اجاره ماشین آلات سنگین عملیات عمرانی و راهسازی شهرداری بندرماهشهر

اجاره ماشین آلات سنگین عملیات عمرانی و راهسازی شهرداری

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول

 

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوز شماره۱۸/ش مورخ ۱۴/۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: اجاره ماشین آلات سنگین عملیات عمرانی و راهسازی شهرداری بندرماهشهر

ب مبلغ اولیه: ۷۷.۰۷۳.۵۱۸.۱۵۴ ریال

ج مدت انجام کار: یک سال شمسی از تاریخ ابلاغ قرارداد

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت: شهرداری بندرماهشهر

و- گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی

 

شرایط مناقصه

۱- اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir  از مورخ ۱۸/۰۵/۱۴۰۱ تا پایان وقت اداری مورخ ۳۰/۰۵/۱۴۰۱ ارائه می گردد؛ و پاکت ها تا مورخ ۱۰/۰۶/۱۴۰۱  ساعت ۱۸ بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۱۲/۰۶/۱۴۰۱                 می باشد.

۲- پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.

۴- پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۳.۸۵۳.۶۷۵.۹۰۸ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

 

                                                                         حسین صفری                                                                                                                                                             

                                                                    شهرداربندرماهشهر