بازگشایی خیابان امام شهرک طالقانی و پایان کار کانال دفع آب های سطحی

بازگشایی خیابان امام شهرک طالقانی و پایان کار کانال دفع آب های سطحی

بازگشایی خیابان امام شهرک طالقانی و پایان کار کانال دفع آب های سطحی در این قسمت و آماده سازی جهت تمیز کاری نهایی . کار کانال در بقیه نقاط در حال اجرا و ادامه دارد . با تشکر از صبر و تحمل شهروندان معزز ساکن در محل اجراء پروژه دفع آب های سطحی شهرک طالقانی.