عملیات جدول کاری و آسفالت خیابان ولیعصر شهرک آیت اله طالقانی و حاشیه کندرو شهرک شهید رجایی بندرماهشهر

عملیات جدول کاری و آسفالت خیابان ولیعصر شهرک آیت اله طالقانی و حاشیه کندرو شهرک شهید رجایی

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله سوم

 

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۱۸/ش مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر و ۵۵۵۵۳۱ مورخ ۰۲/۱۱/۱۴۰۰ بودجه تملک دارایی های استانی، از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: عملیات جدول کاری و آسفالت خیابان ولیعصر شهرک آیت اله طالقانی و حاشیه کندرو شهرک شهید رجایی بندرماهشهر

ب مبلغ اولیه: ۲۹.۸۷۰.۲۳۳.۳۸۷ ریال

ج مدت انجام کار: ۴ ماه از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – ارائه حداقل رتبه ۵ راه و باند یا ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و گواهینامه صلاحیت ایمنی ادراه کار و امور اجتماعی الزامی است.

شرایط مناقصه

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۱ تا پایان وقت اداری مورخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۱ ارائه می گردد؛ و پاکت ها تا مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۱ ساعت ۱۸  بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۱۸/۰۴/۱۴۰۱ می باشد.
  • پیشنهادات باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۴۹۳.۵۱۱.۶۷۰ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  • جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت)در ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۰۶/۰۴/۱۴۰۱ واقع در دفتر طراحی و توسعه شهری شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

 

 

 

 

                                                                                                                                     حسین صفری

                                                                                                                              شهردار بندرماهشهر