عملیات زیرسازی و آسفالت مناطق مختلف شهر و شهرکها به روایت تصویر

عملیات زیرسازی و آسفالت مناطق مختلف شهر و شهرکها به روایت تصویر

طی دو هفته گذشته تا بحال شاهد عملیاتی شدن نهضت آسفالت در مناطق محروم و کم برخوردار بوده ایم.

پشت شهرداری قدیم

فاز۷قائم ۱۵ غربی

ناحیه جنب راهنمایی و رانندگی

شهرک رجایی

عملیات زیرسازی فاز۷ ورودی از سمت کمربندی

باند کندرو کمربندی

شهرک طالقانی خیابان چهل مایلی و خیابان تختی

باند کند رو تامین اجتماعی و درمانگاه پارسیان