اجاره ۳۳ دستگاه خودروی سبک با راننده

اجاره خودروی سبک با راننده- استیجاری

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله دوم  

شرکت /

به آدرس قانونی

بدینوسیله به استناد موافقت نامه شماره ۱۸/ش مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهربندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: اجاره ۳۳ دستگاه خودروی سبک با راننده جهت انجام کلیه خدمات نقلیه ای شامل جابجایی پرسنل، در مأموریت های درون شهری و برون شهری و انجام سایر امورمحوله با در نظر گرفتن کلیه مسائل ایمنی و رعایت دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

درصورت نیاز به حمل و انتقال لوازم و تجهیزات به نحوی که به ماشین خسارت وارد نیاید، پیمانکار موظف به تبعیت می باشد.

ب مبلغ اولیه کار: ۲۵.۲۹۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ج مدت انجام کار: یک سال شمسی

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: واحد سرمایه انسانی

 

شرایط مناقصه

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۱ تا پایان وقت اداری مورخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۱ ارائه می گردد؛ و پاکت ها در مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۸ بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۱۸/۰۴/۱۴۰۱ می باشد.
  • پیشنهادات باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۲۶۴.۹۵۰.۰۰۰ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  • جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت)در ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۱ واقع در دفتر سرمایه انسانی شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

 

 

                                                                                                                                               حسین صفری

                                                                                                                                         شهرداربندرماهشهر