اجرای خاکریزی و زهکشی جداول باند کندرو ورودی شهرک شهید رجایی توسط نیروهای فضای سبز و مدیریت منطقه ۴

اجرای خاکریزی و زهکشی جداول باند کندرو ورودی شهرک شهید رجایی توسط نیروهای فضای سبز و مدیریت منطقه ۴