اجاره کشتارگاه دام واقع در حاشیه خور

sanademozayedek

دعوت نامه شرکت در مزایده عمومی – مرحله دوم
شرکت / ………………………………..
به آدرس قانونی و شماره تماس ……………………………………………………….
بدین وسیله به استناد موافقت نامه شماره ۲۷۳۷ /ش مورخ ۱۲ / ۱۲ / ۹۷ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر ازآن شرکت دعوت می شود که در مزایده عمومی با مشخصات زیرر شررکت
فرمایید.
الف- موضوع: اجاره کشتارگاه دام )واقع در حاشیه خور( و تأسیسات آن، جهت انجام امور کشتار روزانه دام سبک و سنگین، حمل و توزیع گوشت در سطح شهر و حفظ و نگهداری
ابنیه، دستگاه تصفیه فاضلاب و تأسیسات کشتارگاه.
ب – اجاره ماهیانه ۰۰۰ / ۵۰۰ / ۵۲۳ ریال و اجاره یک سال ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۸۲ / ۶ ریال.
ج- ضمانت نامه: مستاجر متعهد است در هنگام عقد قرارداد تضامین زیر را به موجر تحویل نماید.
• ۱۰ درصد کل مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت نامه انجام تعهدات طبق مفاد قرارداد
توضیح ۱ : در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات قید شده در اسناد تا یک ماه، عدم تهیه ادوات تنظیفات و مواد شوینده بهداشتی و ضدعفونی بصورت روزانه در کشتارگاه تا یرک
هفته و عدم انعقاد قرارداد مبارزه با جوندگان یا عد م تسویه حساب ماهانه با مجری مربوطه تا دو هفته توسط مستاجر، موجر حق خواهد داشرت راسراا اقردام و مبلرغ آن را برا ۱۰ %
بالاسری از محل تضامین برداشت کند.
• سفته بانکی به مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۰ / ۱ ریال بابت تسویه حساب آب و برق مصرفی
توضیح ۲ : در صورت عدم ارائه مفاصا حساب ماهانه آب و برق مصرفی به دستگاه نظارت تا ۳ ماه، موجرحق خواهد داشت راساا اقدام و مبلغ آن را با ۱۰ % بالاسری از محرل ضرمانت
نامه فوق برداشت کند.
• مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵ ریال بصورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی به عنوان تضمین نگهداری از ساختمان، تأسیسات، اموال کشتارگاه، تخلیه مکان کشتارگاه
• سفته بانکی به مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰ / ۲ ریال جهت تضمین پرداخت اجاره بهای ماهانه
توضیح ۳ : در صورت عدم ارائه فیش پرداختی اجاره بهای ماهانه به دستگاه نظارت تا ۳ ماه، موجر حق خواهد داشت مبلغ بدهی را با ۱۰ % بالاسری از محل تضامین فوق برداشت کند.
• مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۰ / ۱ ریال بصورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانکی جهت تضمین پرداخت ماهانه حقوق و بیمه تمامی پرسنل شاغل در قرارداد و ارائره صرورت وضرعیت
بصورت ماهانه شامل فیش پرداخت ماهیانه عوارض دامپزشکی و منابع طبیعی و فهرست آمار ماهیانه کشتار دام به تفکیک واحدهای قصابی که به تاییرد اتحادیره مرواد
پروتئینی رسیده باشد.
توضیح ۴ : اگر بعد از دهم هر ماه تعویق یا تاخیری در پرداخت حق و بیمه پرسنل باشد و یا تا دو ماه مستاجر نسبت به ارائه صورت وضعیت به دستگاه نظارت اقدا م ننماید، موجر حق
خواهد داشت مبلغ را با ۱۰ درصد بالاسری از محل تضامین برداشت کند.
توضیح ۵ : در صورت قصور و یا عدم انجام تعهدات موضوع قرارداد، موجر حق خواهد داشت علاوه بر کسر بدهی ها از ضمانت نامه های فوق هزینه هرای مترترب برر قصرور و
جرائم را وصول نماید. )جرائم مربوطه طبق جدول اعمال و از تضامین مستاجر کسر می گردد. (
د– مدت اجاره : یک سال شمسی از تاریخ صورت جلسه تحویل.
هر – کارفرما: خدمات شهری شهرداری بندرماهشهر.
شرایط مزایده :
۱ – اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir از مورخ ۱۸ / ۷ / ۱۴۰۱ تا ساعت ۱۸ مورخ ۳۰ / ۷ / ۱۴۰۱ ارائه می گردد؛ و پاکت هرا ترا
مورخ ۱۰ / ۸ / ۱۴۰۱ ساعت ۱۸ بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۱۴ / ۸ / ۱۴۰۱ می باشد.
۳ – پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و کارفرما از قبول پیشنهادهای مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است.
۴ – پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مزایده پنج درصد مبلغ اولیه ) ۰۰۰ / ۱۰۰ / ۳۱۴ ریال ( را به یکی از دو طریق زیر ارائه نمایند:
الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا شماره ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.
ب –ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندر ماهشهر.
تبصره ۱ : ارسال چک، سفته و وجه نقد به هیچ وجه قابل قبول نبوده و از موجبات رد پیشنهاد محسوب خواهد شد.
تبصره ۲ : پس از برگزاری مزایده و اعلام برنده آن، سپرده شرکت در مزایده شخص برنده و نفر دوم )تا انعقاد قرارداد( نگهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.
تبصره ۳ : هر گاه برنده مزایده از عقد قرارداد خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفرر
بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برنده دوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده او به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
حسین صفری
شهردار بندر ماهشهر