کار رو به اتمام زیرسازی و آسفالت جاده مجیدیه در پی بد عهدی شرکت ها توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر به روایت تصویر

کار رو به اتمام زیرسازی و آسفالت جاده مجیدیه در پی بد عهدی شرکت ها توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر به روایت تصویر