خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات Out Door دوربین نظارت و پایش تصویر در سطح شهر بندرماهشهر

خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات Out Door دوربین نظارت و پایش تصویر در سطح شهر بندرماهشهر

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول

 

شرکت / پیشنهاددهنده

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۱۸/ش مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع:  خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات Out Door دوربین نظارت و پایش تصویر در سطح شهر بندرماهشهر

ب مبلغ اولیه: ۳۰.۷۱۱.۹۵۴.۳۲۰ ریال

ج مدت انجام کار: ۲ ماه شمسی از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

 

شرایط مناقصه

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۱ تا پایان وقت اداری مورخ ۰۳/۰۵/۱۴۰۱ ارائه می گردد؛ و پاکت ها در مورخ ۱۳/۰۵/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۸:۰۰  بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۱۵/۰۵/۱۴۰۱ می باشد.
  • پیشنهادات باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۵۳۵.۵۹۷.۷۱۶ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  • جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت)در ساعت ۹ روز دوشنبه مورخ ۰۳/۰۵/۱۴۰۱ واقع در دفتر طراحی و توسعه شهری شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

 

 

 

 

                                                                                                                                        حسین صفری

                                                                                                                                  شهرداربندرماهشهر