بازسازی و راه اندازی المان ساعت به وقت بندر ماهشهر واقع در میدان حضرت امام خمینی ره توسط واحد زیبا سازی شهرداری بندرماهشهر

بازسازی و راه اندازی المان ساعت به وقت بندر ماهشهر واقع در میدان حضرت امام خمینی ره توسط واحد زیبا سازی شهرداری بندرماهشهر