عملیات لایروبی و لجن برداری کانال های روباز دفع آب های سطحی در شهرک شهید رجایی توسط نیروهای خدمات شهری مدیریت منطقه ۴

عملیات لایروبی و لجن برداری کانال های روباز دفع آب های سطحی در شهرک شهید رجایی توسط نیروهای خدمات شهری مدیریت منطقه ۴