نصب نیمکت‌های چوبی با پایه های سنگی در سطح شهر توسط واحد زیباسازی شهرداری بندر ماهشهر

نصب نیمکت‌های چوبی با پایه های سنگی در سطح شهر توسط واحد زیباسازی شهرداری بندر ماهشهر

 

 4