فاز دوم احداث زمین چمن تمرینی ورزشگاه شهید احمدپور شهرداری بندرماهشهر

زیرسازی زمین چمن تمرینی احمدپور

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول

 

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۱۸/ش مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: فاز دوم احداث زمین چمن تمرینی ورزشگاه شهید احمدپور شهرداری بندرماهشهر

ب مبلغ اولیه: ۲۷.۹۶۱.۸۹۰.۹۷۲ ریال

ج مدت انجام کار: ۳ ماه از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – ارائه حداقل رتبه ۵ ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و گواهینامه صلاحیت ایمنی ادراه کار و امور اجتماعی الزامی است.

شرایط مناقصه

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۱/۶/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۸ مورخ ۱۲/۶/۱۴۰۱ ارائه می گردد و پاکت ها در مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۸ بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۲۳/۶/۱۴۰۱ می باشد.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۳۹۸.۰۹۴.۵۴۹ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  • جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت) در ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۲/۶/۱۴۰۱ واقع در دفتر طراحی و توسعه شهری شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

 

 

                                                                                               حسین صفری

                                                                                         شهردار بندرماهشهر