نمای زیبا از نورپردازی و نصب چراغ های روشنایی رنگی پل فنی حرفه ای واقع در بلوار کمربندی توسط واحد تاسیسات شهرداری بندرماهشهر

نمای زیبا از نورپردازی و نصب چراغ های روشنایی رنگی پل فنی حرفه ای واقع در بلوار کمربندی توسط واحد تاسیسات شهرداری بندرماهشهر

 

 2