واگذاری امور خدمات شهری مناطق ناحیه صنعتی و شهرک های طالقانی و شهید رجایی بندرماهشهر

واگذاری امور خدمات شهری مناطق ناحیه و شهرک ها

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول

 

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوزهای شماره ۱۸/ش مورخ مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: واگذاری امور خدمات شهری مناطق ناحیه صنعتی و شهرک های طالقانی و شهید رجایی بندرماهشهر

ب مبلغ اولیه: ۳۶۱.۶۷۴.۸۷۰.۸۳۱ ریال

ج مدت انجام کار: ۱۲ ماه شمسی  

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – دستگاه نظارت:  به عهده مدیران مناطق ۲، ۳ و ۴ شهرداری با نظارت عالیه مدیریت خدمات شهری شهرداری بندرماهشهر

ط- ارائه گواهی معتبر تأیید صلاحیت معتبر اداره کار و امور اجتماعی و گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی الزامی است.

شرایط مناقصه

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۲۲/۰۵/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۸ مورخ ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ ارائه می گردد؛ بارگذاری پاکت ها در سامانه مذکور تا ساعت ۱۸ مورخ ۱۰/۰۶/۱۴۰۱ و بازگشایی پاکت ها مورخ ۱۲/۰۶/۱۴۰۱ می باشد.
  • پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کارفرما و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و کارفرما از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
  • پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۰۸۳.۷۴۳.۵۴۲ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  • شرکت کنندگان درمناقصه نباید قرارداد دیگری باموضوع: نیروی انسانی،خدماتی (بامحوریت تأمین نیروی انسانی)در شهرداری بندرماهشهرداشته باشند. همچنین اعضای هیئت مدیره آن نباید با نام شرکت های دیگر با شهرداری قراردادی داشته باشند. شرکت برنده تا پایان قرارداد نیز حق شرکت در هیچ کدام از مناقصات شهرداری را ندارد.

تبصره: چنانچه در زمان برگزاری مناقصه ۸۰% از قرارداد جاری متقاضی شرکت در مناقصه گذشته باشد؛ می تواند در مناقصه شرکت نماید. 

                                                                                                      حسین صفری

                                                                                                                                    شهرداربندرماهشهر