واگذاری امور خدمات شهری شهرک های طالقانی و شهید رجایی بندرماهشهر

واگذاری امورخدمات شهری شهرک های طالقانی و شهید رجایی بندرماهشهر

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول

 

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوزهای شماره ۱۸/ش مورخ مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: واگذاری امور خدمات شهری شهرک های طالقانی و شهید رجایی بندرماهشهر

ب مبلغ اولیه: ۱۷۰.۴۰۳.۲۷۵.۸۰۹ ریال

ج مدت انجام کار: یکسال شمسی  

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: مدیران مناطق ۳ و ۴ شهرداری  (با نظارت عالیه مدیریت خدمات شهری)

ط- ارائه گواهی معتبر تأیید صلاحیت معتبر اداره کار و امور اجتماعی و گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی الزامی است.(تصویر برابر با اصل)

شرایط مناقصه

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۲۴/۰۳/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۸ مورخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۱ ارائه می گردد؛ بارگذاری پاکت ها در سامانه مذکور تا ساعت ۱۸ مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۱ و بازگشایی پاکت ها مورخ ۱۸/۰۴/۱۴۰۱ می باشد.
  • پیشنهادات باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
  • پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۵۲۰.۱۶۳.۷۹۱ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  • شرکت کنندگان درمناقصه نباید قرارداد دیگری باموضوع: نیروی انسانی،خدماتی یا فضای سبز(بامحوریت تأمین نیروی انسانی)در شهرداری بندرماهشهرداشته باشند. ( درصورتی که شرکت قرارداد جاری با موضوع نیروی انسانی با شهرداری داشته باشد می بایستی حداقل ۸۰ درصد مدت یا مبلغ آن تکمیل شده باشد.)

 

 

                                                                                                                                          حسین صفری

                                                                                                                                    شهرداربندرماهشهر