هرس درختان و حاشیه زنی و چمن زنی مناطق مختلف شهرک شهید رجایی توسط نیروهای فضای سبز و مدیریت منطقه ۴ شهرداری بندرماهشهر

هرس درختان و حاشیه زنی و چمن زنی مناطق مختلف شهرک شهید رجایی توسط نیروهای فضای سبز و مدیریت منطقه ۴ شهرداری بندرماهشهر