عملیات تکمیلی احداث فضای سبز ضلع جنوبی بیمارستان امام موسی کاظم (ع) بندرماهشهر

عملیات تکمیلی فضای سبز جنب بیمارستان امام موسی کاظم

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله دوم

 

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۱۸/ش مورخ ۱۴/۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که در مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: عملیات تکمیلی احداث فضای سبز ضلع جنوبی بیمارستان امام موسی کاظم (ع) بندرماهشهر

ب مبلغ اولیه: ۱۹.۱۸۶.۹۰۰.۶۰۰ ریال

ج مدت انجام کار: ۳ ماه از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – ارائه حداقل رتبه ۵ ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و گواهینامه صلاحیت ایمنی ادراه کار و امور اجتماعی الزامی است.

 

شرایط مناقصه

۱- اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir از مورخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۸ مورخ ۰۳/۰۵/۱۴۰۱ ارائه می گردد و پاکت باید تا مورخ ۱۳/۰۵/۱۴۰۱ ساعت ۱۸ بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۱۵/۰۵/۱۴۰۱ می باشد.

۲- پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر در بند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.

۳- پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۹۵۹.۳۴۵.۰۳۰ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

۵-جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت) در ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۰۳/۰۵/۱۴۰۱ واقع در دفتر طراحی و توسعه شهری شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. حضور پیشنهاددهندگان الزامی است. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

 

                                                                                                                                     حسین صفری

                                                                                                                              شهردار بندرماهشهر