانت نامه ها و سپرده های پیمانکار اخذ خسارت نماید.
 • پیمانکار موظف است حداقل ۱۵ روز قبل از خاتمه اعتبار ضمانت نامه تعهدات پیمان خویش نسبت به تمدید آن اقدام و پس از تمدید به کارفرما تحویل نماید.

ماده ۳۵)

 • از مبلغ ناخالص هریک از صورت وضعیت های ماهیانه شرکت معادل ۱۰% آن به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب جداگانه ای نگهداری می شود . این مبلغ پس از تحویل قطعی و ارائه مفاصا حساب از ادارات ذیربط مسترد می گردد.

ماده ۴۶- الف)

 • پیمانکار مجاز به دادن هدایای نقدی و یا غیرنقدی به پرسنل شهرداری نبوده و در صورت گزارش این گونه موارد ، مطابق قانون و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.
 • درصورت افزایش حجم خسارت در بخش های مختلف و محرز شدن قصور پیمانکار علاوه بر اعمال جریمه مطابق شرایط قرارداد ، در جهت فسخ پیمان اقدام و ضمن برآورد خسارات وارده از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.
 • تاخیر و تعلل در شروع عملیات پیمان بیش از ۷ روز کاری پس از تحویل زمین پروژه
 • تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان بیش از ۷ روز کاری پس از ابلاغ پیمان
 • تاخیردر اتمام کارهای پیش بینی شده طبق برنامه زمان بندی کارفرما
 • عدم شروع به کار پس از مرتفع شدن حوادث قهری و دریافت ابلاغیه از کارفرما
 • بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیلی کار بدون هماهنگی با کارفرما بیش از ۲ روز کاری
 • انحلال شرکت پیمانکار
 • ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی به گونه ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود.
 • تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران، در این صورت برای یک بار کارفرما راسا دستمزد کارگران را پرداخت و به اضافه صد در صد از اولین پرداخت به پیمانکار کسر می نماید و در صورت تکرار مشمول موارد فسخ پیمان می باشد.
 • عدم توانایی مالی و فنی و یا مدیریتی پیمانکار برای انجام کارها طبق برنامه زمانی مصوب به تشخیص کارفرما
 • عدم رضایت دستگاه نظارت از کیفیت انجام هر یک از موارد قرارداد پس از سه مورد اخطار کتبی
 • رفتار خلاف ادب پیمانکار و پرسنل تحت امر و توهین و هتک حرمت به دستگاه نظارت

 

 

                                                                    کارفرما: شهرداری بندر ماهشهر                                                                                              پیمانکار

                                                                  نام و نام خانوادگی: حسین صفری                                                                                نام و نام خانوادگی:

                                                                                                امضاء                                                                                                              مهرو امضاء