احداث شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی سایت صنعتی بندرماهشهر

احداث شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی منطقه سایت صنعتی

دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی مرحله اول

 

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۱۸/ش مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که درمناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع: احداث شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی سایت صنعتی بندرماهشهر

ب مبلغ اولیه: ۱۳۱.۶۶۸.۸۰۰.۳۹۸ ریال

ج مدت انجام کار: ۶ ماه شمسی از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین

د کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ – ارائه رتبه ۵ ابنیه یا ۵ آب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی و مستندات مربوط به ارزیابی طبق بند ۶-۴ مندرج در صفحه ۶ اسناد الزامی است.

شرایط مناقصه

  • اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۱۲/۰۶/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۸ مورخ ۱۷/۰۶/۱۴۰۱ ارائه می گردد؛ و پاکت ها تا مورخ ۲۸/۰۶/۱۴۰۱ ساعت ۱۸ بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۲۹/۰۶/۱۴۰۱ می باشد.
  • پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و کارفرما از قبول پیشنهاد مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
  • پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( ۵۸۳.۴۴۰.۰۲۰ ریال )را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

  • جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت)در ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ ۱۹/۰۶/۱۴۰۱ واقع در دفتر طراحی و توسعه شهری شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

 

                                                                                   حسین صفری

                                                                                شهردار بندرماهشهر